Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665

Öz

ç,ılışnıanın amacı. yem ve yem hammaddelerinde ımkotoksin analiıinde yarı-kalit,ıtif hir y,ınıeın ol,ıı',ık klılLııııl,ln
ıniıilkolon ıdınğinııı lahoratıı,ırımııa Ilyarlanması \'e tekniğin duyarlılık limitlerinın ,ıraşıırılmasıdır. 811 ,lına,;I;1 10'11 h,ınııııadcle ,e
i :'sı de karmd yenıden OIIlŞ'IIl ıorlam 22 yem örneği kullanıldı. Her yem örneğine sırasıyı.ı LO pph. 20 pph. 'iı) pr" ve 11)0 pp"
dilınınde ulacak şe~ilde at1<ıloksin ılave edildı. Eksıraksiyon işleminden sonra yoğunlaştırılmış olan eksırakı. ()ncL'den ha/ırlannıış
~\ıl\)nlar;ı akldrıldı. Eksırak! ,e yıkama solüsyonu tamamen geçtikıen sonra lJV ışığıııda mavi ya da yc~ı1 11or.:sans ulil~llmll
y(lıııinden ıncelendi. Florisil tabakadaki ınavi f10resan pOl.ilif olarak ~ahııl edildi, Duğrıılama ıesli oLıı'ak da ayııı kolulllardal1
'lıil'ıirık ,ısiı (sııda c/'2S'lik) geçirildi ve olıışan mavı rengin atlalOksilıler için karakterisıik oLIIl s,ırı renge d\iıııişllı.Qıı ı;hıiıldıı Elde
edılen sonııçlar miııikolon tekniği ile yem ve yem hammaddelerındeki LO pph'lik albtoksın yoğunluğıııııın iılçıılebıleecgıııı \e bil
yimteıııın rlltın analizlerde. tar,ıına ııiteliğinde ,--',ıeak şekilde saha şartlarında kullanılahileeeğinİ gösterdi, 

Aflatoxin analysis with minicolumn technique

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665

Öz

The dim of this sıııdy ıs LO adapt minieolıımn teehniqııe. that ıs lIsed as a qlı,ı1ııativ.: ıneıhod for ıııyc(lıoxıns
,,,ı,ılysıs. lo oıır I,ıhoraıory, and ,tlso determine the deteetion limlts of this method. For this aim i O fcecisıııll ,,,ıd i: ınıxc'd ked:
ıuı,ılly nfced samples were med. 1'.:n ppb. 20 ppb. SO rrb and 100 rrb ,ıtlatoxins \Yere acided ıo cıeh ked "Ilnpks. respecıı'ely,
/\fln exıraıııun of these samples, the extrac!.s \Yere eondensed and transferred to the minicolıımn, :\1'ter ılie exır,ILI dncl ıhe
ek"elopıng sOlllllon were passed throııgh the column. results welT evalııated lındcr UV light to observ-e hlııe or )'I'ı'cn rJllol'l'SCenc.:,
RIIll' rJlloresl'ence in Ilorısil layer evaluated 'ıs posiııve. So as to confİrııı the test. sulfuric acıd (24';10. in waıen \Va' adclecl lO IhL'
l'OllılıınS ,ınd II \Yas ohscrved th~il the hlue color was turned to yellow. whıeh charaeterize for allalOxiııs Resulıs ,ho\\ ıh;11ıhe i i) pph
albto.\ııı can be ckteet.:d iıı ıhe feedsıııll aııd mixed feed with Illinicoluııın tcehnıque aml this method 0111 be Il,eel ın mıılıııe ,lıı"lvsı,
"nd ın prilcııcal 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ender Varsan

Gökhan Eraslan

Dinç Eşsiz

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Varsan, E., Eraslan, G., & Eşsiz, D. (2002). Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665
AMA Varsan E, Eraslan G, Eşsiz D. Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2). doi:10.1501/Vetfak_0000001665
Chicago Varsan, Ender, Gökhan Eraslan, ve Dinç Eşsiz. “Minikolon tekniği Ile Aflatoksin anaIİzi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665.
EndNote Varsan E, Eraslan G, Eşsiz D (01 Haziran 2002) Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2
IEEE E. Varsan, G. Eraslan, ve D. Eşsiz, “Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001665.
ISNAD Varsan, Ender vd. “Minikolon tekniği Ile Aflatoksin anaIİzi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665.
JAMA Varsan E, Eraslan G, Eşsiz D. Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49. doi:10.1501/Vetfak_0000001665.
MLA Varsan, Ender vd. “Minikolon tekniği Ile Aflatoksin anaIİzi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001665.
Vancouver Varsan E, Eraslan G, Eşsiz D. Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2).