Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Serum protein electrophoretic distribution of calves infected with and vaccinated against foot andmouth disease (FMD)

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 1, 13 - 18, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002187

Öz

Foot and mouth disease (FMD) is an acute, feverish and contagious viral infection that can be seen in all ruminating double nailed animals and pigs. Studies on this disease are generally based on cell cultures. The numbers of researches on animals that have actually contracted the disease are very few. The aim of the study was to investigate the relationship between the disease and protein metabolism. Serum electrophoresis and alpha-1-globulin, alpha-2-globulin, beta-globulin and gamma-globulin levels of healtly cows, cows with FMD and vaccinated cows were determined. Healthy group consists of the cows that haven’t infected with disease or vaccinated. Then, 10 of the cows were infected with O1 type virus and formed the sick group and 10 was vaccinated against O1 type virus and formed the vaccinated group. The total protein determination of the blood plasma samples taken from the cows was made by using biuret method and the plasma protein electrophoresis of the same samples was made by using agarose-gel electrophoresis. When compared with the healthy period, which is before infection or vaccination, a significant drop in albumin and rise in gamma-globulin levels (p ≤.0.001) was observed after the vaccination. These changes could be related to the immune reaction created by the organism in a shorter time as a counteract against vaccination with inactive viruses. Insufficient clinic biochemical data on FMD and vaccinated animals clearly demonstrates the need for similar studies in the future

Kaynakça

 • Altıntaş A, Fidancı UR (1993): Evcil hayvanlarda ve insanda kanın biyokimyasaln normal değerleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 40, 173-186.
 • Bölükbaşı F, Yılmaz B, Emre B, Sulu N, Öztürkmen A (1987): Şap virusu ile enfekte edilmiş kobay ve danalarda fizyolojik çalışmalar II. Elektrokardiyografi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 34, 349-62.
 • Bush BM (1991): Interpretition of Laboratory Results for Small Animal Clinicians. Blackwell Scientific Publications, London.
 • Coşkuner A (2003): Şap Virusu ile Enfekte ve Aşılı Danalarda Lipid Metabolizması Yönünden Araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F (1983): İstatistik Metodları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, 229, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Gürhan Sİ (1989): Şap hastalığının epidomiyolojisi. Vet Hek Der Derg, 59, 1-2.
 • Gürhan Sİ (1993): Türkiye’de İzole Edilen A ve O Tipi Şap Virusu Suşlarının Antijenik Varyasyonlarının SDS- PAGE İle İncelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML (1997): Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5th Edition. Academic Press, New York.
 • Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T (2000): Klinik Biyokimya. Medisan, Ankara
 • Kitching RP, Rendle R, Ferris NP (1988): Rapid correlation between field isolates and vaccine strains of foot and mouth disease virus. Vaccine, 6, 403-408.
 • Kızıl S, Altıntaş A (2001): Şap hastalıklı sığırlarda süt ve kanda vitamin A, vitamin E ve selenium düzeyleri. Türk J Vet Anim Sci, 25, 961-969.
 • Melvin M, Kealey, D (1987): Electrophoresis. Analytical Chemistry by Open Learning Series. Wiley, London.
 • Nascimento JA (1974): Metabolic studies on hearth of unveaned rabbits infected with F.M.D.V. Arch Vet Res, 35, 1459-1461.
 • Pay TWF, Hingley PH, Radlett PJ, Black L, O’Reilly KJ (1983): The correlation of 140S antigen dose with the serum neutralising antibody response and with protection from challenge induced by FMD (foot-and-mouth disease) vaccines. European Commission for the Control of Foot- and-Mouth Disease. Research Group of the Standing Technical Committee. Lelystad (Netherlands). FAO, Rome, Report No. FAO-AGA--EUFMD/RG/83, 52-55.
 • Prinsen BCMT, Sain-Van Der Velden MGM (2004): Albumin turnover: experimental approach and its application in health and renal diseases. Clinica Chimia Acta, 347, 1-14.
 • Rueckert RR (1996): Picornaviridae and their replication. In: Virology. 3rd Ed., Lippincott-Raven, New York, 609-645.
 • Sobrino F, Saiz M, Jiménez-Clavero MA, Nunez JI, Rosas MF, Baranowski, E, Ley V (2001): Foot-and- mouth disease virus: a long known virus, but a current threat. Vet Res, 32, 1–30.
 • Sütçü M (1985): Şap Hastalığı. Şap Enstitüsü Yayınları No:2, Ankara
 • Şahal M, İmren HY, Özlem MB, Tanyel B (1994): Süt ineklerinde şap hastalığı ve diabetes mellitus arasındaki ilişki. Ankara Univ Vet Fak Derg, 41, 169-181.
 • Weichselbaum TE (1949): An accurate and rapid method for the determination of protein in small amounts of blood serum and plasma. Am J Clin Path, 10, 40-49.
 • Westermeier R (2001): Electrophoresis in Practice. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany. Geliş tarihi: 08.01.2008 / Kabul tarihi: 06.03.2008

Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 1, 13 - 18, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002187

Öz

Şap hastalığı bütün geviş getiren çift tırnaklı hayvanlar ile domuzlarda görülen akut, ateşli ve bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Şap hastalığına ilişkin araştırmalar genel olarak hücre kültürleri ile gerçekleştirilen çalışmalardır. Şap hastalığına yakalanan hasta hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ise son derece azdır. Bu çalışmada, sağlıklı, şap hastalıklı ve şap hastalığına karşı aşılanmış erkek danalarda serum protein elektroforezi ile albumin, alfa-1-globulin, alfa-2-globulin, beta-globulin ve gama-globulin düzeyleri belirlenmiş ve hastalığın protein metabolizması ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Danaların hepsi şap virüsü ile enfekte edilmeden ve aşılanmadan önce sağlıklı grubu oluşturmuşlardır. Daha sonra danalardan 10 baş O1 tipi şap virüsü ile enfekte edilerek hastalıklı grubu, 10 baş ise O1 tipi şap virüsüne karşı aşılanarak aşılı grup oluşturulmuştur. Danalardan alınan kan serumu örneklerinde toplam protein tayini biüret yöntemi ve serum protein elektroforezi ise agaroz-jel elektroforez yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Hastalık oluşturulmadan veya aşılanmadan önceki sağlıklı dönemde alınan sonuçlarla karşılaştırıldığında, sadece aşılama sonrası dönemde albumin seviyesinde önemli bir azalma ve gama-globulin seviyesinde önemli bir yükselme olduğu görülmektedir (p ≤.0.001). Bu değişikliklerin inaktif viruslarla aşılamada, organizma tarafından daha kısa sürede oluşturulan immun yanıta bağlı olabileceği kanaatine varılmıştır. Şap hastalığı ve şap hastalığına karşı aşılanmış hayvanlarda genel olarak klinik biyokimyasal verilerin yetersiz olması-bulunması, gelecekte benzer araştırmaların sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu göstermektedir

