Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 04, 502 - 513, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001520

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 04, 502 - 513, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001520

Öz

Cinsiyetin ve farklı beslemenin canlı ağırlık artış hızına etkisini incelemek i\jn
36 adet İngiliz Holstayn sığırı materyalolarak kullanılmış ve analizler beş canlı ağırlık peı iyodunda: 90-'73 kg, In-257 kg. 257-318 kg, :ıI8-37~j kg ve 379-440 kg yapılmıştır.
Bütün buzağılar altı hafta ,omında süllen kesilmişler ve erkek buzağılaıdan i 7 adedi
yine altı hafta sonunda kastre edilmişlerdir. Hayvanlaı süt kesiminden !LO kg canlı ağırlığa
kadar aynı tip rasyon ilc beslenmişıCı ve araştırma sonuna kadar hcı hay,'an ayrı bir bölmede muhafaza edilmiştir. iIan.anlar 90 kg canlı ağırlı,ğa ulaştıklarında töadüfi örnekleme
ilc dört guruba ayrılmışlardır: i. A Rasyonu ilc Ad, /ibi/um beslenen eıkekler.:ı. A Rasyonu
ile Ad. fibi/um beslenen kastrder. 3, :\ Rasyonu ile Ad. /ibi/um beslenen dişiler. 4. B Rasyonu
ilc Ad. /ibi/um beslenen kastrder.
A Rasyonu protein, mineıal ve "itamin ilave edilmiş kırılmış arpadan teşkil etmiştir.
rı Rasyonu % 30 arpa samanı, % 22 arpa, % 23 buğday kepeği, % ıo mdas, % 8 yer fbıığı
hülasası, % i üre, % i donyağı ve diğer mineral ''c "itaminlerden ibaret olup pelet haline
getirilmiştir.
Araştırma dönemi boyunca ('Jo-44o) kg) hayvanlar Iıer hafta tartılmışlardır. Cinsiyetin
canlı ağırlık artış hızına etkisi :\ Rasyonu içerisinde incelenmiştir. A Rasyonu ile Ad, /ibi/um
beslenen hayvanlarda ortalama günlük canlı ağırlık kazancında fazlalığa göre sıralama
Erkek> Kastre> Dişi şeklinde olmuştur. Fakat cinsiyetler arası farklar bütün araştırma
döneminde istatistiki yöndenönemli bulunmamıştır. İkinci (173-257 kg), üçüncü (257-3l8kg)
ve dördüncü (3 i8-379 kg) canlı ağırlık periyodlarında erkekler ilc kastreler arasındaki fark
önemli çıkmıştır. Erkekler ile dişiler arasındaki fark, sad ,'ce beşinci periyod (:l79-440 kg)
hariç, istatistik önem taşımıştır. Maksimum ağırlık kazancına erkekler üçüncü periyotda
(1.44 kg /gün), kastrder ikinci periyotda (1.24 kg /gün) ve dişiler de yine ikinci periyotda
(1.19 kg/gün) ulaşmışlardır.
Farklı beslemenin canlı ağırlık artış hızına etkisi A ve B Rasyonu ile beslenen kastreler
mukaye.sc edilerek araştırılmıştır. A Rasyonu ilc beslenenlerin üstünlükleri ikinci periyotda
(I 73-257 kg) maksimum bir seviyeye (1.24 kg /gün) ulaşmış ve rı Rasyonu (LOI kg/gün) ile
arasındaki fark istatistik önem taşımıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rafet Arpacık

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Arpacık, R. (1973). HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(04), 502-513. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001520
AMA Arpacık R. HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(04):502-513. doi:10.1501/Vetfak_0000001520
Chicago Arpacık, Rafet. “HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 04 (Ocak 1973): 502-13. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001520.
EndNote Arpacık R (01 Ocak 1973) HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 04 502–513.
IEEE R. Arpacık, “HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 04, ss. 502–513, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000001520.
ISNAD Arpacık, Rafet. “HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/04 (Ocak 1973), 502-513. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001520.
JAMA Arpacık R. HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20:502–513.
MLA Arpacık, Rafet. “HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 04, 1973, ss. 502-13, doi:10.1501/Vetfak_0000001520.
Vancouver Arpacık R. HOLŞTAYN SIĞIRLARINDA CİNSİYET VE BESLEMENİN CANLI AĞIRLIK KAZANCINA ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(04):502-13.