Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Liver and serum vitamin A-carotene levels in broilers following dietary aflatoxin exposure

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 1 - 6, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002245

Öz

Senım and liver vitamin A-carotene Ievels were investigated in broilers exposed to SO, i00. SOO and 1000 ppb of aflatoxin (AF) during 45 days. Totally, 75 broilers were divided into 5 groups containing 15 broilers in each group. Control group was fed with normal feed. Trial groups were fed with AF added feed. Ad !ibitum water was given to broilers in all groups. On the 151h, 30lh and 45lh days of the study, five animals from trial and control groups were slaughtered to abtain the blood andliveı' tissues. Vitamin A and carotene levels were measured spectrophotometrically on these tissues. Statistical significance of average meaııs accarding to the time and dose of aflatoxin intake and differences between groups were evaluated using nonparametric varians analysis and Mann- Whitney-U test. Vitamin A levels were initially decreased following the intake of feed added AF. Fallawing this dec'rease vitamin A levels were increased depend on the doses of AF. Moreover, vitamin A levels in broilers consumed 1000 ppb AF for 30 days were significantly decreased (I4.98:!:1.86 ~g/g) and this effect continued up to day 45. Carotene levels of liver were not cffected with the doses of AF. Howewer, it was temporally lowered on the day 30. Vitamin A and carotene levels were alsa significantly decreasecl with feed intakc including 1000 ppb AF. The most lowered levels (14.72:t2.75 and 34.34:t8.56 ~g/dl, respeetively) were observed in this group. As a result, AF intake with feed had a different effect on vitamin A metabalism of broilcrs depenel on the dose and intake time. As a most effective dose, ı000 ppb AF intake with feed for 30-45 days were significantly lowered serum and liver vitamin A Ievels.

Kaynakça

  • I. Altıntaş A, Fidaneı UR (1993): Evcil hmwııılarda Ile insanda kanııı hiyokimyasal nOrlnal de,iferleri. AÜ Yet Fak Derg, 40, 173-186.
  • 2. Bryden WL, Cumming RB, Balnave D (1979): The inr luence oj'vilamin A slalus on ıhe response o/chickens lo ar laloxin BJ and changes in liver lipid melaholism associaled wiıh q/laloxieosis. Br J NlItr, 41. S29-S40.
  • 3. Dalvi RR (ı 986): An overview 0/ a/laıoxicosis of poulır)'.' lts chal'{/clerislics. prevelJlion (ıııd reducıioll. Yel Res COIl1- ımll1. 10,429-443.
  • 4. Demet Ö, Oğuz H, Adıgüzel H (1995): Pirinç'ıe a/lilloksin üreıimi. Yet Bil Derg. ll, 13S-140.
  • 5. Doerr .TA, Huff WE, Wabeek Ci, Chaloupka GW, May .TD, Merkley .TW (1983): Etfecls o/low Ine! chrrmic (ir l({loxieosis in hroiler chiekens. Poııltry Sci, 62, 197 i-1977.

Diyetle aflatoksin alan broylerlerde karaciğer ve serum vitamin A-karotin düzeyleri

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 1 - 6, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002245

