Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Minimally invasive plate osteosynthesis on treatment of tibia fractures in dogs

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 1, 19 - 23, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002225

Öz

In this clinical study, it is aimed to determine the usability of minimal invasive plate osteosynthesisof tibial shaftfractures in dogs by using and evaIuating the obtained radiologicaland elinical results. The study group consisted of 8 dogs of different breed, age and sex with hind limb lameness caused by motor vehiele aecidents. They were admitted to the Department of Orthopaedics and Traumatologyclinical and radiologicalexaminationserew holes were preferred for fraeture fixation. Surgieal approaeh was maintainedto the media] aspect of the tibia with two longitudinal ineisions approximatelygitudinal to the eortical surface through any incisian along the fraeture line, in such a manncı' that it was visible through the other incision. The plate is then pushed along in the layer between the musele and periosteumhacturc reduction, 2-3.eortiealplate so thal serew insertian is restrieted to the proximal and distal fragments. Ineisions were elosed routinely. Fixation and reduction\yere evaluated post operativelyby radiographieexamination.After the operation the animals were periodicallycontrolled by meansofnıdi.ologiealhealed suecessfuUy '~nd impr0ved fast. The niiıiimally invasive plate fixation had sh arter operative times than eonventionalxations. This method has alsa been seen applieable even in eases of unfragmentediO weeks after operation and no eomplieation has been observed postoperatively

Kaynakça

 • I. Ağuş H, Kıranyaz Y, Sezen H, SabancıÜ(1997):Uzun kemik kmklarının
 • Ege (Ed), XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kong- re Kitabı. Bizim Büro Basımevi, Ankara. Arens S,I{f~ft .C, Sehlegel D, Printzen G, Perren SM, Hansis M (1999):Susceptibility ologieal internal./ixation. minimally
 • Orthop Trauma Surg, 119, 82-85. to loecd inlectionin bi- Experimental study ol open vs. in mhhits. invasive plate osteosynthesis Arch Baumgaertel F, Buhl M, Rahn A (I 998):Fructure he- aliııg in biological plate osteosyııthesis.Injury, 29, 3-6. Brinker WO, Hohn RB, Prieur WD (1984):MU/ıuul oj
 • Internal FLı:ation in Smail Animals,Springer-Verlag, Ber- lin. Butterworth,Sj (1998):Tibia und Fihula.249-264. In: A , Coughlan, A Miııer (Eds), Manual of Sımılı Aninıa Frac- ture Repair and Managemenl. Brit Sımıl] Aninı Vet Assoc. Hampshire.
 • Conzemius M, Swainson S (1999):Fracıurejiwtion with screws and bone plates.Vet Clin North Anı Snıall Anim Pract, 29, 1117-1133.
 • Farouk O, Krettek T, Miclau T, Schandelmaier P, Guy P, Tseherne teosynthesis daver injection study.Injury, 28, 7-i2. invasive plate results or u ca- Fossum TW (1997):Smail AnimalSurger)'.Mosby, Sl. Louis. Gautrer
 • E, Ganz R (1994):The biological plute os- teosynthesis.Zentralbl Chir, 119, 564-572. 0. Gerber C, Mast jW, Ganz R (1990):Biological internal flxationotIractures. lL. HausschiId G, Fehr M (1999):BiologischeOsteosynthese durch Verrigelwıgsnagelwıg 363. beim Hum .Tierarztl Prax. 27.
 • An experimelltul study or Arch Ort- Krettek C (1997):Foreword: vasive plate osteosynthesis.
 • Concepts or minimullyin- Injury, 28, 1-2. Open und Patho ogical May C (1998):Complex, Fmc- tures.95-102. In: A Coughlan, A Miller (Eds), Manual of
 • Smail Anima Fracture Repair and Managcnıenl. Brit SnıalI Aninı Vet Assoc, Hanıpshire. Palmer RH (1999):Biologicul osteosymhesis. Vet Clin
 • North Am Snıaıı Anİm Pract, 29, 1171-i185.
 • Pope ER (1998):Fixation ol Tihial Fractures. 1055
 • In: MJ Bojrab (Ed), Current Technigues in Sımılı Aninıall Surgery. Willianıs Wilkİns, Baltimore. Roe S (1998):Biomechanical
 • Basis oL Bone Fructure and Fracture Repair.17-34. In: A Coughlan. A Miller (Ecls). Manua] of Snıall Animal Fracture Repair and Managel1lenl. Brit Snıall Anim Vet Assoc, Hampshire. WeIler S, Höntzsch D, Frigg R (I 998):Die epiperiostale, perkutane Unfallchinırg, 101,ı15- Wenda K, RunkeI M, Degreif.l, Rudig L (1997):Mi- nima y invasiııe p ate ./ixation in femora s wli Factures, Injury,28,13-19. Geliş tarihi: 5.3.2002/ Kabul tarihi: 79.6.2002

