Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 1, 55 - 60, 01.03.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002501

Öz

In this study, 3.814 lactation records of 1.705 Holstein cows from 196 dairy herds of Kayseri Dairy Breeding Association members were evaluated for age at first calving (AFC), calving interval (CI) and number of insemination per conception (NIPC) and financial losses due to deviation from target levels of these parameters were calculated. In the study, average AFC, CI and NIPC were calculated as 821 days, 403 days and 1.8 semens and deviations from target level were determined as 91 days, 38 days and 0.1 semens respectively. In general, average financial losses due to 1 day delay of AFC and CI determined as 15.6 TL/cow (10.4 US$/cow) and 11.3 TL/day (7.5 US$/cow). Consequently, total financial losses due to deviations from target levels for AFC, CI and NIPC were calculated as 3.345.092 TL (2.230.061 US$)

Kaynakça

 • Anonim (2010a): Fiyat İstatistikleri. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği. Erişim: http://www.dsymb.org.tr/sutfiyatlari.htm 04.11.2010. Erişim tarihi:
 • Anonim (2010b): Kişisel Görüşme. Kayseri Yem. Kayseri.
 • Anonim (2010c): Kişisel Görüşme. Saha Veteriner Hekimleri. Kayseri.
 • Bayrıl T, Yılmaz O (2010): Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verim Özellikleri. YYU Vet Fak Derg, 21, 163-167.
 • Djkhuizen AA, Renkema JA, Stelwagen J (1991): Modelling to Support Animal Health Control. Agricultural Economics, 5, 263-277.
 • Dobson H, Smith RF, Royal MD, Knight CH, Sheldon IM (2007): The High-producing Dairy Cow and its Reproductive Performance. Reprod Dom Anim, 42, 17-23.
 • Esslemont RJ, Spincer I (1993): The Incidence and Costs of Diseases in Dairy Herds. The Dairy Information System (DAISY) Report No:2, pp.58, The University of Reading, UK.
 • Esslemont RJ, Kossaibati MA, Allcock J (2001): Economics of Fertility in Dairy Cows. Recording and Evaluation of Fertility Traits in UK Dairy Cattle, Proceedings of a Workshop held in Edinburg, pp. 5-14, 19- 20 November 2001.
 • Galiç A, Şekeroğlu H, Kumlu S (2005): İzmir İli Siyah Alaca Irkı Sığır Yetiştiriciliğinde İlk Buzağılama Yaşı ve Süt Verimine Etkisi. Akdeniz Üniv Ziraat Fak Derg, 18, 87-93.
 • Gonzáles-Recio O, Pérez-Cabal MA, Alenda R (2004): Economic Value of Female Fertility and its Relationship with Profit in Spanish Dairy Cattle. J Dairy Sci, 87, 3053- 3061.
 • Günlü A (1997): Konya İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaygısız F, Elmaz Ö, Ak M (2008): Süt Sığırcılığında Döl Verimi Kayıplarının İşletme Gelirine Etkisi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 5, 5-10.
 • Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Demirhan İ (2008): Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde Yetiştirilen Holştayn, Esmer ve Simental Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 48, 51-57.
 • Kossaibati MA, Esslemont RJ (1997): The Costs of Production Diseases in Dairy Herds in England. The Veterinary Journal, 154, 41-51.
 • Kumuk T, Akbaş Y, Türkmut L (1999): Süt Sığırcılığında Döl Verimine İlişkin Ekonomik Kayıplar ve Yetiştiricilerin Bilgi ve Teknoloji İhtiyacı. Hayvansal Üretim, 39-40, 1-12.
 • Lucy MC (2001): Reproductive Loss in High-Producing Dairy Cattle: Where Will It End?. J Dairy Sci, 84, 1277- 1293.
 • Özdamar, K (2001): SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, 5. Baskı, Eskişehir.
 • Özkök H, Uğur F (2007): Türkiye’de Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, İlk Buzağılama Yaşı ve Servis Periyodu. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg, 38, 143- 149.
 • Pryce JE, Royal MD, Garnsworthy PC, Mao IL (2004): Fertility in The High-Producing Dairy Cow. Livest Prod Sci, 86, 125-135.
 • Seegers H (2006): Economics of The Reproductive Performance of Dairy Herds. Proceedings of the 24th World Buiatrics Congress, pp. 292-304, Nice, France, 15- 19 October 2006.
 • Wathes DC, Brickell JS, Bourne NE, Swali A, Cheng Z (2008): Factors Influencing Heifer Survival and Fertility on Commercial Dairy Farms. Animal, 2, 1135-1143.
 • Yalçın C (2000): Süt Sığırcılığında İnfertiliteden Kaynaklanan Mali Kayıplar. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 40, 39-47.
 • Yalçın C, Sarıözkan S, Yıldız AS, Günlü A (2006): Producer Profiles, Production Characteristics and Disease Control Applications at Dairy Herds in Konya, Burdur and Kırklareli Provinces, Turkey. 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, page: 170, 17-20 Eylül 2006, Antalya.
 • Yalçın C (2008): Süt Sığırcılık İşletmelerinde Ekonomik Açıdan Sürü Sağlığı ve Hastalık Yönetimi. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, Sayfa:1-8; 22-24 Şubat 2008, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa.
 • Yıldız AŞ (2008): Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne Bağlı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bazı Endemik Hastalıkların İşletme Düzeyinde Meydana Getirdiği Ekonomik Kayıplar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Süt sığırcılığı işletmelerinde fertilite bozukluklarından kaynaklanan finansal kayıpların hesaplanması

