Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665

Öz

ç,ılışnıanın amacı. yem ve yem hammaddelerinde ımkotoksin analiıinde yarı-kalit,ıtif hir y,ınıeın ol,ıı',ık klılLııııl,ln
ıniıilkolon ıdınğinııı lahoratıı,ırımııa Ilyarlanması \'e tekniğin duyarlılık limitlerinın ,ıraşıırılmasıdır. 811 ,lına,;I;1 10'11 h,ınııııadcle ,e
i :'sı de karmd yenıden OIIlŞ'IIl ıorlam 22 yem örneği kullanıldı. Her yem örneğine sırasıyı.ı LO pph. 20 pph. 'iı) pr" ve 11)0 pp"
dilınınde ulacak şe~ilde at1<ıloksin ılave edildı. Eksıraksiyon işleminden sonra yoğunlaştırılmış olan eksırakı. ()ncL'den ha/ırlannıış
~\ıl\)nlar;ı akldrıldı. Eksırak! ,e yıkama solüsyonu tamamen geçtikıen sonra lJV ışığıııda mavi ya da yc~ı1 11or.:sans ulil~llmll
y(lıııinden ıncelendi. Florisil tabakadaki ınavi f10resan pOl.ilif olarak ~ahııl edildi, Duğrıılama ıesli oLıı'ak da ayııı kolulllardal1
'lıil'ıirık ,ısiı (sııda c/'2S'lik) geçirildi ve olıışan mavı rengin atlalOksilıler için karakterisıik oLIIl s,ırı renge d\iıııişllı.Qıı ı;hıiıldıı Elde
edılen sonııçlar miııikolon tekniği ile yem ve yem hammaddelerındeki LO pph'lik albtoksın yoğunluğıııııın iılçıılebıleecgıııı \e bil
yimteıııın rlltın analizlerde. tar,ıına ııiteliğinde ,--',ıeak şekilde saha şartlarında kullanılahileeeğinİ gösterdi, 

Aflatoxin analysis with minicolumn technique

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665

Öz

The dim of this sıııdy ıs LO adapt minieolıımn teehniqııe. that ıs lIsed as a qlı,ı1ııativ.: ıneıhod for ıııyc(lıoxıns
,,,ı,ılysıs. lo oıır I,ıhoraıory, and ,tlso determine the deteetion limlts of this method. For this aim i O fcecisıııll ,,,ıd i: ınıxc'd ked:
ıuı,ılly nfced samples were med. 1'.:n ppb. 20 ppb. SO rrb and 100 rrb ,ıtlatoxins \Yere acided ıo cıeh ked "Ilnpks. respecıı'ely,
/\fln exıraıııun of these samples, the extrac!.s \Yere eondensed and transferred to the minicolıımn, :\1'ter ılie exır,ILI dncl ıhe
ek"elopıng sOlllllon were passed throııgh the column. results welT evalııated lındcr UV light to observ-e hlııe or )'I'ı'cn rJllol'l'SCenc.:,
RIIll' rJlloresl'ence in Ilorısil layer evaluated 'ıs posiııve. So as to confİrııı the test. sulfuric acıd (24';10. in waıen \Va' adclecl lO IhL'
l'OllılıınS ,ınd II \Yas ohscrved th~il the hlue color was turned to yellow. whıeh charaeterize for allalOxiııs Resulıs ,ho\\ ıh;11ıhe i i) pph
albto.\ııı can be ckteet.:d iıı ıhe feedsıııll aııd mixed feed with Illinicoluııın tcehnıque aml this method 0111 be Il,eel ın mıılıııe ,lıı"lvsı,
"nd ın prilcııcal 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ender VARSAN


Gökhan ERASLAN
Bir kuruma bağlı değildir


Dinç EŞSİZ
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623904, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001665}, title = {Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi}, key = {cite}, author = {Varsan, Ender and Eraslan, Gökhan and Eşsiz, Dinç} }
APA Varsan, E. , Eraslan, G. & Eşsiz, D. (2002). Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001665
MLA Varsan, E. , Eraslan, G. , Eşsiz, D. "Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623904>
Chicago Varsan, E. , Eraslan, G. , Eşsiz, D. "Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi AU - EnderVarsan, GökhanEraslan, DinçEşsiz Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001665 DO - 10.1501/Vetfak_0000001665 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001665 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi %A Ender Varsan , Gökhan Eraslan , Dinç Eşsiz %T Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001665 %U 10.1501/Vetfak_0000001665
ISNAD Varsan, Ender , Eraslan, Gökhan , Eşsiz, Dinç . "Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001665
AMA Varsan E. , Eraslan G. , Eşsiz D. Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 0-0.
Vancouver Varsan E. , Eraslan G. , Eşsiz D. Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 0-0.
IEEE E. Varsan , G. Eraslan ve D. Eşsiz , "Minikolon tekniği ile aflatoksin anaIİzi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 0-0, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001665