.Köpeklerde tibia kırıklarının sağaıtımında minimal invaziv plak osteosentezi

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 1, 19 - 23, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002225

Öz

-Bu klinik çalı~mada, minimal invaziv plak osteosentezinin, köpeklerde diafizer tibia kırıklarında uygulanabilirliğinin belirlenmesi, sağaitım sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirilmesi amaçlandı. Çalı~ına materyalini. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakiiltesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Kliniği'ne 1999-2001 yılları arasında, trafik kazası sonrası getirilen, klinik ve
ı'adyolojik muayeneler sonrasında farklı tibia kırıkları belirlenen deği~ik ırk, ya~ ve cinsiyette 8 köpek olu~turdu. Belirlcnen tibia kırıklarının, 6, 8 veya iO delikli 3.5'luk dinamik kompresyon plakları (DCP) ve minimal invaziv plak uygulaması ile fiksasyonu sağlandı. Kırık hattının rediiksiyomı ve ensizyon hatlarından plağın her iki ucundaki vida deliklerine 2 veya 3 kortikal vida yerleştirilmesi sonrasında ensizyonlar bilinen yöntemlerle kapatıldı. Klinik ve radyolojik muayenelerle diizenli olarak izlenen
köpeklerde, radyolojik muayeneler sonrasında, bazı hayvanlarda kırık fragmanlarının tam rediiksiyonunda kısmi kayıplar söz konusuyken. kırık iyile~mesinin hızlı geliştiği, operasyon süresinin geleneksel plak uygulama yöntemlerine göre kısaldığı belirlendi.
Ayrıca. parçalı olmayan diafizer tibia kırıklarında da tekniğin fonksiyonel bir uygulama olduğu gözlendi. Plaklar posıoperatif 9. veya
iO. haftalarda alındı ve herhangi bir komplikasyon gelişimi izlenmedi.