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 1, 55 - 60, 01.03.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002501

Öz

Bu araştırmada, Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye 196 işletmedeki Holstein ırkı 1.705 ineğe ait toplam 3.814 laktasyon kaydı; ilkine buzağılama yaşı (İBY), buzağılama aralığı (BA) ve gebelik başına tohumlama sayısı (GBTS) yönünden incelenmiş ve bu parametrelerin hedef değerlerden sapması sonucunda meydana gelen mali kayıplar hesaplanmıştır. Araştırmada, ortalama İBY 821 gün, BA 403 gün ve GBTS ise 1.8 adet olarak hesaplanmış, aynı parametreler için hedeften sapmalar da sırasıyla 91 gün, 38 gün ve 0.1 adet olarak belirlenmiştir. Genel olarak, İBY ve BA’nda 1 günlük gecikme nedeniyle oluşan ortalama mali kayıp sırasıyla 15.6 TL/inek (10.4 US$/inek) ve 11.3 TL/inek (7.5 US$/inek) olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, İBY, BA ve GBTS’nda hedef değerlerden sapma nedeniyle oluşan toplam mali kayıp 3.345.092 TL (2.230.061 US$) olarak hesaplanmıştır

Kaynakça

 • Anonim (2010a): Fiyat İstatistikleri. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği. Erişim: http://www.dsymb.org.tr/sutfiyatlari.htm 04.11.2010. Erişim tarihi:
 • Anonim (2010b): Kişisel Görüşme. Kayseri Yem. Kayseri.
 • Anonim (2010c): Kişisel Görüşme. Saha Veteriner Hekimleri. Kayseri.
 • Bayrıl T, Yılmaz O (2010): Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verim Özellikleri. YYU Vet Fak Derg, 21, 163-167.
 • Djkhuizen AA, Renkema JA, Stelwagen J (1991): Modelling to Support Animal Health Control. Agricultural Economics, 5, 263-277.
 • Dobson H, Smith RF, Royal MD, Knight CH, Sheldon IM (2007): The High-producing Dairy Cow and its Reproductive Performance. Reprod Dom Anim, 42, 17-23.
 • Esslemont RJ, Spincer I (1993): The Incidence and Costs of Diseases in Dairy Herds. The Dairy Information System (DAISY) Report No:2, pp.58, The University of Reading, UK.
 • Esslemont RJ, Kossaibati MA, Allcock J (2001): Economics of Fertility in Dairy Cows. Recording and Evaluation of Fertility Traits in UK Dairy Cattle, Proceedings of a Workshop held in Edinburg, pp. 5-14, 19- 20 November 2001.
 • Galiç A, Şekeroğlu H, Kumlu S (2005): İzmir İli Siyah Alaca Irkı Sığır Yetiştiriciliğinde İlk Buzağılama Yaşı ve Süt Verimine Etkisi. Akdeniz Üniv Ziraat Fak Derg, 18, 87-93.
 • Gonzáles-Recio O, Pérez-Cabal MA, Alenda R (2004): Economic Value of Female Fertility and its Relationship with Profit in Spanish Dairy Cattle. J Dairy Sci, 87, 3053- 3061.
 • Günlü A (1997): Konya İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaygısız F, Elmaz Ö, Ak M (2008): Süt Sığırcılığında Döl Verimi Kayıplarının İşletme Gelirine Etkisi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 5, 5-10.
 • Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Demirhan İ (2008): Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde Yetiştirilen Holştayn, Esmer ve Simental Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 48, 51-57.
 • Kossaibati MA, Esslemont RJ (1997): The Costs of Production Diseases in Dairy Herds in England. The Veterinary Journal, 154, 41-51.
 • Kumuk T, Akbaş Y, Türkmut L (1999): Süt Sığırcılığında Döl Verimine İlişkin Ekonomik Kayıplar ve Yetiştiricilerin Bilgi ve Teknoloji İhtiyacı. Hayvansal Üretim, 39-40, 1-12.
 • Lucy MC (2001): Reproductive Loss in High-Producing Dairy Cattle: Where Will It End?. J Dairy Sci, 84, 1277- 1293.
 • Özdamar, K (2001): SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, 5. Baskı, Eskişehir.
 • Özkök H, Uğur F (2007): Türkiye’de Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, İlk Buzağılama Yaşı ve Servis Periyodu. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg, 38, 143- 149.
 • Pryce JE, Royal MD, Garnsworthy PC, Mao IL (2004): Fertility in The High-Producing Dairy Cow. Livest Prod Sci, 86, 125-135.
 • Seegers H (2006): Economics of The Reproductive Performance of Dairy Herds. Proceedings of the 24th World Buiatrics Congress, pp. 292-304, Nice, France, 15- 19 October 2006.
 • Wathes DC, Brickell JS, Bourne NE, Swali A, Cheng Z (2008): Factors Influencing Heifer Survival and Fertility on Commercial Dairy Farms. Animal, 2, 1135-1143.
 • Yalçın C (2000): Süt Sığırcılığında İnfertiliteden Kaynaklanan Mali Kayıplar. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 40, 39-47.
 • Yalçın C, Sarıözkan S, Yıldız AS, Günlü A (2006): Producer Profiles, Production Characteristics and Disease Control Applications at Dairy Herds in Konya, Burdur and Kırklareli Provinces, Turkey. 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, page: 170, 17-20 Eylül 2006, Antalya.
 • Yalçın C (2008): Süt Sığırcılık İşletmelerinde Ekonomik Açıdan Sürü Sağlığı ve Hastalık Yönetimi. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, Sayfa:1-8; 22-24 Şubat 2008, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa.
 • Yıldız AŞ (2008): Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne Bağlı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bazı Endemik Hastalıkların İşletme Düzeyinde Meydana Getirdiği Ekonomik Kayıplar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA77CS89RM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Savaş SARIÖZKAN


