BibTex RIS Kaynak Göster

Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin-M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 174 - 179, 01.09.2004

Öz

Bu çalışmada tavşanlarda vena cephalica’nın ve ön bacağın derin venöz sistemini oluşturan venaların başlangıcı, seyri, dalları, sonlanması ve bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bulgular elde edilmiştir. Ayrıca evcil memeliler ve tavşan için bildirilenlerden farklılıkları ortaya konularak bu konuda eksikliği görülen literatüre katkıda bulunulduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak dişi ve erkek tavşanda damarların başlangıcı, seyri ve dağılımı açısından önemli bir farklılık bulunmadığı, sağ ve sol ön ekstremite toplardamarlarının bu kriterler yönünden büyük oranda simetri gösterdiği tesbit edilmiştir

Kaynakça

 • Allcroft R, Carnaghan RBA (1963): Groundnut toxicity: an examination for toxin in human food products from animals feed toxic groundnut meal. Vet Res, 75, 259-263.
 • Anonim (1990): Aflatoxin kontrolüne dair teblig. Resmi Gazete 20506: 21.
 • Anonim (1992): Aflatoxin food protection report. Mountly by Charles Felix Assoc,8:1
 • Anonim (1997a): Gıdalarda mikotoksin tayini. Türk Stan- dardı TS 12294/Nisan. ICS 67.220.20.
 • Anonim (1997b): Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. 23172 sayılı Resmi Gazete. s. 124.
 • Bakırcı İ (2001): A study on the occurrence of aflatoxin M1 in milk and milk products produced in Van province of Turkey. Food Control, 12, 47-51.
 • Cathey CG, Huang ZG, Sarr AB, Clement BA, Phılıps TD (1994): Development and evalution of a minicolumn assay for the detection of aflatoxin M1 in milk. J Dairy Sci, 77, 1223-1231.
 • Chen J, Gao J (1993): The chinese total diet study in 1990. Part I. Chemical contaminants. J AOAC, 76, 1193- 1205.
 • Çoksöyler N, Köşker Ö (1980): Süt ve yemde aflatoksin oluşumu üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İhtisas Tez Özetleri, 1, 436-456.
 • Dağoğlu G, Keleş O, Yıldırım M (1995): Peynirlerde aflatoksin düzeylerinin ELISA testi ile araştırılması. İstan- bul Üniv Vet Fak Derg, 21, 313-317.
 • De Longh H, Vles RD, Van Pelt JG (1964): Investigation of the milk of mammals fed on aflatoxin containing diet. Nature, 202, 466-467.
 • Demirer MA (1973): Süt ve mamüllerinde AFM1 ve B1 aranması üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 20, 421-443.
 • Heeschen W, Nıjhuıs H, Blutghen A (1983): Aflatoxin M1 formation, analysis, carry-over from feed stuffs and occurence in milk. Deutsche Molk Zeit, 104, 1434-1440.
 • Kaya S, Şanlı Y ve Özkazanç AN (1985): Küflenmekten şüpheli yem ve yem hammaddelerinde aflatoksinler. Anka- ra Üniv Vet Fak Derg, 32, 1-12
 • Kaya S (1989): Yem ve besinlerdeki mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı için önemi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 36, 226-253.
 • Kıermeir A, Reindardt V, Behringer G (1975): Zom vorkommen von aflatoxinen in rahmilch. Deutsche Lebensm-Rdsc, 71, 32-38.
 • Lopez CE, Ramos LL, Ramadan SS, Bulacio LC (2003): Presence of aflatoxin M1 in milk for human consumption in Argentina. Food Control, 14, 31-34.
 • Mayes J, Mc Donald S (1995): MAFF-UK-survey of aflatoxin M1 in retail milk and milk products. CSL food science laboratory. Norwich Research Park, Colney. Norwich NR4 7UQ. Report No. FD 94/98A.
 • Mertens DR (1979): Biological effects of mycotoxins upon rumen function and lactating dairy cows. In interactions of mycotoxins in animal prodtuction, prceedings of of symposium, National Acad Sci, 1, 118-136.
 • Özkaya Ş, Başaran A, Kaymak T, Dikmen O, Kocabey M, Demirkazık G, Altındiş N, Ramiz R (2002): Gıda ve yemlerde mikotoksin düzeylerinin tesbiti. Bölüm 2: Türki- ye’de üretilen süt ve peynirlerde aflatoksin M1 aranma- sı.Gıdalarda katkı, kalıntı ve bulaşanların izlenmesi II. Ta- rım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma-Kontrol Genel Mü- dürlüğü Tebliği. Bursa-2002.
 • Özkazanç N, Russel-Sinn H, Şanlı Y, Kaya S (1992): Türkiye’nin değişik bölgelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumu- nun incelenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 39, 268-290.
 • Rastogi S, Dwivedi PD, Khanna SK, Das M (2003): Detection of aflatoxin M1 contamination in milk and infant milk products from Indian markets by ELISA. Food Control, (In Press).
 • Scott PM, Trucksess MW (1997): Application of ımmunoaffinity columns to mycotoxin analysis. J AOAC, 80, 941-949.
 • Sthar HbM, Pfeiffer RL, İmerman PJ, Borkb B, Hurburgh C (1990): Aflatoxins the 1988 outbreak. Dairy- Food Environ San, 10, 15-17.
 • Van Egmond HP (1989): Current situation on regulations for mycotoxins. Overview of tolerances and status of stan- dart methods of sampling and analysis. Food Addit Con- tam, 6, 139-188.
 • Van Egmond HP (1999): Worlwide regulations for mycotoxins. Third joined FAO/WHO/UNEP International Conference on Mycotoxins. Tunis, Tunisia, 3-6 March 1999. MYC-CONF/99/8a.
 • Yaygın H, Demiryol E (1980): Süt ve mamüllerinde aflatoxin. Ege Üniv Zir Fak Derg, 18, 99-111.

