Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sakız x Karayaka melezi Gı koyunlarının kan parametreleri üzerine cinsiyet ve yaşın etkisi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666

Öz

Bu araşltrma Sakız x Karayaka melezi Gı koyunlara ait bazı hematolojik ve hiyokimyasal k;ın p;ILııııeırelerıııın
fızyoluJık deği~im sınırları ile ya~ ve cınsiyeıin bu değerler lizerine olan etkilerini saptamak amacı ilc y;ıpılmıştır. ;\raşıırınadd. i Tsı
ıoklu li yaşında) ve 22'si ergin (2-3 yaşında) olmak lizere toplam 39 sağlıklı koyundan alın;ııı kan (irııcklcriııde org;ıııık. ınarsanık
maddeler ve enzimleri içeren hiyokimyasal parametreler ilc alyuvar (RBC) ve akyuyar (WBC) sayısı. hemoglohin ıHlıı ınikt,ırl.
heıııaıukriı değer (Hte). alyuvarların sedimentasyon hızı tespit edilmiştir. Ayrıca notrofıl. lenfmil. 11l0nosll. e()/\llylizde oranları belirlenmi.ştir. Elde edılen kan parametrelerınden bazılarının yaş ve eın,iyeltcn etkilendi~ı glJlulııııışıiır. Toklııhrı!;ı
ergınlere göre erıtrosit. hemoglobin (Ilb). hematakrit. glikoz. lire. kreatinin. albumın. albumın/glohuliıl. ıriglıscrlt. bl"yııın.
doyıııamış deıııir hağLuna k;ıpasııesi. aspartal amino transferaz (/\ST). laktat dehidrojenaz ıLDllı. alk;ı1m fmLıt;1I IAIY). krcdıın
kın<ız (CK) değerlermin dah;1 yıiksek. glohuliıı ve dcmir (Fe) mıkıarlarınm ıse daha dlişlik olduğu gıi/.!cmlenmışltr .. \yrıca krC<ıllrıll1.
IndllTk! hilırııhın. kalsiyum. LDII. albumin (ALS). doymamış demır bağlama kapasııc,i. AST yc CK dc~crlcrıııin dc cııı,ıyeıc
hağımlı olarak farklılık gösıerdiği ıespit edilmiştir. Araştırınada elde edilen bıılgu!"r. Sakıı. x Karayaka melen C; koylıllLırın<ı ;111
kan tahlosunun fızyolojık değişım sınırlarını ortaya koymanın yamnda, bazı kan par;ımeırelerinin yaş iT cın,iycııeıı cıkıleııdığinı cle
gösıcrıııışıir.

Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666

Öz

Thıs .sıudy w;ıs earried out to invesltgate normal physıological values of soıııe hacll1<1lologlc<ıl ;ıncl hıochenıledl
hlood pdrdnıeters including age and sex rel;lted cflect in sheep. crossbred of Sakıı. raııı ,md Kardyaka cwes. Iıı the sıııdy. :LL) he;ılıhy
,hcep. 17 yoııng and 22 adult. were used. In the eoursc of bıoehcmıcal analysıs, some arganic eoıııpoıınds. ıııorgaıııc cı)lllpoıınds dnd
cn/yıııes wcre ıııcasured. Howevcr. in thc haematological exaıııination erythrocyıe, (RBC) aııd !eııkocyte' (WBC) nııınhcrs.
Iı;ıeınoglobiıı conccnır;ıtion (Hb). hematocrıt raıio (PCV). sediıııcntation. and perccnt;ıges of neııtrophıls. Iyıııphocyıes. 11l\ılıocyıcs.
cosıııophıls. and basophils were analyscd. Soıııe of blood paraıııeters measurcd were etlected by age ur ,ex of ,lının;ı1s. Youııger
,hcep ,howed sıgııifieantly higher crythrocytes, Jıaemoglohin. hacmatocrit. glueose. urca. cre;ııininc. albuıııin. ,ı1hıınıııı/glohlıllll.
ırıgli.,erid. calcıuııı (Cı). ıın,;tlur;ııed ının binding capacity. aspartat amino transfcrase (AST). lactalc ddıydrı);.~en;ı'L' (LDI-1). ,ılblıne
phu'ph;ıı;ıse (ALP). creatine kinase (C K) and lower glohulin and ironlevcl., th;ın older sheep. Howcver. sex rclaıcli ,ıgnıfinııll cllcLl
v..eıe ohsel'lTd in ıhc followıng blood parameters: creaıinine, indireel bilinıbııı. cakinııı. LDH. ;ılhıııııin. IIlh;ıIIIı';ıle'li ının hındıııg
eıp"cıı)'. AST ancl CK. As a resıılt. in order to establishing normal physiologıcal valııc, of SOlııc hlood p;ır;lllletcr' fOl S;ıkı/ >.
Kar"y""" B i cro,sbrcd sheep. preSl'ni rcsıılts also indieatc thaı age and sex related faetors may dfcct soıııe of hlood p;ır;lıılClcr,.
Key words Blood par"llleters. crossbred. sheep 

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arzu YİĞİT


Üçler KISA


Şevket ARIKAN


Halil AKÇAPINAR


Umut TAŞDEMİR

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623901, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001666}, title = {Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep}, key = {cite}, author = {Yiğit, Arzu and Kısa, Üçler and Arıkan, Şevket and Akçapınar, Halil and Taşdemir, Umut} }
APA Yiğit, A. , Kısa, Ü. , Arıkan, Ş. , Akçapınar, H. & Taşdemir, U. (2002). Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001666
MLA Yiğit, A. , Kısa, Ü. , Arıkan, Ş. , Akçapınar, H. , Taşdemir, U. "Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623901>
Chicago Yiğit, A. , Kısa, Ü. , Arıkan, Ş. , Akçapınar, H. , Taşdemir, U. "Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Sakız x Karayaka melezi Gı koyunlarının kan parametreleri üzerine cinsiyet ve yaşın etkisi AU - ArzuYiğit, ÜçlerKısa, ŞevketArıkan, HalilAkçapınar, UmutTaşdemir Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001666 DO - 10.1501/Vetfak_0000001666 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001666 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep %A Arzu Yiğit , Üçler Kısa , Şevket Arıkan , Halil Akçapınar , Umut Taşdemir %T Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001666 %U 10.1501/Vetfak_0000001666
ISNAD Yiğit, Arzu , Kısa, Üçler , Arıkan, Şevket , Akçapınar, Halil , Taşdemir, Umut . "Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666
AMA Yiğit A. , Kısa Ü. , Arıkan Ş. , Akçapınar H. , Taşdemir U. Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 0-0.
Vancouver Yiğit A. , Kısa Ü. , Arıkan Ş. , Akçapınar H. , Taşdemir U. Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 0-0.
IEEE A. Yiğit , Ü. Kısa , Ş. Arıkan , H. Akçapınar ve U. Taşdemir , "Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 0-0, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001666