Kaynakça

 • I. Ağuş H, Kıranyaz Y, Sezen H, SabancıÜ(1997):Uzun kemik kmklarının
 • Ege (Ed), XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kong- re Kitabı. Bizim Büro Basımevi, Ankara. Arens S,I{f~ft .C, Sehlegel D, Printzen G, Perren SM, Hansis M (1999):Susceptibility ologieal internal./ixation. minimally
 • Orthop Trauma Surg, 119, 82-85. to loecd inlectionin bi- Experimental study ol open vs. in mhhits. invasive plate osteosynthesis Arch Baumgaertel F, Buhl M, Rahn A (I 998):Fructure he- aliııg in biological plate osteosyııthesis.Injury, 29, 3-6. Brinker WO, Hohn RB, Prieur WD (1984):MU/ıuul oj
 • Internal FLı:ation in Smail Animals,Springer-Verlag, Ber- lin. Butterworth,Sj (1998):Tibia und Fihula.249-264. In: A , Coughlan, A Miııer (Eds), Manual of Sımılı Aninıa Frac- ture Repair and Managemenl. Brit Sımıl] Aninı Vet Assoc. Hampshire.
 • Conzemius M, Swainson S (1999):Fracıurejiwtion with screws and bone plates.Vet Clin North Anı Snıall Anim Pract, 29, 1117-1133.
 • Farouk O, Krettek T, Miclau T, Schandelmaier P, Guy P, Tseherne teosynthesis daver injection study.Injury, 28, 7-i2. invasive plate results or u ca- Fossum TW (1997):Smail AnimalSurger)'.Mosby, Sl. Louis. Gautrer
 • E, Ganz R (1994):The biological plute os- teosynthesis.Zentralbl Chir, 119, 564-572. 0. Gerber C, Mast jW, Ganz R (1990):Biological internal flxationotIractures. lL. HausschiId G, Fehr M (1999):BiologischeOsteosynthese durch Verrigelwıgsnagelwıg 363. beim Hum .Tierarztl Prax. 27.
 • An experimelltul study or Arch Ort- Krettek C (1997):Foreword: vasive plate osteosynthesis.
 • Concepts or minimullyin- Injury, 28, 1-2. Open und Patho ogical May C (1998):Complex, Fmc- tures.95-102. In: A Coughlan, A Miller (Eds), Manual of
 • Smail Anima Fracture Repair and Managcnıenl. Brit SnıalI Aninı Vet Assoc, Hanıpshire. Palmer RH (1999):Biologicul osteosymhesis. Vet Clin
 • North Am Snıaıı Anİm Pract, 29, 1171-i185.
 • Pope ER (1998):Fixation ol Tihial Fractures. 1055
 • In: MJ Bojrab (Ed), Current Technigues in Sımılı Aninıall Surgery. Willianıs Wilkİns, Baltimore. Roe S (1998):Biomechanical
 • Basis oL Bone Fructure and Fracture Repair.17-34. In: A Coughlan. A Miller (Ecls). Manua] of Snıall Animal Fracture Repair and Managel1lenl. Brit Snıall Anim Vet Assoc, Hampshire. WeIler S, Höntzsch D, Frigg R (I 998):Die epiperiostale, perkutane Unfallchinırg, 101,ı15- Wenda K, RunkeI M, Degreif.l, Rudig L (1997):Mi- nima y invasiııe p ate ./ixation in femora s wli Factures, Injury,28,13-19. Geliş tarihi: 5.3.2002/ Kabul tarihi: 79.6.2002
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kaya, Ü. (2003). .Köpeklerde tibia kırıklarının sağaıtımında minimal invaziv plak osteosentezi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(1), 19-23. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002225
AMA Kaya Ü. .Köpeklerde tibia kırıklarının sağaıtımında minimal invaziv plak osteosentezi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2003;50(1):19-23. doi:10.1501/Vetfak_0000002225
Chicago Kaya, Ümit. “.Köpeklerde Tibia kırıklarının sağaıtımında Minimal Invaziv Plak Osteosentezi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 1 (Mart 2003): 19-23. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002225.
EndNote Kaya Ü (01 Mart 2003) .Köpeklerde tibia kırıklarının sağaıtımında minimal invaziv plak osteosentezi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 1 19–23.
IEEE Ü. Kaya, “.Köpeklerde tibia kırıklarının sağaıtımında minimal invaziv plak osteosentezi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 1, ss. 19–23, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002225.
ISNAD Kaya, Ümit. “.Köpeklerde Tibia kırıklarının sağaıtımında Minimal Invaziv Plak Osteosentezi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/1 (Mart 2003), 19-23. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002225.
JAMA Kaya Ü. .Köpeklerde tibia kırıklarının sağaıtımında minimal invaziv plak osteosentezi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:19–23.
MLA Kaya, Ümit. “.Köpeklerde Tibia kırıklarının sağaıtımında Minimal Invaziv Plak Osteosentezi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 1, 2003, ss. 19-23, doi:10.1501/Vetfak_0000002225.
Vancouver Kaya Ü. .Köpeklerde tibia kırıklarının sağaıtımında minimal invaziv plak osteosentezi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(1):19-23.