Yılmaz ARAL


Hakan MURAT


Erol AYDIN


Serpil SARIÖZKAN

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 59 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd555879, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {59}, number = {1}, pages = {55 - 60}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002501}, title = {Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds}, key = {cite}, author = {Sarıözkan, Savaş and Aral, Yılmaz and Murat, Hakan and Aydın, Erol and Sarıözkan, Serpil} }
APA Sarıözkan, S. , Aral, Y. , Murat, H. , Aydın, E. & Sarıözkan, S. (2012). Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 59 (1) , 55-60 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002501
MLA Sarıözkan, S. , Aral, Y. , Murat, H. , Aydın, E. , Sarıözkan, S. "Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59 (2012 ): 55-60 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/44728/555879>
Chicago Sarıözkan, S. , Aral, Y. , Murat, H. , Aydın, E. , Sarıözkan, S. "Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59 (2012 ): 55-60
RIS TY - JOUR T1 - Süt sığırcılığı işletmelerinde fertilite bozukluklarından kaynaklanan finansal kayıpların hesaplanması AU - SavaşSarıözkan, YılmazAral, HakanMurat, ErolAydın, SerpilSarıözkan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002501 DO - 10.1501/Vetfak_0000002501 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 60 VL - 59 IS - 1 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002501 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002501 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds %A Savaş Sarıözkan , Yılmaz Aral , Hakan Murat , Erol Aydın , Serpil Sarıözkan %T Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds %D 2012 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 59 %N 1 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002501 %U 10.1501/Vetfak_0000002501
ISNAD Sarıözkan, Savaş , Aral, Yılmaz , Murat, Hakan , Aydın, Erol , Sarıözkan, Serpil . "Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59 / 1 (Mart 2012): 55-60 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002501
AMA Sarıözkan S. , Aral Y. , Murat H. , Aydın E. , Sarıözkan S. Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012; 59(1): 55-60.
Vancouver Sarıözkan S. , Aral Y. , Murat H. , Aydın E. , Sarıözkan S. Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2012; 59(1): 55-60.
IEEE S. Sarıözkan , Y. Aral , H. Murat , E. Aydın ve S. Sarıözkan , "Calculating the financial losses due to fertility disorders in dairy herds", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 59, sayı. 1, ss. 55-60, Mar. 2012, doi:10.1501/Vetfak_0000002501