Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bıldırcınlarda akrabalığın saptanmasında rasgele çoğaltılmış polimorfik DNA parmak İzİ yöntemİnİn kullanılma olanakları

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 129 - 134, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660

Öz

-Bu ç'alışmada eheveyn ve yaHu jenerasyona ait bıreylerden D\'A ()rneklni elde edıı.:rı'~. ıcneı,ı'yun ı,'i Il'
Jenera,yonlar ants!. ortak ve polımorfik DKA bantları aranmıştır. farklı orijınlerd.:n. elde edilen hıldırcınlar rasgele hıılcşliııleıd
tenıel slirli elde edilmi.ştir. Temel sliriıden rasgele seçilen dokuz erkek. dörderli gruplara ayrıLııı 3(ı di.şi ile bırleştırılerek ;ıkı,ddı
yeıı)tırılmi.) topl,ım :16 aile oluştunılmuştıır. Bu :16 aileye ait bireylerden elde edilen D'\IA örnekleri. PCR ,ın,dııı yapılara~ değışı~
h;ıntlar elde edılnıışıir PCR sonunda. araştırılmaya alınan hireylerde ıoplam 145 gen lukıısıı ıe 556 RAPD-DN!\ h;mdı
belirlenmişIir. Bıreyler ar,tsındaki geneıik benzerlık 0.0069-0.2759 ar,ısında hulıınmuştur. Çiılışın,ı sonunda RAPD-PCR p;ıım;ı~ iii
y"n!L'lııınin bıldırcın popul;ısyonu oluştııran bireyler arasıııdakı genetik mesafenın helırlenmesinde haş,mlı bır şe~ılde uvgıılanahilccegi gösterıimıştır

The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 129 - 134, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660

Öz

 In ıhi, study. the DNA samples from the parents and iıs ofhpring in an inbred qııail iloek wnı' eomp;ıın! hy ıısıııg
tlıe I';ıııdomly amplified polymorphic DNA (RJıPD) method. Comparı,on of wiıhin and between geııeLıııons reı caled mOlllJnllJrphiı
;ınd polynıorphıc D'\IA bands. The quails taken from dillerent sources consıiıuıed the base populaııon. Nınc m;ıie ;ınd 36 l'elıı,t1c
(separaıed into 9 groups eaclı had 4 female) quails taken raııdomly from this base population 1\'CIT mated to form 3(, Lımılıes. The
RAPD-DNA b'lIld, were photographed ıo form the data sel. One hundred forty-fiıe gene locı ,ınd 556 RAP!)-D'.;,\ h;ıııds \Vn!'
detC'J'I1ılned. The genetic sııııilarilies among individuals were found het\Veen 0.0069-0.2759. Thıs study shOl\ s th;ıl ıhı' RAPD-PCI<
fıngerprınling meıhod could be used succes,ful1y ıo estimatC' genetic distanees of indıvidu,ı!, from the sanll' popul,ıtloıı

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bilal AKYÜZ


Güven GÜNEREN


Emine ÖZDEMİR


Okan ERTUĞRUL


Sertaç ÖZDEMİR

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623907, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {129 - 134}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001660}, title = {The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails}, key = {cite}, author = {Akyüz, Bilal and Güneren, Güven and Özdemir, Emine and Ertuğrul, Okan and Özdemir, Sertaç} }
APA Akyüz, B. , Güneren, G. , Özdemir, E. , Ertuğrul, O. & Özdemir, S. (2002). The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 129-134 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001660
MLA Akyüz, B. , Güneren, G. , Özdemir, E. , Ertuğrul, O. , Özdemir, S. "The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 129-134 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623907>
Chicago Akyüz, B. , Güneren, G. , Özdemir, E. , Ertuğrul, O. , Özdemir, S. "The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 129-134
RIS TY - JOUR T1 - Bıldırcınlarda akrabalığın saptanmasında rasgele çoğaltılmış polimorfik DNA parmak İzİ yöntemİnİn kullanılma olanakları AU - BilalAkyüz, GüvenGüneren, EmineÖzdemir, OkanErtuğrul, SertaçÖzdemir Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001660 DO - 10.1501/Vetfak_0000001660 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 134 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001660 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails %A Bilal Akyüz , Güven Güneren , Emine Özdemir , Okan Ertuğrul , Sertaç Özdemir %T The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001660 %U 10.1501/Vetfak_0000001660
ISNAD Akyüz, Bilal , Güneren, Güven , Özdemir, Emine , Ertuğrul, Okan , Özdemir, Sertaç . "The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 129-134 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001660
AMA Akyüz B. , Güneren G. , Özdemir E. , Ertuğrul O. , Özdemir S. The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 129-134.
Vancouver Akyüz B. , Güneren G. , Özdemir E. , Ertuğrul O. , Özdemir S. The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 129-134.
IEEE B. Akyüz , G. Güneren , E. Özdemir , O. Ertuğrul ve S. Özdemir , "The use of randomly amplified polymorphic DNA RAPD tingerprinting method for the determination of kinship in quails", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 129-134, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001660