Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1981, Cilt: 28 Sayı: 01.04, 0 - 0, 01.01.1981
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000927

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI

Yıl 1981, Cilt: 28 Sayı: 01.04, 0 - 0, 01.01.1981
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000927

Öz

Düııyada ve Ülkemizde nüfus hıda artmaktadır. O nedenle beslenme konusıı önemini korumaktadır. Ülkemizde hayvalıcılık sektörü, ulusal
beslenme, kalkınma ve dış satım açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak
planlı diinemlCrde bu potansi)Jel harekete geçirilememış, beklenen üretim düzeylerme ulaşılamamıştır. Bunun başlıca nedeni kırsal alanda gerek bitkisel gerekse hayvansal iiretimde rasyonelleşmeyi sağlayamayan plan stratejileridir.
ı950' li yıllardan ba~la)'arak bitkisel üretime ağırlık vereı. ve taba"fiyat politika
ları ile tarım sektörünü destekleyen tarım politikaları hayvancılığın gerilemesine
neden olmuştur. Günümüzde hayvancılık sektörünün karşılaştığı en önemli sorunlar
ve darboğazlar,. )'em, kredi,finasman, pa<.artama ve örgütleme sorunlarıdır.
Pluıılı dö'nemlerde bile hayvan ymi açığı giderilememiYJ hatta bü)'ümü~-
Wr. Ulusal kalkll1marla tarımsal üretim irinde milli hasılaya % 34,6 oranında
katkıda bulıınan ha..Ylancılık ~ektörii toplam kredilnden% 7,4-9, i arasında
yararlanabilmiştir. Pazrırlamadaki sorunlar ise işletmelerin küçpk ve dağınık
olması nedeniyle pazarlama zincirinin uzun ve gelenekselolmasından kaynaklanmaktadır. Üreticinin örgütlenmedeki )'etersizliği sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. Kırsal alanda ha..yvancılıkta kooperatifleşme sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır kanısl1lda)'lz.
Üretim alanında olduğu gibi tüketim kesiminde de tüketiciler yeterihce
iirgiitlenebilmiş değildir. O nedenle tüketici talep, kaliteı:efi)'at terci1ıleri üretim
kesimine ulaşamamaktadır. Tüketi'mi artırmada diğer önemli somnlar da hayvansal ürünün kalitesi, hijyeııik koşullar ve üretim tekrLOloji~irıdekiyeters izliklerdir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sadi Aral

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1981
Yayımlandığı Sayı Yıl 1981Cilt: 28 Sayı: 01.04

Kaynak Göster

APA Aral, S. (1981). TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(01.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000927
AMA Aral S. TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1981;28(01.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000927
Chicago Aral, Sadi. “TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28, sy. 01.04 (Ocak 1981). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000927.
EndNote Aral S (01 Ocak 1981) TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28 01.04
IEEE S. Aral, “TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 28, sy. 01.04, 1981, doi: 10.1501/Vetfak_0000000927.
ISNAD Aral, Sadi. “TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28/01.04 (Ocak 1981). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000927.
JAMA Aral S. TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1981;28. doi:10.1501/Vetfak_0000000927.
MLA Aral, Sadi. “TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 28, sy. 01.04, 1981, doi:10.1501/Vetfak_0000000927.
Vancouver Aral S. TÜRKİYE’DE HAYVANSAL-BESİNLERİN ÜRETİM VE TÜKETIM SORUNLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1981;28(01.04).