Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Anadolu (Anatolia) Dergisi

YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1956, Cilt: 3 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1956
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358

Öz

Bilindi^i gibi merinos koyunu çok eski zamanlardan beri ince elyafh, elas- tildyeti fazla, temiz ve harici tesirlere çok m ^ikavim oldu^u herkesce kabul edilmi^^ olan yapa^^ s^^ için yeti^tirilen bir koyun ^rk^d^r. .
Yapa^^ s^nu^^ üstün evsaf^^ ve mensucat san^ayiindeki fevkalâde yüksek lay- metine binaen hakl^^ olarak alt^n yapa^^ l^^ koyun diye adland^r^lan bu ^rk mem- leketimize ilk defa Abdülmecit zaman^nda 1841 y^l^nda ^spanyadan getirilmi^^ ve ^stanbuldald Feshane Fabrikas ^na yün temini için Hayrebolu ve ^slimyede yeti^tirilme^ e ba^lanm^^ t^r. 1843 y^l^nda bugünkü Karacabey Haras ^na (O zamanki Mihaliç nede getirilen merinoslar, tarak yapa ^^ s^^ ^rkmdan ve tek veçheli, ufak cüsseli, acaip tipte olduklar^^ için ra^bet görmedikleri gi^bi mevzuun ciddiyetle ele al^nmamas^^ ve zamanla araya ecnebi memleketler rekabetinin girmesi dolay ^- sile tutunup yay^l^nalar^^ mümkün olmam^^ t^r

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Anadolu (Anatolia) Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Alaettin Kutsal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1956
Yayımlandığı Sayı Yıl 1956Cilt: 3 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Kutsal, A. (1956). YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358
AMA Kutsal A. YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1956;3(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000002358
Chicago Kutsal, Alaettin. “YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3, sy. 03.04 (Ocak 1956). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358.
EndNote Kutsal A (01 Ocak 1956) YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 03.04
IEEE A. Kutsal, “YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 3, sy. 03.04, 1956, doi: 10.1501/Vetfak_0000002358.
ISNAD Kutsal, Alaettin. “YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3/03.04 (Ocak 1956). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002358.
JAMA Kutsal A. YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3. doi:10.1501/Vetfak_0000002358.
MLA Kutsal, Alaettin. “YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 03.04, 1956, doi:10.1501/Vetfak_0000002358.
Vancouver Kutsal A. YARIMKAN MERİNOS KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ, CANLI AĞIRLIK VE KUZULARININ İNKİŞAFI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1956;3(03.04).