Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems

Yıl 2013, Cilt: 60 Sayı: 1, 67 - 74, 01.03.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002555

Öz

This research is based on the findings of survey study carried out vis-à-vis with 501 randomly sampled dairy cattle breeders in 15 districts of Aydın. Results show that 11% of surveyed farms are registered to Preherdbook, 89% to Herdbook of Cattle Breeders’ Association of Aydın (CBAA) and weighted average of herd size is calculated as 23 heads of heifer (> 1 year old). In 87% of cases main source of income is declared as milk production and 95% of breeders are male, 51% is between 31-49 years old. Of all breeders 78% graduated from primary school and 92% of all farms use family labor while 11% hires labor. 97% has milking machine, 48% measure their milk with milk buckets and 85% of breeders declared keeping Herdbook records, whereas 7% of all are bookkeeping. The housing in 74% of farms is roofed-open, loose/free-stall while 16% has enclosed, tied-stall system. 4.5% has individual calf pens, 30.6% has group pens and rest keeps the calves with adults. Veterinary services are received upon request (39%), mostly for Artificial Insemination (AI), treatment and calving difficulty. Breeders change feed ration during dry-period in 80.4%, don’t change in 20%. Results show that breeders in Aydın need to receive more information and advisory services on herd management practices, in particular feeding, herd health and farm economics

Kaynakça

 • Açıl AF, Demirci R (1984): Tarım Ekonomisi Dersleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 880, Ankara.
 • Anonim (2012a): Hayvansal üretim ve nüfus istatistikleri. Erişim: www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 09.08.2012.
 • Anonim (2012b): Soykütüğü istatistikleri. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara.
 • Anonymous (2012a): FAO Agricultural Statistics. Website: http://faostat.fao.org, Cited: 05.08.2012.
 • Anonymous (2012b): EUROSTAT, Population Statistics. Website: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics /search_database, Cited: 24.09.2012.
 • Anonymous (2012c): Agriculture in the European Union, Statistical and Economic Information. Website: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/ 2011/index_en.htm, Cited: 24.09.2012.
 • Anonymous (2012d): International Programs. Website: http://www.census.gov/ population/international/data/idb/informationGateway.php, Cited: 04.08.2012.
 • Anonymous (2012e): United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics. Website: http://www.nass.usda.gov/Service, Cited: 24.09.2012. 9. Anonymous (2012f): administration management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproDairyHerdAd minManagementsmall.pdf, Cited: 25.09.2012.
 • Anonymous (2012g): Canada plan service dairy cattle housing and equipment. Website: http://www.cps.gov.on.ca/english/frameindex.htm, Cited: 20.01.2012.
 • Anonymous (2012h): Veepro NL Proper milking management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproProperMilking Managementsmall.pdf, Cited: 20.01.2012.
 • Anonymous (2012i): Veepro NL Young stock management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproYoungStockM anagementsmall.pdf, Cited: 22.01.2012.
 • Anonymous (2012j): Veepro NL Foot care management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproFoodCareMan agementsmall.pdf, Cited: 26.01.2012.
 • Cabrera VE, Solis D, del Corral J (2010): Determinants of technical efficiency among dairy farms in Wisconsin. J Dairy Sci, 93(1), 387–393.
 • Elmaz Ö, Saatcı M, Özçelik MM, Sipahi C (2010): Burdur ili süt sığırcılığı ve özellikleri. Proje sonuç raporu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur.
 • Grant RJ, Albright JL (1995): Feeding behavior and management factors during the transition period in dairy cattle. J Anim Sci, 73(9), 2791-2803.
 • İşcan U, Özder M, Önal AR (2010): Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye işletmelerin gelişim süreci ve bugünkü durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2), 131-137.
 • Jonker JS, Kohn RA, High J (2002): Dairy herd management practices that impact nitrogen utilization efficiency. J Dairy Sci, 85(5), 1218-1226.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y (2008): Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: I. Yetiştirme uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), 23-31.
 • Keown JF, Kononoff PJ, Larson LL (2012): Dairy health management for optimum production and reproductive performance. Website: http://www.ianrpubs.unl.edu/live/g1285/build/g1285.pdf, Cited: 25.09.2012.
 • Nizam S (2006): Aydın ilinde pazara yönelik süt sığırcılığı işletmelerinin verimliliklerinin belirlenmesi. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yayınları No:2007-1, Aydın.
 • Önal AR, Özder M (2008): Edirne ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 197-203.
 • Savran F (2003): Çanakkale Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliğine Üye olan ve olmayan işletmelerin kullandıkları üretim teknikleri ve sosyal karakteristiklerin karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4), 450-453.
 • Soyak A, Soysal Mİ, Gürcan EK (2007): Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerdeki siyah alaca süt sığırlarının çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3), 297-305.
 • Stahl TJ, Conlin BJ, Seykora AJ, Steuernagel GR (1999): Characteristics of Minnesota dairy farms that significantly increased milk production from 1989-1993. J Dairy Sci, 82(1), 45-51.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR (2012): Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum. Kafkas Univ Vet Fak Derg. (Baskıda).