Kaynakça

 • Altıntaş A, Fidancı UR (1993): Evcil hayvanlarda ve insanda kanın biyokimyasaln normal değerleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 40, 173-186.
 • Bölükbaşı F, Yılmaz B, Emre B, Sulu N, Öztürkmen A (1987): Şap virusu ile enfekte edilmiş kobay ve danalarda fizyolojik çalışmalar II. Elektrokardiyografi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 34, 349-62.
 • Bush BM (1991): Interpretition of Laboratory Results for Small Animal Clinicians. Blackwell Scientific Publications, London.
 • Coşkuner A (2003): Şap Virusu ile Enfekte ve Aşılı Danalarda Lipid Metabolizması Yönünden Araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F (1983): İstatistik Metodları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, 229, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Gürhan Sİ (1989): Şap hastalığının epidomiyolojisi. Vet Hek Der Derg, 59, 1-2.
 • Gürhan Sİ (1993): Türkiye’de İzole Edilen A ve O Tipi Şap Virusu Suşlarının Antijenik Varyasyonlarının SDS- PAGE İle İncelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML (1997): Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5th Edition. Academic Press, New York.
 • Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T (2000): Klinik Biyokimya. Medisan, Ankara
 • Kitching RP, Rendle R, Ferris NP (1988): Rapid correlation between field isolates and vaccine strains of foot and mouth disease virus. Vaccine, 6, 403-408.
 • Kızıl S, Altıntaş A (2001): Şap hastalıklı sığırlarda süt ve kanda vitamin A, vitamin E ve selenium düzeyleri. Türk J Vet Anim Sci, 25, 961-969.
 • Melvin M, Kealey, D (1987): Electrophoresis. Analytical Chemistry by Open Learning Series. Wiley, London.
 • Nascimento JA (1974): Metabolic studies on hearth of unveaned rabbits infected with F.M.D.V. Arch Vet Res, 35, 1459-1461.
 • Pay TWF, Hingley PH, Radlett PJ, Black L, O’Reilly KJ (1983): The correlation of 140S antigen dose with the serum neutralising antibody response and with protection from challenge induced by FMD (foot-and-mouth disease) vaccines. European Commission for the Control of Foot- and-Mouth Disease. Research Group of the Standing Technical Committee. Lelystad (Netherlands). FAO, Rome, Report No. FAO-AGA--EUFMD/RG/83, 52-55.
 • Prinsen BCMT, Sain-Van Der Velden MGM (2004): Albumin turnover: experimental approach and its application in health and renal diseases. Clinica Chimia Acta, 347, 1-14.
 • Rueckert RR (1996): Picornaviridae and their replication. In: Virology. 3rd Ed., Lippincott-Raven, New York, 609-645.
 • Sobrino F, Saiz M, Jiménez-Clavero MA, Nunez JI, Rosas MF, Baranowski, E, Ley V (2001): Foot-and- mouth disease virus: a long known virus, but a current threat. Vet Res, 32, 1–30.
 • Sütçü M (1985): Şap Hastalığı. Şap Enstitüsü Yayınları No:2, Ankara
 • Şahal M, İmren HY, Özlem MB, Tanyel B (1994): Süt ineklerinde şap hastalığı ve diabetes mellitus arasındaki ilişki. Ankara Univ Vet Fak Derg, 41, 169-181.
 • Weichselbaum TE (1949): An accurate and rapid method for the determination of protein in small amounts of blood serum and plasma. Am J Clin Path, 10, 40-49.
 • Westermeier R (2001): Electrophoresis in Practice. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany. Geliş tarihi: 08.01.2008 / Kabul tarihi: 06.03.2008

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA95DC63MA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Sanem OR
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara.


Ulvi Reha FİDANCI
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara.

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd556746, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {56}, number = {1}, pages = {13 - 18}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002187}, title = {Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı}, key = {cite}, author = {Or, Zeynep Sanem and Fidancı, Ulvi Reha} }
APA Or, Z. S. & Fidancı, U. R. (2009). Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 56 (1) , 13-18 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002187
MLA Or, Z. S. , Fidancı, U. R. "Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 (2009 ): 13-18 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/44758/556746>
Chicago Or, Z. S. , Fidancı, U. R. "Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 (2009 ): 13-18
RIS TY - JOUR T1 - Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı AU - Zeynep SanemOr, Ulvi RehaFidancı Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002187 DO - 10.1501/Vetfak_0000002187 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 18 VL - 56 IS - 1 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002187 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002187 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı %A Zeynep Sanem Or , Ulvi Reha Fidancı %T Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı %D 2009 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 56 %N 1 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002187 %U 10.1501/Vetfak_0000002187
ISNAD Or, Zeynep Sanem , Fidancı, Ulvi Reha . "Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 / 1 (Mart 2009): 13-18 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002187
AMA Or Z. S. , Fidancı U. R. Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009; 56(1): 13-18.
Vancouver Or Z. S. , Fidancı U. R. Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2009; 56(1): 13-18.
IEEE Z. S. Or ve U. R. Fidancı , "Şap virusu ile enfekte ve aşılı danalarda serum proteinlerinin elektroforetik dağılımı", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sayı. 1, ss. 13-18, Mar. 2009, doi:10.1501/Vetfak_0000002187