Investigation of aflatoxin-M1 incidence and levels in milk processed in Ankara by HPLC

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 174 - 179, 01.09.2004

Öz

In this study, totally 48 raw milk samples collected from 12 different regions came two dairy plants for processing were analysed for AFM1 using immunoaffinity column and HPLC with fluorescence detector. As a result, 70,83 % of samples contained AFM1 and 33,3 % of samples were found to be higher than limit values (0,05 ppb); there was clear difference at AFM1levels between the regions. The highest (0,817 ppb) AFM1 levels were detected in the samples of Ankara region. Burdur and its region was found to be the highest risky area . However, there was no risk in the Eskişehir region. Except Eskişehir and Lüleburgaz regions, animal breeders in Burdur, Nevşehir, Bursa, Ankara and Antalya regions must be knowledged for the aflatoxin contamination to provide more hygienic conditions in their areas

Kaynakça

 • Allcroft R, Carnaghan RBA (1963): Groundnut toxicity: an examination for toxin in human food products from animals feed toxic groundnut meal. Vet Res, 75, 259-263.
 • Anonim (1990): Aflatoxin kontrolüne dair teblig. Resmi Gazete 20506: 21.
 • Anonim (1992): Aflatoxin food protection report. Mountly by Charles Felix Assoc,8:1
 • Anonim (1997a): Gıdalarda mikotoksin tayini. Türk Stan- dardı TS 12294/Nisan. ICS 67.220.20.
 • Anonim (1997b): Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. 23172 sayılı Resmi Gazete. s. 124.
 • Bakırcı İ (2001): A study on the occurrence of aflatoxin M1 in milk and milk products produced in Van province of Turkey. Food Control, 12, 47-51.
 • Cathey CG, Huang ZG, Sarr AB, Clement BA, Phılıps TD (1994): Development and evalution of a minicolumn assay for the detection of aflatoxin M1 in milk. J Dairy Sci, 77, 1223-1231.
 • Chen J, Gao J (1993): The chinese total diet study in 1990. Part I. Chemical contaminants. J AOAC, 76, 1193- 1205.
 • Çoksöyler N, Köşker Ö (1980): Süt ve yemde aflatoksin oluşumu üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İhtisas Tez Özetleri, 1, 436-456.
 • Dağoğlu G, Keleş O, Yıldırım M (1995): Peynirlerde aflatoksin düzeylerinin ELISA testi ile araştırılması. İstan- bul Üniv Vet Fak Derg, 21, 313-317.
 • De Longh H, Vles RD, Van Pelt JG (1964): Investigation of the milk of mammals fed on aflatoxin containing diet. Nature, 202, 466-467.
 • Demirer MA (1973): Süt ve mamüllerinde AFM1 ve B1 aranması üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 20, 421-443.
 • Heeschen W, Nıjhuıs H, Blutghen A (1983): Aflatoxin M1 formation, analysis, carry-over from feed stuffs and occurence in milk. Deutsche Molk Zeit, 104, 1434-1440.
 • Kaya S, Şanlı Y ve Özkazanç AN (1985): Küflenmekten şüpheli yem ve yem hammaddelerinde aflatoksinler. Anka- ra Üniv Vet Fak Derg, 32, 1-12
 • Kaya S (1989): Yem ve besinlerdeki mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı için önemi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 36, 226-253.
 • Kıermeir A, Reindardt V, Behringer G (1975): Zom vorkommen von aflatoxinen in rahmilch. Deutsche Lebensm-Rdsc, 71, 32-38.
 • Lopez CE, Ramos LL, Ramadan SS, Bulacio LC (2003): Presence of aflatoxin M1 in milk for human consumption in Argentina. Food Control, 14, 31-34.
 • Mayes J, Mc Donald S (1995): MAFF-UK-survey of aflatoxin M1 in retail milk and milk products. CSL food science laboratory. Norwich Research Park, Colney. Norwich NR4 7UQ. Report No. FD 94/98A.
