Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal sitolojinin kullanılması

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 51 - 58, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000250

Öz

Bıı çalı~mada laboratuvar ko~ııııarında yeti~tirilen ratlarda. vaginal smear yüntemiyle. seksüel siklıı.s düncmlerının \e gebeliğin saptanması. ayrıca farklı ıki boyama yönteminin kar.~ıla~tırııması amaçlanml~tlr. Çalı.~ma. ya~ları 6- i 2 ay ve ağırlıkları 220 250 g arasında deği~en Spraque-Dawley ırkı iO adet di~i rat üLerinde yürütiiImüştür. Bakım ve beslenmc koşulları hir örnek hale gctırilıni~tir. Altl- i2 saatlik aralıklarla. tüm materyalden alınan toplam i80 adet örnek. Papanicolaou ve tou lidinc blue yÖJllemine görc boyanarak incelcnmi~tir. Yapılan mikroskobik mııayenc sonucu. hcr bir ratııı hulunduğu siklik evre belirlenip. ösınısta olduğu sap. tan an di~i1erin kafeslerine erkek bırakılml~tır. Elde edilen vaginal smear'lcrın siklik evrelcre göre dağılımı °lcI3.4 proüstnıs (n=12): 0lrli.6 östnıs ba~langıcl (n= o). %13.4 üstrus ortası (n= 12!. 0/,5.0 östnıs sonu (n=5): c~']8.8 met,ıöstnıs başlangıcı (n=171. 'Y,.3,4 ıncıaö.stnıs son Li (n=3); %7.7 diöstnıs (n=7) ve %31.1 gebelik (n=28) dönemi ~eklindc olmll~tur. Hücrelerin tanııı~ıhilirlıgı: nııklcııs. çeper ve silOpIaLmanın hoya alma durumu: asidonli: bazanli: keratinizasyon; mukus ve lökositlerin seçilebilirliğı gıhı hill'lescl ()zel IıkIerin helirlenmesi ve prcparatların kalıcılığı kriterleri göz ününe alınarak yapılan değerlendirınede. tolııidıne hı tıc yönltınıılin kııl lanılabilir bunun yanında Papanicolaoıı boyama yönteminin ise ıdeal sonuçlar v'erdiği saptanml~tır. Ayrıca. siklııs e1linemlerınll1 t,ınınmasında. toluidine blııe yünteminin her örnekte yeterli olmadığı. Papanicolaou ile hazırlanan smearlerde ise farklı hıiere ıiplerının difercnsiyasyonu ıle birlikte. oransal hücre verileri ve bunların yanında geçi~ evrelerine ili~kin bilgilerin de elde edilebildiği sonııcuna varılmıştır. Ayrıca. vaginal sınear yöntemiyle. luteal evre hücrelerinin görülmesi ile birlikte koyu yeşil rcnkli ımiküz plakl

Kaynakça

  • DW, Bailey JB, Beli ET (1972):Classıtimlion ot eel ıypes invoxinol smears durin;.: ıheCimine oesll'Us crcle.13r VeıJ. 12l . 301-3()ı).
  • Cohrs R, JulTe R, Mel'ssl'n H (1958):Paıholo;.:ie der La
  • /)(}J'(i/orillll1sliere. Springer- Verlag, Berlin. R. Dennis F. Kohn SWB(1984): uıhorawry Anima/ Me- dicine.

The determination of rats eyetie periods and pregnancy by means of vaginal smear method using two staining teehniques

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 1, 51 - 58, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000250

Öz

In the present study, the purpose is to investigate whether sexııal periods and pregnancy can he deterınıned by ıneans of vaginal smear in rats hred under lahoratory eonditions. This study was perl'ormed on iO femalc Spraque-Dawley raıs wcighıııg betwecn 220-250 g and atıhe age of 6- i2 months. The welfare conditions of the rat s werc hecame the same. Total 180 vagınal sıııear saınples [aken from. the all rat s at an interval of 0- i2 hours. were assessed according to staining procedure of P"panicolaou ancl toluıdine blııe. Each rat's cyclic phase was determined by microseopie examinations and a malc was placed to thc cage of the rdl.s ın costnıs period. The proportion of the vagınal smear with regard ro cyclic phases \vas found as 13.4% pro-oestnıs (n= 12): (ı.oc;;" e

Kaynakça

  • DW, Bailey JB, Beli ET (1972):Classıtimlion ot eel ıypes invoxinol smears durin;.: ıheCimine oesll'Us crcle.13r VeıJ. 12l . 301-3()ı).
  • Cohrs R, JulTe R, Mel'ssl'n H (1958):Paıholo;.:ie der La
  • /)(}J'(i/orillll1sliere. Springer- Verlag, Berlin. R. Dennis F. Kohn SWB(1984): uıhorawry Anima/ Me- dicine.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökhan Oba

Selim Aslan

Mustafa Kaymaz

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Oba, G., Aslan, S., & Kaymaz, M. (2007). Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal sitolojinin kullanılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(1), 51-58. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000250
AMA Oba G, Aslan S, Kaymaz M. Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal sitolojinin kullanılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2007;54(1):51-58. doi:10.1501/Vetfak_0000000250
Chicago Oba, Gökhan, Selim Aslan, ve Mustafa Kaymaz. “Gebelik Ve Siklus dönemlerinin Belirlenmesi amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin kullanılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 1 (Mart 2007): 51-58. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000250.
EndNote Oba G, Aslan S, Kaymaz M (01 Mart 2007) Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal sitolojinin kullanılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 1 51–58.
IEEE G. Oba, S. Aslan, ve M. Kaymaz, “Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal sitolojinin kullanılması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 1, ss. 51–58, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000250.
ISNAD Oba, Gökhan vd. “Gebelik Ve Siklus dönemlerinin Belirlenmesi amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin kullanılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/1 (Mart 2007), 51-58. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000250.
JAMA Oba G, Aslan S, Kaymaz M. Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal sitolojinin kullanılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:51–58.
MLA Oba, Gökhan vd. “Gebelik Ve Siklus dönemlerinin Belirlenmesi amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin kullanılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 1, 2007, ss. 51-58, doi:10.1501/Vetfak_0000000250.
Vancouver Oba G, Aslan S, Kaymaz M. Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal sitolojinin kullanılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(1):51-8.