Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Milk yield and its effect on kids growth in Angora goats

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 2, 129 - 134, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002514

Öz

This research was carried out to determine milk production of Angora goats and the effect of milk production on kids growth. The data were collected from Angora goat herd raised at Lalahan Livestock Central Research Institute between 20072008 years. Lactation milk yield and duration were 88.28 kg and 179.4 days, respectively. The effects of lactation number on milk yield, daily milk yield and lactation duration were significant (p<0.001). Mean daily milk yield was 490 g during entire lactation period while the highest daily milk yield was 820 g on the 42nd day of lactation. The effect of lactation number on some of growth periods of kids were significant (p<0.05), and the kids from goats with 2 and 3 lactation number had higher growth performance than the kids from goats with 1 lactation number. Daily milk yield at different lactation stages were generally positively correlated with kids’ growth. The results revealed that milk yield of Angora goats in this study was higher than those of literature published before, and growth performance of the kids were positively correlated with the milk yield of goats

Kaynakça

 • Akçapınar H (2001): Keçi yetiştiriciliği. Ders notları, Ankara.
 • Akçapınar H (2007): Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu. Ders notları, Ankara.
 • Anonim (1997): Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yayınlanan Ankara Keçisi ile ilgili araştırma özetleri (1953-1997). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Yayın No: 67, Ankara.
 • Anonim (2001): SPSS Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc, (Serial Number 902 4147). 5. Anonim (2010): Türkiye İstatistik Kurumu.
 • (http://www.tuik.gov.tr), Erişim Tarihi: 15.03.2010.
 • Davis JJ, Sahlu T, Puchala R, Herselman M J, Fernandez J M, McCann J P, and Coleman S W (1999): The effect of bovine somatotropin treatment on production of lactating Angora does with kids. J Anim Sci, 77, 17-24.
 • Eker M, Tuncel E, Aşkın Y, Yener S M (1975): Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kilis keçilerinde süt verimi ile ilgili özellikler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 25, 402-411.
 • Güneş H (2001): Türk Ankara Keçilerinin verimlerinin yükseltilmesinde Kuzey Amerikan ve Güney Afrika genotipi ile birleştirmelerin etkileri üzerinde araştırmalar http://veteriner.istanbul.edu.tr/vetfakdergi/yayinlar/2001- 2/Makale-9.pdf, Erişim Tarihi: 20.04.2010.
 • İmeryüz Ö F, Köseoğlu H (1980): Değişik besleme seviyelerinin Ankara keçilerinde büyüme, yaşama gücü, döl verimi ve bazı tiftik özelliklerine etkisi. Lalahan Zoot Araş Enst Derg, 20 (1-2), 20-39.
 • Küçük M, Yılmaz O, Arslan M, Ozturk Y (2003): Production traits in coloured mohair goats. Indian Vet J, 80, 663-666.
 • Özcan L (1977): Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yetiştirilen Kilis ve Kıl keçilerinin ıslahında Saanen ve G1 genotipinden yararlanma olanakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 122, Bilimsel İnceleme ve Araştırma Tezleri: 19, Kemal Matbaası, Adana.
 • Özdemir H, Dellal G (2009): Determination of growth curves in young Angora goats. Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (4), 358-362.
 • Sahlu T, Carneiro H, El Shael HM, Fernandez JM, Hart SP, Goetsch AL (1999): Dietary protein effects on the relationship between milk production and mohair growth in Angora does. Small Rum Res, 33, 25-36.
 • Sönmez R (1976): Melezleme yolu ile Kıl keçilerinin süt keçisine çevirme olanakları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 226, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova.
 • Sönmez R, Şengonca M, Alpbaz AG (1971): Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetiştirilen Malta keçilerinin çeşitli özellikleri ve verimleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 8, 57-72.
 • Şimşek ÜG, Bayraktar M, Gürses M (2006): Çiftlik koşullarında Kıl keçilerine ait bazı verim özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv Sağ Bil Derg, 20 (3), 221-227.
 • Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Yakan A, Uğurlu M (2008): Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları. Vet J Ankara Univ, 55, 117-124.
 • Vatansever H, Akçapınar H (2006): Lalahan
 • Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen farklı kökenli Ankara keçilerinde büyüme, döl verimi ve tiftik özellikleri. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 46 (2), 1-11.
 • Yalçın BC (1990): Keçi yetiştiriciliği. Koyun ve Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği Kitabı, Ed.: C.N. Aytuğ, TÜM VET Hayvancılık Hizmetleri Yayını No: 2, İstanbul.
 • Yertürk M, Odabaşıoğlu F (2007): Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen Renkli Tiftik keçilerinin yarı entansif şartlarda verim özelliklerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniv Vet Fak Derg 18 (2), 45-50. Geliş tarihi: 07.09.2011 / Kabul tarihi: 30.12.2011

