Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 213 - 218, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001681

Öz

-In the research. evalııation of the inlluenees. of the unilateral testiClılar torsıon anci dillereıll treatment resıılls ıhal
" applıed to the this side. on eontralateral ıestiele IS aimeci. rol' ıhis aim . .:lO adult (2.5-3 months old) Sprague D~ı\\ley rats \\ere
separ;ııed randomly (n: 5) into 8 groups. In eonırol group (group i). the sham operatıon has heen performcd on ıhe teslıcles In ıhe
gmup 2 and nı her groups. the ıerı teslıele has hcen macie as torsion at the 720 degree countereloekwi.se ~!ml fixed ıo ıhe scr"ııım.
'I'lıen. ıhe "pn~ıııon;ıl ;ıııempts Iıke detorsıon (group 3. after 24 hours) ~ıml orehieeıomy (group.:l. ~ırtn 24 hoıırs .\IId groııp 'i. ;ıfIL'r.:lX
Iwıırs i and ın some group.s. Inıraperil()ne~ı1 conisone ın addilion to the orehieetomy (groııp (ı. ;ıfıer 24 Iwurs 'lIld group X. ~11'ln"IX
hDULS) aml delDI'sion (groııp 7. ;ııkI' 24 hoıırs) have heen made to ıhıs ıert tesıicle. All cnnlr;ılaıeral tesııcles \VerL' I;ıken h) ıhe
orciııectomy 4 weeks arter the tıırsıon ;ınci evalııateci hisıopaıhologically. There was degeneration ,ll ch~lIlglng iıııensily iii the ,ılı
cnnlr~ILııeral teslıcles exeept ıhe cDnırol group. The dillerence hetween the diameters of seminiferous ıuhules ILLShLTn aceL'pted as
inıpunanı cxcept ıhe gmup 6 and group 7. In these two grOllps. the contrahııeral hyperemıa. edema 'lIld degener~ıııon aiso \\ere
evıdeııılv le". 1\1 the accompanımelıt of these findings. when a puhertial ehildren applied to the clinic if maXIIllIlm 24 hoıırs passed
;ıI'ln ıhe Iınıl;ıter~ı1 ıestieular lorsıoıl. it ha.s heen eoneluded that ıhe adding of short ıerm imınıınoıherary ıo rroten ıhe CDnll';ıl;ıler;ıl
ıesticle from ıhe anııgenie stımıılı!.s ıs ı!.sefu!' e\en whieh trcatments that delDrsıon or orehieetomy were applıed.

Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 213 - 218, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001681

Öz

-: Çalı~mach unıhııeral testis torsiyonunun ve hu tarafıa uygulanan deği~ik sağaitım Soııııçlarımn kdr~ı testıse DLııı
etkılerının değerlendırılmesi ~lIlıaçl~IIJ(Iı. Bıı dmaçla eri~kin (2.5.3 aylık) 40 adet Sprague Dawleysıçan rasılaııı!.s,ıl ol;ırak Yerli X
grııbd ayrıldı Kontrol gnıhunda (grup i) testislere yalaneı operasyon (sh,ıın) uygulandı Cnıp 2 ve diğer grurlanl;ı ,Di IL'stlslCl no
derece sa;11 yelkuvaııı tersine ıorsiyone edilip skroıııma tesrit edıldi. Daha sonra bu testıse deıorsıyon ıgrup :>. 24 sa,11 s(\ıırd i.
ııL~I('kıonıi (grup 4. 24 s;ıat sonra \e grııp 5 . .:18 saat sonra) ve hdZI grurlarda or~iektuıniye ek ular;ık inır,lperlıone~11 koılıznıı
uyguLıınaLırı (grup Cı. 24 saat sonra) \ c detorsiyon gibı operasyoıılar yapıldı Tüm kolltraLııer,ı1 ıestısler lursıvond;ıı! 4 iıdfı,ı ")I1I;ı
orşic:ktomı ile ,ılındlak iıistopatolojik olarak değerlendirildi. Kontrol gruhıı dı~ındaki tiiın grurlmda koııtr~ılaıeral ıesiısierde degl)L'n
~lddL'ııe deıencr;ısyon ınL'veultu. Semınifer tuhulu, çapları arasıncI.ıki fark. grup cı \e grı1r 7 dı~ında. önemlı hulundu. 1311ikı gnıpı~ı
,ıyrıcı. koılır;II,lter,ı1 hırereıni. ııdeın ve dejenera,yon da belirgiıı olarak azdi. Bu bulguların eşliğınde unlLııer~ıI ıestis ıorsıyonli
Dlu~nm~ \L' ıi/erınden en Lızi<ı 24 saat geçmi~ puhertal çocuklar kliııığe haşvurdıığııııda deınLsiyolı ya d,ı or~ıcktonııckıı bır!.sı ıle
hırlık:e koııır~ılaıeral testisı antiJenik uy;ırıdan korııınak için kısa süreli iınımınoterapinin tedavıye eklcnnıesının v;ILırll "Idcağı
,<)ııueııııa \drıldı

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Levent SAĞNAK


Berk BURGU


Recai TUNCA


Rıfkı HAZIROĞLU

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600510, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {3}, pages = {213 - 218}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001681}, title = {Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats}, key = {cite}, author = {Sağnak, Levent and Burgu, Berk and Tunca, Recai and Hazıroğlu, Rıfkı} }
APA Sağnak, L. , Burgu, B. , Tunca, R. & Hazıroğlu, R. (2002). Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (3) , 213-218 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001681
MLA Sağnak, L. , Burgu, B. , Tunca, R. , Hazıroğlu, R. "Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 213-218 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47541/600510>
Chicago Sağnak, L. , Burgu, B. , Tunca, R. , Hazıroğlu, R. "Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 213-218
RIS TY - JOUR T1 - Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats AU - LeventSağnak, BerkBurgu, RecaiTunca, RıfkıHazıroğlu Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001681 DO - 10.1501/Vetfak_0000001681 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 218 VL - 49 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001681 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001681 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats %A Levent Sağnak , Berk Burgu , Recai Tunca , Rıfkı Hazıroğlu %T Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001681 %U 10.1501/Vetfak_0000001681
ISNAD Sağnak, Levent , Burgu, Berk , Tunca, Recai , Hazıroğlu, Rıfkı . "Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 3 (Eylül 2002): 213-218 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001681
AMA Sağnak L. , Burgu B. , Tunca R. , Hazıroğlu R. Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(3): 213-218.
Vancouver Sağnak L. , Burgu B. , Tunca R. , Hazıroğlu R. Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(3): 213-218.
IEEE L. Sağnak , B. Burgu , R. Tunca ve R. Hazıroğlu , "Pathological evaiuation of contralateral testis following various treatment methods for experimental testicular torsion in rats", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 3, ss. 213-218, Eyl. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001681