Öz

Çalışmada, yemlc:; 15, 30 ve 45 gün süreyle 50, lOO, SOO ve 1000 ppb miktarda aflatoksin (AF) verilmesinin braylerlerde senım ve karaciğer vitamin A ve karotin düzeyleri üzerine etkisi incelenmiştir. Her grupta IS hayvan olacak şekilde 75 hayvandan 5 grup oluşturulmuş ve gruplardan birine norınal yem diğerlerine AF katılmış ycm ile birlikte ad !ibidUln su vcrilmiştir. Çalışmanın 15. 30 vc 45. günlerinde deneme ve kontrol grubundaki hayvanlardan S'er adet kesilerek kan ve karaciğer örnekleri alınmış. vitamin A vc karotin düzeyleri UV -spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Aflataksinin miktarına ve alım süresine göre e1dc cdilcn ortalama değerler ile gruplararası farklılıkların istatistik önemlilikleri parametrik olmayan varyans analizi ve Mann- Whitney-U testi ile değerlendirilmiştir. Yemle 45 gün süreyle SO ppb AF verilmesinin broylerlerde karaciğer vitamin A değerini yükselttiği, 30 gün süreyle ı000 ppb verilmesinin ise karaciğer vitamin A miktarını önemli derecede düşürdüğü ve bu etkinin 45. günde de sürdüğü: karaciğer karotin değerlerinin ise AF dozlarından etkilenmediği ancak, maruz kalma süresine bağlı olarak 30. günde geçici olarak düşüş kaydettiği gözlenmiştir. Yem ile 4S gün 1000 ppb AF verilmesinin serum vitamin A ve karotin değerlerinde de önemli düşüşe neden olduğu (en düşük değcrler 14.72:t2.75 ve 34.34:t8.56 ~g/dl bu grupta) saptanınıştır. Sonuç olarak, yemlc AF verilmesinin broyler karaciğer vitamin A metabolizmasıııı doza ve maruz kalımı süresine bağlı olarak farklı şekilde etkilediği ve ycmde 1000 ppb AFnin broylerlerde vitamin A için etkili miktar olduğu; bu miktarda AFnin 30-45 gün süreyle verilmesinin karaciğer ve senım vitamin A değerlerinde önemli düşüşlere yol açtığı kanısına varılmıştır

Kaynakça

  • I. Altıntaş A, Fidaneı UR (1993): Evcil hmwııılarda Ile insanda kanııı hiyokimyasal nOrlnal de,iferleri. AÜ Yet Fak Derg, 40, 173-186.
  • 2. Bryden WL, Cumming RB, Balnave D (1979): The inr luence oj'vilamin A slalus on ıhe response o/chickens lo ar laloxin BJ and changes in liver lipid melaholism associaled wiıh q/laloxieosis. Br J NlItr, 41. S29-S40.
  • 3. Dalvi RR (ı 986): An overview 0/ a/laıoxicosis of poulır)'.' lts chal'{/clerislics. prevelJlion (ıııd reducıioll. Yel Res COIl1- ımll1. 10,429-443.
  • 4. Demet Ö, Oğuz H, Adıgüzel H (1995): Pirinç'ıe a/lilloksin üreıimi. Yet Bil Derg. ll, 13S-140.
  • 5. Doerr .TA, Huff WE, Wabeek Ci, Chaloupka GW, May .TD, Merkley .TW (1983): Etfecls o/low Ine! chrrmic (ir l({loxieosis in hroiler chiekens. Poııltry Sci, 62, 197 i-1977.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Altıntaş

Ali Bilgili

Tünay Kontaş

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Altıntaş, A., Bilgili, A., & Kontaş, T. (2003). Liver and serum vitamin A-carotene levels in broilers following dietary aflatoxin exposure. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 1-6. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002245
AMA Altıntaş A, Bilgili A, Kontaş T. Liver and serum vitamin A-carotene levels in broilers following dietary aflatoxin exposure. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):1-6. doi:10.1501/Vetfak_0000002245
Chicago Altıntaş, Arif, Ali Bilgili, ve Tünay Kontaş. “Liver and Serum Vitamin A-Carotene Levels in Broilers Following Dietary Aflatoxin Exposure”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 1-6. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002245.
EndNote Altıntaş A, Bilgili A, Kontaş T (01 Eylül 2003) Liver and serum vitamin A-carotene levels in broilers following dietary aflatoxin exposure. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 1–6.
IEEE A. Altıntaş, A. Bilgili, ve T. Kontaş, “Liver and serum vitamin A-carotene levels in broilers following dietary aflatoxin exposure”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 1–6, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002245.
ISNAD Altıntaş, Arif vd. “Liver and Serum Vitamin A-Carotene Levels in Broilers Following Dietary Aflatoxin Exposure”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 1-6. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002245.
JAMA Altıntaş A, Bilgili A, Kontaş T. Liver and serum vitamin A-carotene levels in broilers following dietary aflatoxin exposure. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:1–6.
MLA Altıntaş, Arif vd. “Liver and Serum Vitamin A-Carotene Levels in Broilers Following Dietary Aflatoxin Exposure”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 1-6, doi:10.1501/Vetfak_0000002245.
Vancouver Altıntaş A, Bilgili A, Kontaş T. Liver and serum vitamin A-carotene levels in broilers following dietary aflatoxin exposure. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):1-6.