Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Some udder traits and growth of lambs and phenotypic correlations between those of traits withmilking traits and milk production measured by various milk estimation methods in Bafra sheep

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 2, 117 - 124, 01.09.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000298

Öz

The aims of the study were to evaluate udder morphology and lamb growth and correlations between those of traits with milk production and milking traits in Bafra sheep. The study was conducted at Amasya - Gökhöyük State Farm in 2006. A total of 70 Bafra ewes were randomly assigned to three groups: 20 ewes and their 40 lambs in Weight-Suckle-Weight (WSW) group; 25 ewes in Oxytocin plus Machine Milking (OMM) group; 25 ewes in Machine Milking (MM) group. All ewes had twin lambs. Milk production was measured by using three techniques (WSW and OMM and MM). Udder traits and milking characteristics were determined on the days of 42 and 70 and 98 of lactation. The data were analyzed using the Least Squares Means Procedures. All udder traits except teat-floor distance were increased as lactation progressed. The positive and significant (p<0.05, p<0.01, p<0.001) correlations were observed between udder depth and width and circumference with daily milk yield and lactation milk yield in OMM and MM groups. Conversely, negative and significant (p<0.05, p<0.01, p<0.001) correlations were obtained between teat-floor distance and daily milk yield and lactation milk yield in both groups. Phenotypic correlation coefficients between daily milk yield and milk flow rate with lactation milk yield on the different days of lactation were high and significant (p<0.001) in positive direction. The correlations between milking duration and lactation milk yield were negatively obtained for OMM group, but positively in MM group. Lamb live weight and daily milk yield was highly correlated in WSW group. There was a high and significant (p<0.001) correlation coefficient (0.570) between daily milk yield during whole lactation period and live weight gains of lambs during pre-weaning period. All lambs were survived during the study. No ewe milked by machine showed clinical mastitis

Kaynakça

 • Akçapınar H (2000): Koyun Yetiştiriciliği. Genişletilmiş ikinci baskı, İsmat Matbaacılık, Ankara.
 • Akçapınar H (2004): Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu. Ders Notları, Ankara.
 • Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F (2005): The effects of early age mating on some production traits of Bafra (Chios x Karayaka B1) sheep. Turk J Vet Anim Sci, 29, 531-536.
 • Anonim (2001): SPSS Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc, (Serial Number 902 4147).
 • Arıtürk E, Akçapınar H, Aydoğan M (1985): Karayaka koyun ırkının saf yetiştirme ve melezleme ile ıslahı. Doğa Bilim Derg, Seri D1, 9, 21-26.
 • Atasoy F, Ünal N, Akçapınar H, Mundan D (2003): Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) koyunlarda bazı verim özellikleri Turk J Vet Anim Sci, 27, 259–264.
 • Benson ME, Henry MJ, Cardellino RA (1999): Comparison of weigh-suckle-weigh and machine milking for measuring ewe milk production. J Anim Sci, 77, 2330- 2335.
 • Cardellino RA, Benson ME (2002): Lactation curves of commercial ewes rearing lambs. J Anim Sci, 80, 23-27.
 • De La Fuente LF, Fernandez G, San Primitivo F (1996): A linear evaluation system for udder traits of dairy ewes. Livest Prod Sci, 45, 171-178.
 • Maria G, Gabina D (1992): Simplification of milk recording scheme in Latxa milking sheep. Livest Prod Sci, 31, 313 – 320.
 • Marnet PG, McKusick BC (2001): Regulation of milk ejection and milkability in small ruminats. Livest Prod Sci, 70, 125 – 133.
 • Mills O (1982): Practical Sheep Dairying, Thorsons Publishers Limited, Wellingborough.
 • Mundan D, Özbeyaz C (2004): Akkaraman, Kıvırcık x Akkaraman G1 ve Sakız x Akkaraman G1 koyunlarda süt verim özellikleri ile kuzularda büyüme ve yaşama gücü. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 44, 23-35.
 • Odabaşıoğlu F (1983): Morkaraman, Akkaraman ve İvesi Koyunlarının Süt Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Serrano M, Perez-Guzman MD, Montoro V, Jurado JJ (2002): Genetic analysis of udder traits in Manchega ewes. Livest Prod Sci, 77, 355-361.
 • Snowder GD, Glimp HA (1991): Influence of breed, number of suckling lambs, and stage of lactation on ewe milk production and lamb growth under range conditions. J Anim Sci, 69, 923-930.
 • Şeker İ, Kul S, Bayraktar M, Akcan A (2004): Effects of crossbreeding with East-Friesian to Awassi on milk production and mammary gland traits. Medycyna Wet, 60, 815-818.
 • Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Erdoğan M (2003): Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) koyunlarda döl verimi, kuzularda yaşama gücü ve büyüme. Turk J Vet Anim Sci, 27, 265–272.
 • Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Koçak S, Yakan A, Erol H, Uğurlu M (2007): Milk yield measured by oxytocin plus hand milking and weigh-suckle-weigh methods in ewes originating from local crossbreds in Turkey. Rev Med Vet, 158, 320-325. Geliş tarihi: 12.09.2007 / Kabul tarihi: 20.11.2007

Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları

Yıl 2008, Cilt: 55 Sayı: 2, 117 - 124, 01.09.2008
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000298

Öz

Bu araştırmada, Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerle farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma, 2006 yılında Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde (Amasya) yürütülmüştür. Veriler 2 ve 3 yaşlı, ikiz kuzu doğurmuş ve rasgele seçilen 70 koyun ile 40 ikiz kuzudan elde edilmiştir. Koyunlar rasgele üç gruba (Tart–Emzir–Tart (TET) Grubu, Oksitosin + Makineli Sağım (OMS) Grubu, Makineli Sağım (MS) Grubu) ayrılmış, aylık süt verim kontrolleri yapılmış, laktasyonun 42., 70. ve 98. günlerinde meme ve sağım özellikleri belirlenmiştir. Çevre faktörlerinin incelenen özelliklere etkilerinin belirlenmesinde En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmıştır. Laktasyonun ilerlemesiyle meme özelliklerinden meme başı-yer arası uzaklık artmış, diğer özellikler ise azalmıştır. OMS ve MS gruplarında günlük süt verimi ve laktasyon süt verimi ile meme derinliği, genişliği ve çevresi arasındaki fenotipik korelasyon katsayıları yüksek ve pozitif; meme başı-yer arası uzaklık için ise yüksek ve negatif bulunmuştur (p<0.05, p<0.01, p<0.001). Günlük süt verimi ve süt akış hızı ile laktasyon süt verimi arasında hem OMS hem de MS gruplarında pozitif, yüksek ve önemli (p<0.001) katsayılar hesaplanmıştır. Sağım süresi ile laktasyon süt verimi arasındaki korelasyon OMS grubunda negatif, MS grubunda pozitif olmuştur. TET grubunda günlük süt verimi ile kuzularda büyüme arasında pozitif ve yüksek korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Günlük süt verimi ile kuzularda süt emme döneminde günlük canlı ağırlık artışı arasındaki korelasyon katsayısı 0.570 (p<0.001) bulunmuştur. Sonuç olarak, Bafra koyunlarında bazı meme özellikleriyle günlük ve laktasyon süt verimi arasında yüksek korelasyon olduğu, laktasyonun ilerlemesiyle meme ölçülerinde azalmanın daha fazla olduğu, kuzularda büyümeye ana sütünün etkisinin uzun süre davam ettiği görülmüştür

