Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Alman çoban köpeğinde articulatio temporomandibularis ve çiğneme kaslarının anatomisi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 79 - 83, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001659

Öz

-Alnı.ın çohan kiJpeğınde aninılatio teıııporoıııandihularis'in ınorfo!üjik yapısının helırkıune,llııl1 V'IIII''''''. ,1~~lıcınL'
IlIhurLırı ilc ilgılı kapsaııılı hir ınceleıııenin bulunıııayı~ı. çalı~ıııanın aıııaeını olıl~llIrdu, /\ra~tınn.ı ~ .ldL'1ergın ,\Iın.ın L"h,1ı1 kopegı
h,\~ınd,ı yapıldı. Eklcııı ve discus artinılaris'in histolojik olarak incelenmesı için 4 adet h,ı~ kull,ııııldı. Dıger ha~lal d" ,'lgllcıııC bshrı
ve ekleıııın ıııakroskohık hulguları incelendi, Eklemin kemıksel yapısını olu~llIran eaput ınandıhulae i c' fu','a ııı.ınciıhuLın,'ln
I.IIClII-ıııedial yönde olduğu gönıldii. Teıııporoıııandihular eklcıııi bağıııısız ikı ho~luğa ayıran dl.'cus <ı:ııcuları,'ın ekleııı kapsulune
LT ı'ı,sııra peırotyıııpanic<ı'ya (Glascr yanğı) bağl<ındığı tespit edildi. Fibröz yapıda olan diseus artieularis'te elastık Iılkr de sDıscııs arıicıılaris'in kan daıııan içerdiği belirlendi. Çiğneıııe kasl<ırından museıılus nıasseter'in (ıÇ, ııı tenır<ır.ılı,'ın ıkı r<ırç.ılı, ııı
ptery:,oıdeııs lateralis ve ın. pıerygoideus ıııedialis'in ıse bütün bir kas olduğu gözlendi. Sonuç' olarak. yaplLııı "ıll~lnayLı .\1111,Oh,ııı k"peğınin articulatio teıııporoıııaııelibularis ve çiğneme kaslarının morfolojik detayları ortaya konıııu~tur.
ıdl

The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 79 - 83, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001659

Öz

The objective of the sıudy was to establish the ıııürphülogie stnıeture of teıııporoıııandihulaı' .IUIIli 111Gerınaıı
shq,herd dog due lo the fael that there was no detailed researeh on the mastieatory eleıııents. In the study. X CJerın,ln ,hephenl do:,s
Ilere used. Foıır he.ıds werc used lo exaıııine the joint and diseus arıieularıs histolugicılly. The uther he,ıd, lI'en: u,ed I'<ır
Ill'ILTOSCOPICexaıııımııion of Ihc ıııaslieaLOry ıııuseles aııd the joints. it was seen th,n the (Incnıaıion, eıpııı Ill.ındıhllLıe .ınd fCh,'"
ın"ndıhularıs. whieh forııı tlıe hone stnıcture of the joint were in larero-ıııedıal elirectioı], Iı w"s cstablıshed that ıhe Jııiııı divıded ın
1110 euııırarıııenıs hy dıseus artıcuLms. whıch was eonneeted to the eapsula anieulari, and petrotyıııp"nıe fissure. Dı,,'II' drlınlLırl'
iV'" ['ıhnıus S\rJıcıure "ııd c1.lsiıe fıbres were seen rarcly iıı dise. Diseus artieul"ris ıııcluded bloıııi ITs,els. ThL' lıı.I'IIC'.llurv Inllsı,IL',
ıı'ere loıınd lo im'lude four ıııuseles. Museıılııs masseter was dıvided into three p"rıs. nı. teıııpor"lı, w.ıs ı111ıded :11111III'" p"rı,.
wherL',ı'. lll. pıerygoideus laterali, and lll. pterygoideııs Illedialis were sıngle parts. Coııseljuelltly. lll,ırl'h()i"=~IL' deLillS "i
ll'ıııporoıııaııdibul;ır .101111aııd ıııasticarory Iıluscles in the (,crınaıı shepherd dog were uıilızcd by ıhe pre,eııı sıudy 

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat KABAK

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623896, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {79 - 83}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001659}, title = {The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog}, key = {cite}, author = {Kabak, Murat} }
APA Kabak, M. (2002). The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 79-83 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001659
MLA Kabak, M. "The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 79-83 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623896>
Chicago Kabak, M. "The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 79-83
RIS TY - JOUR T1 - Alman çoban köpeğinde articulatio temporomandibularis ve çiğneme kaslarının anatomisi AU - MuratKabak Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001659 DO - 10.1501/Vetfak_0000001659 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 83 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001659 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001659 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog %A Murat Kabak %T The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001659 %U 10.1501/Vetfak_0000001659
ISNAD Kabak, Murat . "The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 79-83 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001659
AMA Kabak M. The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 79-83.
Vancouver Kabak M. The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 79-83.
IEEE M. Kabak , "The anatomy of the articulatio temporomandihularis and masticatory museles of the german shepherd dog", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 79-83, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001659