Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The comparision of some traits in organic and conventional dairy cattle breeding enterprises

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 2, 179 - 186, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002726

Öz

Fertility, milk yield and quality and health status of Holstein cattle reared at organic and conventional conditions were investigated. The research was conducted in two private farms, organic and conventional, in Aydın province where Mediterranean climate prevails. Data were collected from farm records and visiting fortnightly. The milk samples from bulk tank were used for milk quality a fortnightly basis, and for metals and aflatoxin M1 a monthly basis. The means in organic and conventional herds were 608.4±4.25 and 584.0±7.56 days (p<0.01) for first conceptionage; 104.1±0.37 and 111.1±0.46 days (p<0.001) for service period; 381.3±0.49 and 386.9±0.55 days (p<0.001) for calving interval; 5711.4±10.50 and 6382.8±15.32 kg (p<0.001) for corrected milk yield, respectively. The means in milk samples from organic and conventional herds were 12.38±0.07 and 12.52±0.07% for dry matter; 3.28±0.08 and 3.31±0.08% for fat; 352382±47888 and 316413±47679 cell/ml for somatic cell count; 0.0425±0.009 and 0.1375±0.094 ppb for aflatoxin M1 (p>0.05), respectively. Pb was not determined in both herd samples. The mean incidences in organic and conventional herds were 5.49 and 16.6% (p<0.01) for mastitis; 1.09 and 29.1% (p<0.001) for pneumonia; 6.59 and 23.6% (p<0.001) for chronic metritis, respectively. The results indicated that organic Holstein herd had longer age for first conception, but shorter service period and calving interval and lower milk yield than conventional Holstein herd. In addition, quality properties and levels of some metals and aflatoxin M1 of milk were similar in both herds. Besides, organic herd had lower incidences in terms of some diseases