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 2, 129 - 134, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002514

Öz

Bu araştırma, Ankara keçilerinde bazı süt verimi özellikleri ile süt veriminin oğlaklarda büyümeye etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara keçisi sürüsünde 2007 ve 2008 yıllarında yürütülmüştür. Keçilerde laktasyon süt verimi 88.28 kg ve laktasyon süresi 179.4 gün bulunmuştur. Laktasyon sırasının laktasyon süt verimi, çeşitli günlerdeki günlük süt verimi ve laktasyon süresine etkisi önemli (p<0.001) olmuştur. Laktasyon boyunca ortalama günlük süt verimi 490 g bulunmuş ve en yüksek günlük süt verimi 802 g ile laktasyonun 42. gününde belirlenmiştir. Keçilerde laktasyon sırasının oğlaklarda büyümenin bazı dönemlerindeki etkisi önemli olmuş (p<0.05); anaları 2. ve 3. laktasyonda olan oğlaklarda büyüme 1. laktasyonda olanlardan üstün olmuştur. Laktasyonun çeşitli dönemlerindeki günlük süt verimi ile oğlakların canlı ağırlıkları arasında genellikle pozitif korelasyonlar hesaplanmıştır. Sonuç olarak Ankara keçilerinde laktasyon süt veriminin ırk için bildirilen değerlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiş; keçilerde günlük süt verimiyle oğlaklarda büyüme arasında pozitif korelasyonlar hesaplanmıştır

