Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981

Öz

Bu çalışmada, insan ve hayvanlardan izole edilen toplam 673
stafilokok suşunun koagulaz ve deoksiribonukleaz aktiviteleri ve bu tes!ler
arasındaki korelasyon incelenmiştir. Kullanılan suşların koagulaz aktiviteleri tüp testi yöntemi ile, DNase oluşturmaları ise, DNase besi yerinde yapılmıştır.
lnsan orijinli 247 Staph.epidermidis suşundan i tanesi koagulaz poziti1(% 0.4), 246'sı negatif ve hayvan orijinli 81 suştan hepsi aynı testte negatif bulunmuştur. Buna karşın, insan orijinli 189 Staph.aureus suşundan i87'sinin (% 98.9) pozitif 2 SUŞUIInegatif, ha)'N111 oıdinli 1.">6 suştmı
155'inin pozitif (O~ 99.3), birisil1in negatıf SOIlUÇ('erdili tespit edilmiştir.
Çalışmada kullamlan insan (,e hayü'mı orijinli 345 Staplz.aureus SUŞUııdmı :)26'sı (% 94.4) i;e :)28 Staplz.epidermidis suşundan 30'u deoksiribo1111klea.:)'riniiiıden jJo;:,itij bulunmuştur.
Bu çalı"mada, StajJ/ı.epidermidis suşlarının D ..Vase aktiıitelerinin Staplz.
aureus suşlarına oranla diişiik qlduğu re patojenik Staplz.aureus suşlarının
tanımlanmasZi1da kul/am lan ])Nase ile I,oagııla;: tesıleri arasmda bir I;orelaS)'omm bulımdıı,~u helı'rleıımiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Akay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Akay, Ö. (1985). ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981
AMA Akay Ö. ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000981
Chicago Akay, Ömer. “ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981.
EndNote Akay Ö (01 Ocak 1985) ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 03
IEEE Ö. Akay, “ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 03, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000981.
ISNAD Akay, Ömer. “ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981.
JAMA Akay Ö. ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000981.
MLA Akay, Ömer. “ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 03, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000981.
Vancouver Akay Ö. ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(03).