Kaynakça

 • 1. Alapala S, Ünal N (2009): Sığır ve koyun yetiştiriciliğinde organik ve konvansiyonel üretimin bazı özellikler bakımından karşılaştırılması (Derleme). Lalahan Hay Araş Enst Derg, 49, 63-75.
 • 2. Anononim (1975): Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemist. Association of Official Analytical Chemist Inc, pp:1015, Washington, USA.
 • 3. Anonim (2001): SPSS Statistical Package in Social Sciences for Windows. Statistical Innovations Inc (Serial Number 902 4147), USA.
 • 4. Anonim (2014a): Council Regulation (EC) No 834/2007; Comission Regulation (EC) No 889/2008; http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm.
 • 5. Anonim (2014b): Organik Tarım Kanunu, 03.12.2004 Tarih ve 25659 Sayılı Resmi Gazete; Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 10.06.2005 Tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete ve 10.08.2010 Tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • 6. Anonim (2014c): Organik Tarım İstatistikleri. http://www.tarim.gov.tr, Ankara.
 • 7. Bayram B, Yanar M, Akbulut Ö (2008): Reproductive and milk production traits of holstein friesian cows in preorganic and organic dairy husbandry in Turkey. J Anim Vet Adv, 7, 808-811.
 • 8. Duru S, Tuncel E (2002): Koças Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verimleri üzerinde bir araştırma. Turk J Vet Anim Sci, 26, 97-101.
 • 9. Erdem H, Atasever S, Kul E (2007): Gökhöyük Tarım İsletmesi’nde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri. OMÜ Zir Fak Derg, 22, 47-54.
 • 10. Fall N, Forslund K, Emanuelson U (2008): Reproductive performance, general health, and longevity of dairy cows at a Swedish Research farm with both organic and conventional production. Livest Sci, 118, 11-19.
 • 11. Feng W, Zheng X (2005): Comparing techniques for detecting the number of somatic cell in raw milk. Europ Food Res Tech, 220, 653-657.
 • 12. Gürses M, Bayraktar M (2012): Türkiye’de farklı bölgelerde yetiştirilen Holştayn sığırlarda bazı süt ve döl verimi özellikleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 273-280.
 • 13. Hamilton C, Hansson I, Ekman T, Emanuelson U, Forslund K (2002): Health of cows, calves and young stock on 26 organic dairy herds in Sweden. Vet Rec, 150, 503-508.
 • 14. Hardeng F, Edge VL (2001): Mastitis, ketozis, and milk fever in thirty one organic and ninety three conventional Norwegian dairy herds. J Dairy Sci, 84, 2673-2679.
 • 15. Hudson GJ, Gerber H, John PM (1979): Creamatocrit procedure versus triglyceride analysis: a comparison of methods for the determination of human milk fat in epidemiological studies. J Human Nutrition, 33, 283-287.
 • 16. Kopuzlu S, Emsen H, Özlütürk A, Küçüközdemir A (2008): Esmer ve siyah alaca ırkı sığırların Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü şartlarında döl verim özellikleri. Lalahan Hay Arast Enst Derg, 48, 13-24.
 • 17. Kristensen T, Kristensen T (1998): Analysis and simulation modelling of the production in danish organic and conventional dairy herds. Livest Prod Sci, 54, 55-65.
 • 18. Nauta WJ. Baars T. Bovenhuis H (2006): Converting to organic dairy farming: Consequences for production, somatic cell scores and calving interval of first parity Holstein cows. Livest Sci, 99, 185-195.
 • 19. Navarrete del Toro MA, Garcia-Carreno FL (2003): Current protocols in food analytical chemistry: Unit B2.2 Evaluation of the progress of protein hydrolysis. John Wiley and Sons Inc, New York, USA.
 • 20. Olivo CJ, Beck LI, Mossate Gabi A, Santini Charao P, Sobczak MF, Gomes Uberty L, Durr JW, Araujo Filho R (2005): Compositon and somatic cell count of milk in conventional and agro-ecological farms: a comparative study in Depressao Central, Rio Grande do Sul state, Brazil. Livest Res for Rural Dev, 17, 1-6.
 • 21. Özbeyaz C (2011): Sığır yetiştiriciliği ders notları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.
 • 22. Özçelik M, Arpacık R (2000): Siyah alaca sığırlarda laktasyon sayısının süt ve döl verimine etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 24, 39-44.
 • 23. Pelister B, Altınel A, Güneş H (2000): Özel işletme koşullarında yetiştirilen değişik orjinli Holştayn sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde bazı çevresel faktörlerin etkileri. İst Üniv Vet Fak Derg, 26, 543-559.
 • 24. Reksen, Tverdal A, Ropstad E (1999): A comparative study of reproductive performance in organic and conventional dairy husbandry. J Dairy Sci, 82, 2605-2610.
 • 25. Roesch M, Doherr M, Blum JW (2005): Performance of dairy cows on Swiss farms with organic and integrated production. J Dairy Sci, 82, 2462-2475.
 • 26. Rosati A, Aumaitre A (2004): Organic dairy farming in Europa. Livest Prod Sci, 90, 41-45.
 • 27. Sato K. Bartlett PC. Erskine RJ. Kaneene JB (2005): A comparison of production and management between Wisconsin organic and conventional dairy herds. Livest Prod Sci, 93, 105-115.
 • 28. Sehar Ö, Özbeyaz C (2005): Orta Anadolu’daki bir işletmede Holştayn ırkı sığırlarda bazı verim özellikleri. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 45, 9-19.
 • 29. Sehested J, Kristensen T, Soegaard K (2003) Effect of concentrate supplementation level on production, health and efficiency in an organic dairy herd. Livest Prod Sci, 80, 153-165.
 • 30. Şahin A, Ulutaş Z (2011): Tahirova Tarım İsletmesi’nde yetiştirilen siyah alaca ineklerde süt ve döl verim özelliklerini etkileyen bazı çevresel faktörler. Anadolu Tarım Bilim Derg, 26, 156-168.
 • 31. Valle PS, Lien G, Flaten O, Koesling M, Ebbesvik M (2007): Herd health and health management in organic versus conventional dairy herds in Norway. Livest Sci, 112, 123-132.
 • 32. Var I, Kabak B, Özkarslı M (2004): Mikotoksin aranmasında kullanılan analiz yöntemleri. Orlab On-Line Mik Derg, 2, 1-11.
 • 33. Voica C, Kovacs MH, Dehelean A, Ristoiu D, Iordache A (2012): ICP-MS determinations of heavy metals in surface waters from Tranylvania. Rom J Phy, 57, 1184-1193.

