Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yayım Koşulları

1. Dergi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin hakemli bilimsel yayın organı olup, üç ayda bir yayımlanır. Derginin kısaltılmış adı "Ankara Üniv Vet Fak Derg" dir.
2. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
3. Dergide, 250 kelimeyi geçmeyen özeti haricinde tamamı ya da bir kısmı daha önce başka bir yerde yayımlanmamış güncel, orijinal bilimsel araştırmalar, derlemeler, gözlemler, kısa bilimsel çalışmalar ve akademik haberler yayımlanır. Derleme niteliğindeki çalışmalar, ilgili bilim insanlarından davet usulü talep edilen yazılardan temin edilir.
4. Tüm yazılar, Microsoft Word yazılım programı ile Times New Roman 12 punto, çift aralıklı (5 mm) olarak, kenarlarda 30 mm boşluk bırakılarak ve A4 formunda (210 x 297 mm) tek sütun halinde ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Sayfa başlarına satır numarası eklenmelidir. Ayrıca ilk sayfa hariç her sayfa, sayfa numarası üst ortada olacak şekilde numaralanmalıdır. Yazılar, şekil, çizelge ve tablolar dâhil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalarda 15, derlemelerde 10, gözlemlerde ve kısa bilimsel çalışmalarda 7 sayfayı geçmemelidir.
5. Yazılar 4 nüsha halinde (yazar/yazarların adları ve adresleri ile yazışma adresi sadece bir nüshada olacak ve diğer 3 nüshada bu bilgiler olmayacak) ve bir adet cd'ye word dosyası şeklinde kopyalanmış (makale, tablolar, çizelgeler ve şekiller) olarak teslim edilmelidir.
6.Orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. Konu başlığı, özet, anahtar sözcükler ve tablo ve şekil başlıkları her iki dilde diğer kısımlar ise tercih edilen dilde yazılmalıdır. Ana dili Türkçe olmayan iletişim yazarının çalışmasında Türkçe özet şartı aranmaz. Kısa bilimsel çalışmalarda, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi yapılmaz. Teşekkür edilecek ise sadece teknik destek ile sınırlandırılmalıdır.

Konu başlığı , kısa ve açık olmalı ve küçük harflerle koyu yazılmalıdır. Çalışmaya ilişkin açıklama dipnot işareti ile gösterilmelidir.

Yazar/yazarlar , ad ve soyadları koyu olarak belirtilmelidir; soyadları büyük harflerle yazılmalıdır.

Özet , tek paragraf halinde en fazla 250 kelime olmalıdır.

Anahtar sözcükler , alfabetik sıralanmış olarak yazılmalı ve 5 sözcükten fazla olmamalıdır.

Giriş bölümünde, çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın hipotezi ve amacı yazılmalıdır. Bu bölüm 2 sayfayı geçmemelidir.

Materyal ve Metot , gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Araştırmanın türü ( Tanımlayıcı, Gözlem, Deneysel, Vaka-Kontrol, İzlem vb.), deneklerin karakteristikleri, deneklerin araştırmaya alınma ya da alınmama kriterleri ile birlikte veri toplama aşamasında, kullanılmışsa örnekleme yöntemi, örneklemin temsil yeteneğinin nasıl sağlandığı, olasılıksız örnekleme kullanılmışsa nedenleri yazılmalıdır. Örneklem büyüklüğü, hesaplama yöntemleri, kullanılmışsa güç değeri ve izlem çalışmalarında, sansürlü ve kayıp gözlem oranları ve nedenleri belirtilmelidir. İstatistiksel çözümlemelerde çözümleme yöntemleri ve kullanım nedenleri ile kullanılan istatistiksel işlemlere ilişkin kaynaklara yer verilmelidir.

Bulgular bölümünde, veriler kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Tablolarda verilen bulguların metinde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.

Materyal ve Metot ile Bulgular bölümlerinde, alt başlıklar italik, ikinci alt başlıklar ise normal yazı tipiyle belirtilmelidir. İtalik alt başlık paragraf başında yer almalıdır. Resimler en az 1920 x 1280 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tablo ve figürler yayın sonunda ayrı sayfalarda verilmelidir.