Kaynakça

 • Akçapınar H (2000): Koyun Yetiştiriciliği. Genişletilmiş ikinci baskı, İsmat Matbaacılık, Ankara.
 • Akçapınar H (2004): Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu. Ders Notları, Ankara.
 • Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F (2005): The effects of early age mating on some production traits of Bafra (Chios x Karayaka B1) sheep. Turk J Vet Anim Sci, 29, 531-536.
 • Anonim (2001): SPSS Statistical Package in Social Science for Windows. Statistical Innovations Inc, (Serial Number 902 4147).
 • Arıtürk E, Akçapınar H, Aydoğan M (1985): Karayaka koyun ırkının saf yetiştirme ve melezleme ile ıslahı. Doğa Bilim Derg, Seri D1, 9, 21-26.
 • Atasoy F, Ünal N, Akçapınar H, Mundan D (2003): Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) koyunlarda bazı verim özellikleri Turk J Vet Anim Sci, 27, 259–264.
 • Benson ME, Henry MJ, Cardellino RA (1999): Comparison of weigh-suckle-weigh and machine milking for measuring ewe milk production. J Anim Sci, 77, 2330- 2335.
 • Cardellino RA, Benson ME (2002): Lactation curves of commercial ewes rearing lambs. J Anim Sci, 80, 23-27.
 • De La Fuente LF, Fernandez G, San Primitivo F (1996): A linear evaluation system for udder traits of dairy ewes. Livest Prod Sci, 45, 171-178.
 • Maria G, Gabina D (1992): Simplification of milk recording scheme in Latxa milking sheep. Livest Prod Sci, 31, 313 – 320.
 • Marnet PG, McKusick BC (2001): Regulation of milk ejection and milkability in small ruminats. Livest Prod Sci, 70, 125 – 133.
 • Mills O (1982): Practical Sheep Dairying, Thorsons Publishers Limited, Wellingborough.
 • Mundan D, Özbeyaz C (2004): Akkaraman, Kıvırcık x Akkaraman G1 ve Sakız x Akkaraman G1 koyunlarda süt verim özellikleri ile kuzularda büyüme ve yaşama gücü. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 44, 23-35.
 • Odabaşıoğlu F (1983): Morkaraman, Akkaraman ve İvesi Koyunlarının Süt Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Serrano M, Perez-Guzman MD, Montoro V, Jurado JJ (2002): Genetic analysis of udder traits in Manchega ewes. Livest Prod Sci, 77, 355-361.
 • Snowder GD, Glimp HA (1991): Influence of breed, number of suckling lambs, and stage of lactation on ewe milk production and lamb growth under range conditions. J Anim Sci, 69, 923-930.
 • Şeker İ, Kul S, Bayraktar M, Akcan A (2004): Effects of crossbreeding with East-Friesian to Awassi on milk production and mammary gland traits. Medycyna Wet, 60, 815-818.
 • Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Erdoğan M (2003): Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) koyunlarda döl verimi, kuzularda yaşama gücü ve büyüme. Turk J Vet Anim Sci, 27, 265–272.
 • Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Koçak S, Yakan A, Erol H, Uğurlu M (2007): Milk yield measured by oxytocin plus hand milking and weigh-suckle-weigh methods in ewes originating from local crossbreds in Turkey. Rev Med Vet, 158, 320-325. Geliş tarihi: 12.09.2007 / Kabul tarihi: 20.11.2007

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necmettin ÜNAL


Halil AKÇAPINAR


Fatih ATASOY


Akın YAKAN


Mustafa UĞURLU

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 55 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd583194, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {55}, number = {2}, pages = {117 - 124}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000298}, title = {Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları}, key = {cite}, author = {Uğurlu, Mustafa} }
APA Ünal, N. , Akçapınar, H. , Atasoy, F. , Yakan, A. & Uğurlu, M. (2008). Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 55 (2) , 117-124 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000298
MLA Ünal, N. , Akçapınar, H. , Atasoy, F. , Yakan, A. , Uğurlu, M. "Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 (2008 ): 117-124 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/46417/583194>
Chicago Ünal, N. , Akçapınar, H. , Atasoy, F. , Yakan, A. , Uğurlu, M. "Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 (2008 ): 117-124
RIS TY - JOUR T1 - Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları AU - NecmettinÜnal, HalilAkçapınar, FatihAtasoy, AkınYakan, MustafaUğurlu Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000298 DO - 10.1501/Vetfak_0000000298 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 124 VL - 55 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000298 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000298 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları %A Necmettin Ünal , Halil Akçapınar , Fatih Atasoy , Akın Yakan , Mustafa Uğurlu %T Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları %D 2008 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 55 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000298 %U 10.1501/Vetfak_0000000298
ISNAD Ünal, Necmettin , Akçapınar, Halil , Atasoy, Fatih , Yakan, Akın , Uğurlu, Mustafa . "Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 / 2 (Eylül 2008): 117-124 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000298
AMA Ünal N. , Akçapınar H. , Atasoy F. , Yakan A. , Uğurlu M. Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2008; 55(2): 117-124.
Vancouver Ünal N. , Akçapınar H. , Atasoy F. , Yakan A. , Uğurlu M. Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2008; 55(2): 117-124.
IEEE N. Ünal , H. Akçapınar , F. Atasoy , A. Yakan ve M. Uğurlu , "Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle fenotipik korelasyonları", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 55, sayı. 2, ss. 117-124, Eyl. 2008, doi:10.1501/Vetfak_0000000298