Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Bıldırcınlarda akrabalığın saptanmasında rasgele çoğaltılmış polimorfik DNA parmak İzİ yöntemİnİn kullanılma olanakları

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 129 - 134, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660

Öz

-Bu ç'alışmada eheveyn ve yaHu jenerasyona ait bıreylerden D\'A ()rneklni elde edıı.:rı'~. ıcneı,ı'yun ı,'i Il'
Jenera,yonlar ants!. ortak ve polımorfik DKA bantları aranmıştır. farklı orijınlerd.:n. elde edilen hıldırcınlar rasgele hıılcşliııleıd
tenıel slirli elde edilmi.ştir. Temel sliriıden rasgele seçilen dokuz erkek. dörderli gruplara ayrıLııı 3(ı di.şi ile bırleştırılerek ;ıkı,ddı
yeıı)tırılmi.) topl,ım :16 aile oluştunılmuştıır. Bu :16 aileye ait bireylerden elde edilen D'\IA örnekleri. PCR ,ın,dııı yapılara~ değışı~
h;ıntlar elde edılnıışıir PCR sonunda. araştırılmaya alınan hireylerde ıoplam 145 gen lukıısıı ıe 556 RAPD-DN!\ h;mdı
belirlenmişIir. Bıreyler ar,tsındaki geneıik benzerlık 0.0069-0.2759 ar,ısında hulıınmuştur. Çiılışın,ı sonunda RAPD-PCR p;ıım;ı~ iii
y"n!L'lııınin bıldırcın popul;ısyonu oluştııran bireyler arasıııdakı genetik mesafenın helırlenmesinde haş,mlı bır şe~ılde uvgıılanahilccegi gösterıimıştır

The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 129 - 134, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660

Öz

 In ıhi, study. the DNA samples from the parents and iıs ofhpring in an inbred qııail iloek wnı' eomp;ıın! hy ıısıııg
tlıe I';ıııdomly amplified polymorphic DNA (RJıPD) method. Comparı,on of wiıhin and between geııeLıııons reı caled mOlllJnllJrphiı
;ınd polynıorphıc D'\IA bands. The quails taken from dillerent sources consıiıuıed the base populaııon. Nınc m;ıie ;ınd 36 l'elıı,t1c
(separaıed into 9 groups eaclı had 4 female) quails taken raııdomly from this base population 1\'CIT mated to form 3(, Lımılıes. The
RAPD-DNA b'lIld, were photographed ıo form the data sel. One hundred forty-fiıe gene locı ,ınd 556 RAP!)-D'.;,\ h;ıııds \Vn!'
detC'J'I1ılned. The genetic sııııilarilies among individuals were found het\Veen 0.0069-0.2759. Thıs study shOl\ s th;ıl ıhı' RAPD-PCI<
fıngerprınling meıhod could be used succes,ful1y ıo estimatC' genetic distanees of indıvidu,ı!, from the sanll' popul,ıtloıı

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bilal Akyüz

Güven Güneren

Emine Özdemir

Okan Ertuğrul

Sertaç Özdemir

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akyüz, B., Güneren, G., Özdemir, E., Ertuğrul, O., vd. (2002). The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2), 129-134. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660
AMA Akyüz B, Güneren G, Özdemir E, Ertuğrul O, Özdemir S. The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2):129-134. doi:10.1501/Vetfak_0000001660
Chicago Akyüz, Bilal, Güven Güneren, Emine Özdemir, Okan Ertuğrul, ve Sertaç Özdemir. “The Use of Randomly Amplified Polymorphic DNA RAPD Tingerprinting Method for the Determination of Kinship in Quails”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002): 129-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660.
EndNote Akyüz B, Güneren G, Özdemir E, Ertuğrul O, Özdemir S (01 Haziran 2002) The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2 129–134.
IEEE B. Akyüz, G. Güneren, E. Özdemir, O. Ertuğrul, ve S. Özdemir, “The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, ss. 129–134, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001660.
ISNAD Akyüz, Bilal vd. “The Use of Randomly Amplified Polymorphic DNA RAPD Tingerprinting Method for the Determination of Kinship in Quails”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002), 129-134. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660.
JAMA Akyüz B, Güneren G, Özdemir E, Ertuğrul O, Özdemir S. The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:129–134.
MLA Akyüz, Bilal vd. “The Use of Randomly Amplified Polymorphic DNA RAPD Tingerprinting Method for the Determination of Kinship in Quails”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, ss. 129-34, doi:10.1501/Vetfak_0000001660.
Vancouver Akyüz B, Güneren G, Özdemir E, Ertuğrul O, Özdemir S. The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2):129-34.