Kısaltmalar, semboller ve ölçüler : Kısaltmalar, kelime veya kelimelerin metinde ilk geçtiği yerde yanlarına parantez açılarak yazılmalı ve sonra metinde geçtikleri yerde kısaltma olarak kullanılmalıdır; örneğin, Canine Transmissible Veneral Tumor (CTVT).

Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler Systeme Internationale (SI) göre verilmelidir.

Tartışma ve Sonuç bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.

Kaynaklar listesi alfabetik olarak numaralandırılmalıdır. Kaynak yazımında sırası ile yazar adları kalın, yayın yılı parantez içinde normal, konu başlığı italik, derginin kısa adı ile sayfa numaraları normal ve derginin bölüm sayısı kalın yazı tipi ile yazılmalıdır. Dergi adlarının kısaltılmasında "Periodical Title Abbreviations: By Abbreviation"ın son baskısı esas alınmalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda en fazla 3 yazarın ismi virgülle ayrılarak yazıldıktan sonra diğer yazarlar “ve ark.” kısaltması ile belirtilmelidir. Metin içerisinde referanslar kaynak numarası ile yazılır, eğer yazar ismi belirtilecek ise sadece yazarın soyadı ile birlikte kaynak numarası yazılır. Kaynak numaraları paranteze alınmalıdır. Metin içerisinde kaynak kullanımında, aynı konuyu bildiren 1'den çok kaynak varsa bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmalı ve sayıları da 5'i geçmemelidir.

Aşağıda yaygın kullanılan referans tipleri verilmiştir;

Kaynak bilimsel çalışma ise:

Sandstedt K, Ursing J (1991): Description of the Campylobacter upsaliensis previously known as CNW group . Syst Appl Microbiol, 14 , 39-45.

Sandstedt K, Ursing J, Walder M (1983): Thermotolerant Campylobacter with no or weak catalase activity isolated from dogs . Curr Microbiol, 8 , 209-213.

Lamont LA, Bulmer BJ, Sisson DD, et al. (2002): Doppler echocardiographic effects of medetomidine on dynamic left ventricular outflow tract obstruction in cats. J Am Vet Med Assoc, 221 , 1276–1281.

Kaynak kitap ise:

Falconer DS (1960): Introduction to Quantitative Genetics . Oliver and Boyd Ltd, Edinburgh.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:

Bahk J, Marth EH (1990): Listeriosis and Listeria monocytogenes. 248-256. In: DO Cliver (Ed), Foodborne Diseases. Academic Press, San Diego.

Kaynak internette yer alıyor ise erişim tarihi ile birlikte yazılmalıdır.

Li G., Hart A, Gregory J (1998): Flokülasyona hız gradyanı etkisi. http://www.server.com/projects/paper2.html. (20 Mayıs 2004)

Yazışma adresi , çalışmanın sonunda yer almalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda yazarlardan sadece birinin adı, yazışma adresi olarak belirtilmelidir.

7.Dergide yayımlanmak üzere Yayın Alt Komitesi'ne gönderilen makaleler tüm yazarlar tarafından imzalanan “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” ile birlikte gönderilir. Çalışmada yazar olarak yer alabilmek için gereken şartlar “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” formunda detaylı olarak açıklanmıştır. Gönderilen çalışmanın değerlendirilmeye alınıp alınmaması Editör'ün yetkisindedir. Yayıma ilişkin kabul veya ret kararı çalışmanın iletişim yazarına iletilir. Yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar iletişim yazarına iade edilmez.

8. Hayvan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda "Etik Kurul Onayı Alınmıştır" ifadesi mutlaka çalışmanın materyal metot kısmında yer almalıdır. Yayımlanması kabul edilen çalışmaların basılabilmesi için Etik Kurul Onay Belgesi'nin bir nüshasının dergimize gönderilmesi şarttır.

9. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'nde makale değerlendirmeleri kör hakemlik ve yazarlık esasına dayalı olarak yürütülmektedir. Bu sistemde hakem ve yazarların kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Yazarlar makalelerini bu esasa göre hazırlayıp göndermeyi ve gizlilik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt ederler.

10.Dergide yayınlanan her türlü makalenin sorumluluğu yazarlarına aittir.

11.Ürünlerin ticari adları ile karşılaştırılmalarına yönelik araştırmalar derginin ilgi kapsamı dışındadır.

12. Araştırmaya konu olan maddelerin ve ürünlerin ticari adları kullanılmamalıdır.