Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Sakız x Karayaka melezi Gı koyunlarının kan parametreleri üzerine cinsiyet ve yaşın etkisi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666

Öz

Bu araşltrma Sakız x Karayaka melezi Gı koyunlara ait bazı hematolojik ve hiyokimyasal k;ın p;ILııııeırelerıııın
fızyoluJık deği~im sınırları ile ya~ ve cınsiyeıin bu değerler lizerine olan etkilerini saptamak amacı ilc y;ıpılmıştır. ;\raşıırınadd. i Tsı
ıoklu li yaşında) ve 22'si ergin (2-3 yaşında) olmak lizere toplam 39 sağlıklı koyundan alın;ııı kan (irııcklcriııde org;ıııık. ınarsanık
maddeler ve enzimleri içeren hiyokimyasal parametreler ilc alyuvar (RBC) ve akyuyar (WBC) sayısı. hemoglohin ıHlıı ınikt,ırl.
heıııaıukriı değer (Hte). alyuvarların sedimentasyon hızı tespit edilmiştir. Ayrıca notrofıl. lenfmil. 11l0nosll. e()/\llylizde oranları belirlenmi.ştir. Elde edılen kan parametrelerınden bazılarının yaş ve eın,iyeltcn etkilendi~ı glJlulııııışıiır. Toklııhrı!;ı
ergınlere göre erıtrosit. hemoglobin (Ilb). hematakrit. glikoz. lire. kreatinin. albumın. albumın/glohuliıl. ıriglıscrlt. bl"yııın.
doyıııamış deıııir hağLuna k;ıpasııesi. aspartal amino transferaz (/\ST). laktat dehidrojenaz ıLDllı. alk;ı1m fmLıt;1I IAIY). krcdıın
kın<ız (CK) değerlermin dah;1 yıiksek. glohuliıı ve dcmir (Fe) mıkıarlarınm ıse daha dlişlik olduğu gıi/.!cmlenmışltr .. \yrıca krC<ıllrıll1.
IndllTk! hilırııhın. kalsiyum. LDII. albumin (ALS). doymamış demır bağlama kapasııc,i. AST yc CK dc~crlcrıııin dc cııı,ıyeıc
hağımlı olarak farklılık gösıerdiği ıespit edilmiştir. Araştırınada elde edilen bıılgu!"r. Sakıı. x Karayaka melen C; koylıllLırın<ı ;111
kan tahlosunun fızyolojık değişım sınırlarını ortaya koymanın yamnda, bazı kan par;ımeırelerinin yaş iT cın,iycııeıı cıkıleııdığinı cle
gösıcrıııışıir.

Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666

Öz

Thıs .sıudy w;ıs earried out to invesltgate normal physıological values of soıııe hacll1<1lologlc<ıl ;ıncl hıochenıledl
hlood pdrdnıeters including age and sex rel;lted cflect in sheep. crossbred of Sakıı. raııı ,md Kardyaka cwes. Iıı the sıııdy. :LL) he;ılıhy
,hcep. 17 yoııng and 22 adult. were used. In the eoursc of bıoehcmıcal analysıs, some arganic eoıııpoıınds. ıııorgaıııc cı)lllpoıınds dnd
cn/yıııes wcre ıııcasured. Howevcr. in thc haematological exaıııination erythrocyıe, (RBC) aııd !eııkocyte' (WBC) nııınhcrs.
Iı;ıeınoglobiıı conccnır;ıtion (Hb). hematocrıt raıio (PCV). sediıııcntation. and perccnt;ıges of neııtrophıls. Iyıııphocyıes. 11l\ılıocyıcs.
cosıııophıls. and basophils were analyscd. Soıııe of blood paraıııeters measurcd were etlected by age ur ,ex of ,lının;ı1s. Youııger
,hcep ,howed sıgııifieantly higher crythrocytes, Jıaemoglohin. hacmatocrit. glueose. urca. cre;ııininc. albuıııin. ,ı1hıınıııı/glohlıllll.
ırıgli.,erid. calcıuııı (Cı). ıın,;tlur;ııed ının binding capacity. aspartat amino transfcrase (AST). lactalc ddıydrı);.~en;ı'L' (LDI-1). ,ılblıne
phu'ph;ıı;ıse (ALP). creatine kinase (C K) and lower glohulin and ironlevcl., th;ın older sheep. Howcver. sex rclaıcli ,ıgnıfinııll cllcLl
v..eıe ohsel'lTd in ıhc followıng blood parameters: creaıinine, indireel bilinıbııı. cakinııı. LDH. ;ılhıııııin. IIlh;ıIIIı';ıle'li ının hındıııg
eıp"cıı)'. AST ancl CK. As a resıılt. in order to establishing normal physiologıcal valııc, of SOlııc hlood p;ır;lllletcr' fOl S;ıkı/ >.
Kar"y""" B i cro,sbrcd sheep. preSl'ni rcsıılts also indieatc thaı age and sex related faetors may dfcct soıııe of hlood p;ır;lıılClcr,.
Key words Blood par"llleters. crossbred. sheep 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arzu Yiğit

Üçler Kısa

Şevket Arıkan

Halil Akçapınar

Umut Taşdemir

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yiğit, A., Kısa, Ü., Arıkan, Ş., Akçapınar, H., vd. (2002). Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666
AMA Yiğit A, Kısa Ü, Arıkan Ş, Akçapınar H, Taşdemir U. Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2). doi:10.1501/Vetfak_0000001666
Chicago Yiğit, Arzu, Üçler Kısa, Şevket Arıkan, Halil Akçapınar, ve Umut Taşdemir. “Influence of Age and Sex Upon Blood Parameters in Sakız X Karayaka Bı Crosshred Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666.
EndNote Yiğit A, Kısa Ü, Arıkan Ş, Akçapınar H, Taşdemir U (01 Haziran 2002) Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2
IEEE A. Yiğit, Ü. Kısa, Ş. Arıkan, H. Akçapınar, ve U. Taşdemir, “Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001666.
ISNAD Yiğit, Arzu vd. “Influence of Age and Sex Upon Blood Parameters in Sakız X Karayaka Bı Crosshred Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001666.
JAMA Yiğit A, Kısa Ü, Arıkan Ş, Akçapınar H, Taşdemir U. Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49. doi:10.1501/Vetfak_0000001666.
MLA Yiğit, Arzu vd. “Influence of Age and Sex Upon Blood Parameters in Sakız X Karayaka Bı Crosshred Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001666.
Vancouver Yiğit A, Kısa Ü, Arıkan Ş, Akçapınar H, Taşdemir U. Influence of age and sex upon blood parameters in Sakız x Karayaka Bı crosshred sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2).