Önsoyküğütü ve soykütüğü’ne kayıtlı süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve sürü yönetimiuygulamaları

Yıl 2013, Cilt: 60 Sayı: 1, 67 - 74, 01.03.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002555

Öz

Bu araştırmada, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne (ADSYB) kayıtlı işletmelerin ve yetiştiricilerin genel özellikleri ile yetiştiricilerin sürü yönetimi konusundaki bilgi seviyeleri incelenmiştir. Araştırma Aydın iline bağlı 15 ilçede, rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş, farklı büyüklükte sürüye sahip 501 yetiştirici ile gerçekleştirilen yüz yüze anketlerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Ankete konu olan işletmelerin sürü büyüklüğü ortalama 23 baş dişi sığırdır (> 1 yaş). Anketin yapıldığı işletmelerin %87’sinde süt üretimi ana gelir kaynağı olarak bildirilmiştir. Yetiştiricilerin %95’i erkek, %51’i 31-49 yaş aralığındadır ve eğitim seviyeleri çoğunlukla ilkokul düzeyindedir (%78). İşletmelerin %92’sinde aile işgücü kullanılmaktadır. İşletmelerin %97’sinde sağım makinesi, %48’inde süt ölçüm kovası bulunmakta, %85’inde soykütüğü verileri tutulurken, toplamın %7’sinde muhasebe kayıtları tutulmaktadır. Ankete dahil işletmelerde %74 oranında yarı açık, serbest/serbest duraklı, %16 oranında ise kapalı, bağlı, duraklı ahırların kullanıldığı tespit edilmiştir. Buzağılar için işletmelerin sadece %4,5’inde ayrı bölme bulunmakta, %30,6’sında buzağılar grup bölmelerinde, geri kalanında yetişkinlerle aynı ahırda tutulmaktadır. Veteriner hekimler işletmeye %39 oranında ihtiyaç halinde ve çoğunlukla suni tohumlama, tedavi ve zor doğum için çağrılmaktadır. İşletmelerin %80,4’ü kuru dönemde yem rasyonunu değiştirirken, %20’sinin değiştirmediği bildirilmiştir. Sonuç itibariyle, Aydın ilinde yetiştiricilerin sürü yönetimi uygulamaları kapsamında özellikle yemleme, sürü sağlığı ve işletme ekonomisi alanında daha fazla bilgilendirmeye ve danışmanlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Açıl AF, Demirci R (1984): Tarım Ekonomisi Dersleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 880, Ankara.
 • Anonim (2012a): Hayvansal üretim ve nüfus istatistikleri. Erişim: www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 09.08.2012.
 • Anonim (2012b): Soykütüğü istatistikleri. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara.
 • Anonymous (2012a): FAO Agricultural Statistics. Website: http://faostat.fao.org, Cited: 05.08.2012.
 • Anonymous (2012b): EUROSTAT, Population Statistics. Website: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics /search_database, Cited: 24.09.2012.
 • Anonymous (2012c): Agriculture in the European Union, Statistical and Economic Information. Website: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/ 2011/index_en.htm, Cited: 24.09.2012.
 • Anonymous (2012d): International Programs. Website: http://www.census.gov/ population/international/data/idb/informationGateway.php, Cited: 04.08.2012.
 • Anonymous (2012e): United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics. Website: http://www.nass.usda.gov/Service, Cited: 24.09.2012. 9. Anonymous (2012f): administration management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproDairyHerdAd minManagementsmall.pdf, Cited: 25.09.2012.
 • Anonymous (2012g): Canada plan service dairy cattle housing and equipment. Website: http://www.cps.gov.on.ca/english/frameindex.htm, Cited: 20.01.2012.
 • Anonymous (2012h): Veepro NL Proper milking management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproProperMilking Managementsmall.pdf, Cited: 20.01.2012.
 • Anonymous (2012i): Veepro NL Young stock management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproYoungStockM anagementsmall.pdf, Cited: 22.01.2012.
 • Anonymous (2012j): Veepro NL Foot care management. Website: http://www.veepro.nl/uploadimages/VeeproFoodCareMan agementsmall.pdf, Cited: 26.01.2012.
 • Cabrera VE, Solis D, del Corral J (2010): Determinants of technical efficiency among dairy farms in Wisconsin. J Dairy Sci, 93(1), 387–393.
 • Elmaz Ö, Saatcı M, Özçelik MM, Sipahi C (2010): Burdur ili süt sığırcılığı ve özellikleri. Proje sonuç raporu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur.
 • Grant RJ, Albright JL (1995): Feeding behavior and management factors during the transition period in dairy cattle. J Anim Sci, 73(9), 2791-2803.
 • İşcan U, Özder M, Önal AR (2010): Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye işletmelerin gelişim süreci ve bugünkü durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2), 131-137.
 • Jonker JS, Kohn RA, High J (2002): Dairy herd management practices that impact nitrogen utilization efficiency. J Dairy Sci, 85(5), 1218-1226.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y (2008): Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: I. Yetiştirme uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), 23-31.
 • Keown JF, Kononoff PJ, Larson LL (2012): Dairy health management for optimum production and reproductive performance. Website: http://www.ianrpubs.unl.edu/live/g1285/build/g1285.pdf, Cited: 25.09.2012.
 • Nizam S (2006): Aydın ilinde pazara yönelik süt sığırcılığı işletmelerinin verimliliklerinin belirlenmesi. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yayınları No:2007-1, Aydın.
 • Önal AR, Özder M (2008): Edirne ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 197-203.
 • Savran F (2003): Çanakkale Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliğine Üye olan ve olmayan işletmelerin kullandıkları üretim teknikleri ve sosyal karakteristiklerin karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4), 450-453.
 • Soyak A, Soysal Mİ, Gürcan EK (2007): Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerdeki siyah alaca süt sığırlarının çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3), 297-305.
 • Stahl TJ, Conlin BJ, Seykora AJ, Steuernagel GR (1999): Characteristics of Minnesota dairy farms that significantly increased milk production from 1989-1993. J Dairy Sci, 82(1), 45-51.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR (2012): Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum. Kafkas Univ Vet Fak Derg. (Baskıda).
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA55UR74KT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağla Yüksel Kaya Kuyululu