 • Mertens DR (1979): Biological effects of mycotoxins upon rumen function and lactating dairy cows. In interactions of mycotoxins in animal prodtuction, prceedings of of symposium, National Acad Sci, 1, 118-136.
 • Özkaya Ş, Başaran A, Kaymak T, Dikmen O, Kocabey M, Demirkazık G, Altındiş N, Ramiz R (2002): Gıda ve yemlerde mikotoksin düzeylerinin tesbiti. Bölüm 2: Türki- ye’de üretilen süt ve peynirlerde aflatoksin M1 aranma- sı.Gıdalarda katkı, kalıntı ve bulaşanların izlenmesi II. Ta- rım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma-Kontrol Genel Mü- dürlüğü Tebliği. Bursa-2002.
 • Özkazanç N, Russel-Sinn H, Şanlı Y, Kaya S (1992): Türkiye’nin değişik bölgelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumu- nun incelenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 39, 268-290.
 • Rastogi S, Dwivedi PD, Khanna SK, Das M (2003): Detection of aflatoxin M1 contamination in milk and infant milk products from Indian markets by ELISA. Food Control, (In Press).
 • Scott PM, Trucksess MW (1997): Application of ımmunoaffinity columns to mycotoxin analysis. J AOAC, 80, 941-949.
 • Sthar HbM, Pfeiffer RL, İmerman PJ, Borkb B, Hurburgh C (1990): Aflatoxins the 1988 outbreak. Dairy- Food Environ San, 10, 15-17.
 • Van Egmond HP (1989): Current situation on regulations for mycotoxins. Overview of tolerances and status of stan- dart methods of sampling and analysis. Food Addit Con- tam, 6, 139-188.
 • Van Egmond HP (1999): Worlwide regulations for mycotoxins. Third joined FAO/WHO/UNEP International Conference on Mycotoxins. Tunis, Tunisia, 3-6 March 1999. MYC-CONF/99/8a.
 • Yaygın H, Demiryol E (1980): Süt ve mamüllerinde aflatoxin. Ege Üniv Zir Fak Derg, 18, 99-111.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çiğdem Akdemir

Arif Altıntaş

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Akdemir, Ç., & Altıntaş, A. (2004). Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin-M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(3), 174-179.
AMA Akdemir Ç, Altıntaş A. Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin-M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2004;51(3):174-179.
Chicago Akdemir, Çiğdem, ve Arif Altıntaş. “Ankara’da işlenen sütlerde Aflatoksin-M1 varlığının Ve düzeylerinin HPLC Ile araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51, sy. 3 (Eylül 2004): 174-79.
EndNote Akdemir Ç, Altıntaş A (01 Eylül 2004) Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin-M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 3 174–179.
IEEE Ç. Akdemir ve A. Altıntaş, “Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin-M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 51, sy. 3, ss. 174–179, 2004.
ISNAD Akdemir, Çiğdem - Altıntaş, Arif. “Ankara’da işlenen sütlerde Aflatoksin-M1 varlığının Ve düzeylerinin HPLC Ile araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51/3 (Eylül 2004), 174-179.
JAMA Akdemir Ç, Altıntaş A. Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin-M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51:174–179.
MLA Akdemir, Çiğdem ve Arif Altıntaş. “Ankara’da işlenen sütlerde Aflatoksin-M1 varlığının Ve düzeylerinin HPLC Ile araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sy. 3, 2004, ss. 174-9.
Vancouver Akdemir Ç, Altıntaş A. Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin-M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51(3):174-9.