Organik ve konvansiyonel süt sığırı yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bazı özelliklerin karşılaştırılması

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 2, 179 - 186, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002726

Öz

Bu araştırmada, organik ve konvansiyonel koşullarda yetiştirilen Holştayn ineklerde döl verimi, süt verimi ve kalitesi ile sağlık durumu incelenmiştir. Araştırma, Aydın il merkezinde bulunan organik ve konvansiyonel koşullara sahip iki özel işletmede yürütülmüştür. Veriler işletme kayıtları ve onbeş günlük ziyaretlerle alınmıştır. Sütte kalite onbeş günde bir, ağır metaller ve aflatoksin M1 analizi ayda bir tank sütünden yapılmıştır. Organik ve konvansiyonel sürülerde ortalama değerler ilk tohumlama yaşı için sırasıyla 608.4±4.25 ve 584.0±7.56 gün (p<0.01), servis periyodu için 104.1±0.37 ve 111.1±0.46 gün (p<0.001), buzağılama aralığı için 381.3±0.49 ve 386.9±0.55 gün (p<0.001), düzeltilmiş süt verimi için 5711.4±10.50 ve 6382.8±15.32 kg (p<0.001) bulunmuştur. Organik ve konvansiyonel sürülerden elde edilen sütlerde kuru madde oranı, yağ oranı ve somatik hücre sayısı sırasıyla %12.38±0.07 ve 12.52±0.07, %3.28±0.08 ve 3.31±0.08, 352382±47888 ve 316413±47679 hücre/ml (p>0.05) tespit edilmiştir. Organik ve konvansiyonel sürülerden elde edilen sütlerde kurşuna rastlanmazken aflatoksin M1 0.0425±0.009 ve 0.1375±0.094 ppb (p>0.05) düzeylerinde bulunmuştur. Organik ve konvansiyonel sürülerdeki ineklerde mastitis, pnömoni ve kronik metritis insidansı sırasıyla %5.49 ve 16.6 (p<0.01), 1.09 ve 29.1 (p<0.001) ve 6.59 ve 23.6 (p<0.001) olmuştur. Sonuç olarak organik sürüde konvansiyonel sürüye göre ilk tohumlama yaşı daha uzun, servis periyodu ve buzağılama aralığı daha kısa, süt verimi daha düşük olmuş, sütte kalite özellikleri ile bazı metaller ve aflatoksin M1 düzeyi genel olarak benzer bulunmuştur. Ayrıca organik sürüde bazı hastalıkların insidansının daha az olduğu görülmüştür

