Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988

Öz

Bıı çalışmanın amacı hayvanlarda .~chirlenmeler "l'C"erim diişükfülii ile diğer ba,;:ı toksisite belirti/erine sebep olmaları şiiphesiJ:le Farmakoloji- Toksikoloji-Bilinı Dalı'na tanı toksikolojik anah;: anıac1:J'/a p,önderilen
ba<.ı karma )ieın ve )'enı hammadde/erinde nitrat ı'e ni/rit dü,;:ryleri bakım111-
dan anali::. .yaparak, bulunan sonuçları de,~erleııdirnıektir.
Yem i:e )'em hammaddesi nlllnlll7elerindeki Ilitrat ,;1' nıtnt miktarlarının
tayini K a)'a tarafından önerilen )'ijnteme güre ,yapıldı. 1"inni üç karma )'em ue
20 çeşitli )'em hammaddesinden oluşan toplam 43 numüne analiz edildi. Analiz
ediletl nıımlinelerin tamamında 26,96-S i2.27 ppm arasZIlda ııitrat ve 2 i'inde
0.1-3 ppm amsZllda nitrit Imilll:'diL, Tüm Tl?imiinelerdeki ortalama nitrat dü-
_(ey- 163.73 ppm, ııitriı dii_?eyi 1.02 ppm olarak hesaplandı. En )'üksek nitrat
diizeyine bir tavıık )'emi mımiiııesiııde, en düşüğüne ise ayçiçc.ği kiisjJesinde rastIandı. En yüksek ııitrit yolunlıığumm pamuk tohll11111kiispesinde oldıı<~ubulundil. Yem çeşitlerine güre ppm olarak tesbit edilen ortalama nitrat ve nilrit )'0-
ğunluğu, SI)'{lSlOla şö)'ledir: Besi yemi 190.97+20.13, 1.275-1-0.02; ta-
,'Ilk ,yemi 227.3-'-2IY), 0.9-;-0.18: a)'Çiçe,~ikiispesi 71.77J7.81, I.S5+
0.95,1' pamuk tohumu j;üspesinde 120.76 -, H. 14, 0.95 +- 0.68 i;e sl!.ya kiispesinde 87.62-;,27.06, 0.1.
Ba.~ı tavuk )'emlerinde bulunaıı nitrat miktamıııı özellikle genç Iza,vvanlarda kraııik toksisite )'apabilec( ..~i sonuClIna i-arıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Kaya, S. (1985). YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988
AMA Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000988
Chicago Kaya, Sezai. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988.
EndNote Kaya S (01 Ocak 1985) YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 03
IEEE S. Kaya, “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 03, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000988.
ISNAD Kaya, Sezai. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988.
JAMA Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000988.
MLA Kaya, Sezai. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 03, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000988.
Vancouver Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(03).