Kıvanç İşbilen

Salahattin Kumlu

Yılmaz Aral

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 60 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kaya Kuyululu, Ç. Y., İşbilen, K., Kumlu, S., Aral, Y. (2013). Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(1), 67-74. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002555
AMA Kaya Kuyululu ÇY, İşbilen K, Kumlu S, Aral Y. Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2013;60(1):67-74. doi:10.1501/Vetfak_0000002555
Chicago Kaya Kuyululu, Çağla Yüksel, Kıvanç İşbilen, Salahattin Kumlu, ve Yılmaz Aral. “Structural Characteristics and Herd Management Practices of Dairy Cattle Farms Registered to Pre-Herdbook and Herdbook Systems”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60, sy. 1 (Mart 2013): 67-74. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002555.
EndNote Kaya Kuyululu ÇY, İşbilen K, Kumlu S, Aral Y (01 Mart 2013) Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60 1 67–74.
IEEE Ç. Y. Kaya Kuyululu, K. İşbilen, S. Kumlu, ve Y. Aral, “Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 60, sy. 1, ss. 67–74, 2013, doi: 10.1501/Vetfak_0000002555.
ISNAD Kaya Kuyululu, Çağla Yüksel vd. “Structural Characteristics and Herd Management Practices of Dairy Cattle Farms Registered to Pre-Herdbook and Herdbook Systems”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60/1 (Mart 2013), 67-74. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002555.
JAMA Kaya Kuyululu ÇY, İşbilen K, Kumlu S, Aral Y. Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60:67–74.
MLA Kaya Kuyululu, Çağla Yüksel vd. “Structural Characteristics and Herd Management Practices of Dairy Cattle Farms Registered to Pre-Herdbook and Herdbook Systems”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 60, sy. 1, 2013, ss. 67-74, doi:10.1501/Vetfak_0000002555.
Vancouver Kaya Kuyululu ÇY, İşbilen K, Kumlu S, Aral Y. Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60(1):67-74.