Kaynakça

 • Akçapınar H (2001): Keçi yetiştiriciliği. Ders notları, Ankara.
 • Akçapınar H (2007): Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu. Ders notları, Ankara.
 • Anonim (1997): Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yayınlanan Ankara Keçisi ile ilgili araştırma özetleri (1953-1997). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Yayın No: 67, Ankara.
 • Anonim (2001): SPSS Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc, (Serial Number 902 4147). 5. Anonim (2010): Türkiye İstatistik Kurumu.
 • (http://www.tuik.gov.tr), Erişim Tarihi: 15.03.2010.
 • Davis JJ, Sahlu T, Puchala R, Herselman M J, Fernandez J M, McCann J P, and Coleman S W (1999): The effect of bovine somatotropin treatment on production of lactating Angora does with kids. J Anim Sci, 77, 17-24.
 • Eker M, Tuncel E, Aşkın Y, Yener S M (1975): Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kilis keçilerinde süt verimi ile ilgili özellikler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 25, 402-411.
 • Güneş H (2001): Türk Ankara Keçilerinin verimlerinin yükseltilmesinde Kuzey Amerikan ve Güney Afrika genotipi ile birleştirmelerin etkileri üzerinde araştırmalar http://veteriner.istanbul.edu.tr/vetfakdergi/yayinlar/2001- 2/Makale-9.pdf, Erişim Tarihi: 20.04.2010.
 • İmeryüz Ö F, Köseoğlu H (1980): Değişik besleme seviyelerinin Ankara keçilerinde büyüme, yaşama gücü, döl verimi ve bazı tiftik özelliklerine etkisi. Lalahan Zoot Araş Enst Derg, 20 (1-2), 20-39.
 • Küçük M, Yılmaz O, Arslan M, Ozturk Y (2003): Production traits in coloured mohair goats. Indian Vet J, 80, 663-666.
 • Özcan L (1977): Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yetiştirilen Kilis ve Kıl keçilerinin ıslahında Saanen ve G1 genotipinden yararlanma olanakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 122, Bilimsel İnceleme ve Araştırma Tezleri: 19, Kemal Matbaası, Adana.
 • Özdemir H, Dellal G (2009): Determination of growth curves in young Angora goats. Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (4), 358-362.
 • Sahlu T, Carneiro H, El Shael HM, Fernandez JM, Hart SP, Goetsch AL (1999): Dietary protein effects on the relationship between milk production and mohair growth in Angora does. Small Rum Res, 33, 25-36.
 • Sönmez R (1976): Melezleme yolu ile Kıl keçilerinin süt keçisine çevirme olanakları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 226, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova.
 • Sönmez R, Şengonca M, Alpbaz AG (1971): Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetiştirilen Malta keçilerinin çeşitli özellikleri ve verimleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 8, 57-72.
 • Şimşek ÜG, Bayraktar M, Gürses M (2006): Çiftlik koşullarında Kıl keçilerine ait bazı verim özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv Sağ Bil Derg, 20 (3), 221-227.
 • Ünal N, Akçapınar H, Atasoy F, Yakan A, Uğurlu M (2008): Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları. Vet J Ankara Univ, 55, 117-124.
 • Vatansever H, Akçapınar H (2006): Lalahan
 • Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen farklı kökenli Ankara keçilerinde büyüme, döl verimi ve tiftik özellikleri. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 46 (2), 1-11.
 • Yalçın BC (1990): Keçi yetiştiriciliği. Koyun ve Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği Kitabı, Ed.: C.N. Aytuğ, TÜM VET Hayvancılık Hizmetleri Yayını No: 2, İstanbul.
 • Yertürk M, Odabaşıoğlu F (2007): Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen Renkli Tiftik keçilerinin yarı entansif şartlarda verim özelliklerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniv Vet Fak Derg 18 (2), 45-50. Geliş tarihi: 07.09.2011 / Kabul tarihi: 30.12.2011
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA76VE69RD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Erol

H. İbrahim Akçadağ

Necmettin Ünal

Halil Akçapınar

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 59 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erol, H., Akçadağ, H. İ., Ünal, N., Akçapınar, H. (2012). Milk yield and its effect on kids growth in Angora goats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(2), 129-134. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002514
AMA Erol H, Akçadağ Hİ, Ünal N, Akçapınar H. Milk yield and its effect on kids growth in Angora goats. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2012;59(2):129-134. doi:10.1501/Vetfak_0000002514
Chicago Erol, Halil, H. İbrahim Akçadağ, Necmettin Ünal, ve Halil Akçapınar. “Milk Yield and Its Effect on Kids Growth in Angora Goats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59, sy. 2 (Haziran 2012): 129-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002514.
EndNote Erol H, Akçadağ Hİ, Ünal N, Akçapınar H (01 Haziran 2012) Milk yield and its effect on kids growth in Angora goats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59 2 129–134.
IEEE H. Erol, H. İ. Akçadağ, N. Ünal, ve H. Akçapınar, “Milk yield and its effect on kids growth in Angora goats”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 59, sy. 2, ss. 129–134, 2012, doi: 10.1501/Vetfak_0000002514.
ISNAD Erol, Halil vd. “Milk Yield and Its Effect on Kids Growth in Angora Goats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59/2 (Haziran 2012), 129-134. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002514.
JAMA Erol H, Akçadağ Hİ, Ünal N, Akçapınar H. Milk yield and its effect on kids growth in Angora goats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59:129–134.
MLA Erol, Halil vd. “Milk Yield and Its Effect on Kids Growth in Angora Goats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 59, sy. 2, 2012, ss. 129-34, doi:10.1501/Vetfak_0000002514.
Vancouver Erol H, Akçadağ Hİ, Ünal N, Akçapınar H. Milk yield and its effect on kids growth in Angora goats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59(2):129-34.