Kaynakça

 • 1. Alapala S, Ünal N (2009): Sığır ve koyun yetiştiriciliğinde organik ve konvansiyonel üretimin bazı özellikler bakımından karşılaştırılması (Derleme). Lalahan Hay Araş Enst Derg, 49, 63-75.
 • 2. Anononim (1975): Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemist. Association of Official Analytical Chemist Inc, pp:1015, Washington, USA.
 • 3. Anonim (2001): SPSS Statistical Package in Social Sciences for Windows. Statistical Innovations Inc (Serial Number 902 4147), USA.
 • 4. Anonim (2014a): Council Regulation (EC) No 834/2007; Comission Regulation (EC) No 889/2008; http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm.
 • 5. Anonim (2014b): Organik Tarım Kanunu, 03.12.2004 Tarih ve 25659 Sayılı Resmi Gazete; Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 10.06.2005 Tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete ve 10.08.2010 Tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • 6. Anonim (2014c): Organik Tarım İstatistikleri. http://www.tarim.gov.tr, Ankara.
 • 7. Bayram B, Yanar M, Akbulut Ö (2008): Reproductive and milk production traits of holstein friesian cows in preorganic and organic dairy husbandry in Turkey. J Anim Vet Adv, 7, 808-811.
 • 8. Duru S, Tuncel E (2002): Koças Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verimleri üzerinde bir araştırma. Turk J Vet Anim Sci, 26, 97-101.
 • 9. Erdem H, Atasever S, Kul E (2007): Gökhöyük Tarım İsletmesi’nde yetiştirilen siyah alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri. OMÜ Zir Fak Derg, 22, 47-54.
 • 10. Fall N, Forslund K, Emanuelson U (2008): Reproductive performance, general health, and longevity of dairy cows at a Swedish Research farm with both organic and conventional production. Livest Sci, 118, 11-19.
 • 11. Feng W, Zheng X (2005): Comparing techniques for detecting the number of somatic cell in raw milk. Europ Food Res Tech, 220, 653-657.
 • 12. Gürses M, Bayraktar M (2012): Türkiye’de farklı bölgelerde yetiştirilen Holştayn sığırlarda bazı süt ve döl verimi özellikleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 273-280.
 • 13. Hamilton C, Hansson I, Ekman T, Emanuelson U, Forslund K (2002): Health of cows, calves and young stock on 26 organic dairy herds in Sweden. Vet Rec, 150, 503-508.
 • 14. Hardeng F, Edge VL (2001): Mastitis, ketozis, and milk fever in thirty one organic and ninety three conventional Norwegian dairy herds. J Dairy Sci, 84, 2673-2679.
 • 15. Hudson GJ, Gerber H, John PM (1979): Creamatocrit procedure versus triglyceride analysis: a comparison of methods for the determination of human milk fat in epidemiological studies. J Human Nutrition, 33, 283-287.
 • 16. Kopuzlu S, Emsen H, Özlütürk A, Küçüközdemir A (2008): Esmer ve siyah alaca ırkı sığırların Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü şartlarında döl verim özellikleri. Lalahan Hay Arast Enst Derg, 48, 13-24.
 • 17. Kristensen T, Kristensen T (1998): Analysis and simulation modelling of the production in danish organic and conventional dairy herds. Livest Prod Sci, 54, 55-65.
 • 18. Nauta WJ. Baars T. Bovenhuis H (2006): Converting to organic dairy farming: Consequences for production, somatic cell scores and calving interval of first parity Holstein cows. Livest Sci, 99, 185-195.
 • 19. Navarrete del Toro MA, Garcia-Carreno FL (2003): Current protocols in food analytical chemistry: Unit B2.2 Evaluation of the progress of protein hydrolysis. John Wiley and Sons Inc, New York, USA.
 • 20. Olivo CJ, Beck LI, Mossate Gabi A, Santini Charao P, Sobczak MF, Gomes Uberty L, Durr JW, Araujo Filho R (2005): Compositon and somatic cell count of milk in conventional and agro-ecological farms: a comparative study in Depressao Central, Rio Grande do Sul state, Brazil. Livest Res for Rural Dev, 17, 1-6.
 • 21. Özbeyaz C (2011): Sığır yetiştiriciliği ders notları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.
 • 22. Özçelik M, Arpacık R (2000): Siyah alaca sığırlarda laktasyon sayısının süt ve döl verimine etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 24, 39-44.
 • 23. Pelister B, Altınel A, Güneş H (2000): Özel işletme koşullarında yetiştirilen değişik orjinli Holştayn sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde bazı çevresel faktörlerin etkileri. İst Üniv Vet Fak Derg, 26, 543-559.
 • 24. Reksen, Tverdal A, Ropstad E (1999): A comparative study of reproductive performance in organic and conventional dairy husbandry. J Dairy Sci, 82, 2605-2610.
 • 25. Roesch M, Doherr M, Blum JW (2005): Performance of dairy cows on Swiss farms with organic and integrated production. J Dairy Sci, 82, 2462-2475.
 • 26. Rosati A, Aumaitre A (2004): Organic dairy farming in Europa. Livest Prod Sci, 90, 41-45.
 • 27. Sato K. Bartlett PC. Erskine RJ. Kaneene JB (2005): A comparison of production and management between Wisconsin organic and conventional dairy herds. Livest Prod Sci, 93, 105-115.
 • 28. Sehar Ö, Özbeyaz C (2005): Orta Anadolu’daki bir işletmede Holştayn ırkı sığırlarda bazı verim özellikleri. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 45, 9-19.
 • 29. Sehested J, Kristensen T, Soegaard K (2003) Effect of concentrate supplementation level on production, health and efficiency in an organic dairy herd. Livest Prod Sci, 80, 153-165.
 • 30. Şahin A, Ulutaş Z (2011): Tahirova Tarım İsletmesi’nde yetiştirilen siyah alaca ineklerde süt ve döl verim özelliklerini etkileyen bazı çevresel faktörler. Anadolu Tarım Bilim Derg, 26, 156-168.
 • 31. Valle PS, Lien G, Flaten O, Koesling M, Ebbesvik M (2007): Herd health and health management in organic versus conventional dairy herds in Norway. Livest Sci, 112, 123-132.
 • 32. Var I, Kabak B, Özkarslı M (2004): Mikotoksin aranmasında kullanılan analiz yöntemleri. Orlab On-Line Mik Derg, 2, 1-11.
 • 33. Voica C, Kovacs MH, Dehelean A, Ristoiu D, Iordache A (2012): ICP-MS determinations of heavy metals in surface waters from Tranylvania. Rom J Phy, 57, 1184-1193.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA62BF32BF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sibel Alapala Demirhan

