Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde kan nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001662

Öz

Bu aıa~ıırma. kedilerde ,Uregen (kronik) biibrek yeımel.liği durumunda kan niırik oksıı dıı/.eymdckı değı~nnierın
beln-iLnmesi amacıyla yapılmı~lır. Ara~tırıııada 8-12 ya~larında. IO'u sağlıklt (kontrol). diğer IO'u ise kronik böbrek yetmezlığı oLIll
IOpl,lllı 20 erkek kedi kullanıldı. SUregen böbrek yetmezliğinin belirlenmesi ,ımaeıyla. bu hayvanlard,uı ,dınan bn,Lı alyııvar "ıynn i.
.,eııımda Ure ve kreatının. ıdrarda ise iil.gUI ağırltk ve toplam protein miktarı tespit edildi. Elde edılen sonuçLır ,a~lıı..ıı hay\.anhrın
'erıleriyle kar~ı1d~tırıldığında .,erum Ure ve kreatinin değerleri yUksek olanlar ile alyuvar ,ayısı ve idrarının ilzgııi agırııgı dUşıik
bulun.uılar kronik böbrek yetmezliğı olan hayvanlar olarak kabul edildI. Her iki gruba aiı ,enıııılaıda tuplam nılrık ok,ıı mıktarLırı
di.I/OIII.,lsyon (Grıess reaksiyon) yönıemi kullanılarak helirlendı. Kronik biibrek yetmezıtkıt gruba ail topLım ınırık "k,11 dilıeyı.
kuntrol grubuna göre dU~iik bnlundn (p

The determination of blood nitric oxide levels in cats with chronic renal failure

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001662

Öz

The pre,enı ,tudy aiım to determine the dillerenees III the blood niırie oxide levels of cah ın CN' uf ıhroınc rl'ıı,d
r,ıdnre In ıhe researeh. ıhe mımber or male cals aging 8-12 years were made up 20 as ten or IhL'm the nOII11<11.heılıhy a\lnııals
iconırol grouP) and ıhe other ten ıhose were unhealtlıy due lo chroniı renal failme. In orcler LOderıne the cıh \\'ilh cimmıı rl'n,d
I<ıilııre. ıheir blood <ınd mine exaıninaıions were made to see any ahnorınaiilies in ıhe nuınber of erythroıytes iii the alıı()ııI1l' ol
,eııım urca. creatinıne and urine tOlal protein and also mine speeıfie gravity. According LO these measureıne\lh. ıhe ,ıııiıı];ı!.' "'erc'
accepıed as ıınhealthy ""ith chronie ren.11 failme. whieh had higher amounts of senım I\lTd ancl creatınine ancl 10\\ er v,dııe, ın the
urıne ,pecıfic gravity ancl blood erythrocytes when eomparcd to referenee valucs of normal healthy calS. The ı()ı,d nıtne' ()xıtie le\'eb
ııı ıhe senım taken from two group, wcre measured by u,ing dıa7.0lil.aıion method (Griess re,ıcıion). It ıs round ıhaı ıhe nıc,ıı] ot' ıhc
lot,d nitric oxide levels of cıts ""ith ehronic renal failure wcre significlılllY tiecrea,ed eompared ıo ıh"ı ol. ıhe control ;;roııp
(p

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Meltem Şireli

Aziz Bülbül

Murat Güzel

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şireli, M., Bülbül, A., & Güzel, M. (2002). Kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde kan nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001662
AMA Şireli M, Bülbül A, Güzel M. Kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde kan nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2). doi:10.1501/Vetfak_0000001662
Chicago Şireli, Meltem, Aziz Bülbül, ve Murat Güzel. “Kedilerde Kronik böbrek yetmezliğinde Kan Nitrik Oksit düzeyinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001662.
EndNote Şireli M, Bülbül A, Güzel M (01 Haziran 2002) Kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde kan nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2
IEEE M. Şireli, A. Bülbül, ve M. Güzel, “Kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde kan nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001662.
ISNAD Şireli, Meltem vd. “Kedilerde Kronik böbrek yetmezliğinde Kan Nitrik Oksit düzeyinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001662.
JAMA Şireli M, Bülbül A, Güzel M. Kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde kan nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49. doi:10.1501/Vetfak_0000001662.
MLA Şireli, Meltem vd. “Kedilerde Kronik böbrek yetmezliğinde Kan Nitrik Oksit düzeyinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001662.
Vancouver Şireli M, Bülbül A, Güzel M. Kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde kan nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2).