Necmettin Ünal

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 63 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Alapala Demirhan, S., & Ünal, N. (2016). The comparision of some traits in organic and conventional dairy cattle breeding enterprises. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 63(2), 179-186. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002726
AMA Alapala Demirhan S, Ünal N. The comparision of some traits in organic and conventional dairy cattle breeding enterprises. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2016;63(2):179-186. doi:10.1501/Vetfak_0000002726
Chicago Alapala Demirhan, Sibel, ve Necmettin Ünal. “The Comparision of Some Traits in Organic and Conventional Dairy Cattle Breeding Enterprises”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, sy. 2 (Haziran 2016): 179-86. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002726.
EndNote Alapala Demirhan S, Ünal N (01 Haziran 2016) The comparision of some traits in organic and conventional dairy cattle breeding enterprises. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 2 179–186.
IEEE S. Alapala Demirhan ve N. Ünal, “The comparision of some traits in organic and conventional dairy cattle breeding enterprises”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 63, sy. 2, ss. 179–186, 2016, doi: 10.1501/Vetfak_0000002726.
ISNAD Alapala Demirhan, Sibel - Ünal, Necmettin. “The Comparision of Some Traits in Organic and Conventional Dairy Cattle Breeding Enterprises”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63/2 (Haziran 2016), 179-186. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002726.
JAMA Alapala Demirhan S, Ünal N. The comparision of some traits in organic and conventional dairy cattle breeding enterprises. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63:179–186.
MLA Alapala Demirhan, Sibel ve Necmettin Ünal. “The Comparision of Some Traits in Organic and Conventional Dairy Cattle Breeding Enterprises”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 63, sy. 2, 2016, ss. 179-86, doi:10.1501/Vetfak_0000002726.
Vancouver Alapala Demirhan S, Ünal N. The comparision of some traits in organic and conventional dairy cattle breeding enterprises. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63(2):179-86.