Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000991

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000991

Öz

Bu çalışma küınes içi iklimselfaktöderin )'ul12l1rtaverimi, )"uınurta a,ğırlığı ve yem tüketimine etkisini inceleme/; amacı)'la yapılmıştır. Fırat
Üniversitesi Deneme Çifli,~indeki aynı kiimes içindeki kafeslerde Mart - Ha.ciran döneminde i22 gün süre"yle i52 tek, 28,18 dörtlü olarak bC)'azyumurtacı
ticari hibrit tavuk barındırılmıştır.
Araştırma dö'neminde kiimes içi sıcaklık, oransal nem l'e atmosfer basıncına ait ortalama de/ferler en az l'e en çok sınırlar arasında sırası ile 20 oC
(9 "C - 29 OC), % 61 (% 39 - °0 99) ve 783 mb (748 mb- 789 mb) olarak elde edilmiştir.
Gruplarda en düşük lH? en yüksek )'umurta verimi,. tek barındırılanlarda
Ma)'ıs ve Mart a)'larında % 83 - % 88 dö'l'Iliibarındırılardarda Alart ve Ma"vıs
aylarında (j~ 78 -- % 87 olarak saptanınıştır. Her iki grupta da a..ylararası
farklar sırasl)'la P < 0.05 ve P < 0.0 i dÜzeylerinde önemli bulunmuştur.
Dörtlii barındınlım grubun yumurta veriıni ile sıcaklık araSlı/da saptanan
-0.2 i ::l 0.08 negatif korelas"vonP < 0.05 te iinemli bulunmuştur.
Yumurta verimi ile nem dü,7.Cj'iarasında, tek barındırılanlarda 0.2 i
::!:: 0.08; dö'rtlü bamıdınlanlarda -0.58 -+ 0.07 olarak saptanan korelas)'on
değerleri P < 0.0 i de (inemli bulunmuştur. Yumurta ı'erimi ile atmosfer basıncı arasındaki sırasiyle saptanan 0,72 :+: 0.06 ue 0.26 ~L::0.09 korelasyonlar P < 0,01 de ö'nemli bulunmuştur,
Yalnu:.ca tekli grupta incelmen )'lllIuırta ağırlık ortalamalarının a)'lar
arası farkları önemli bulunmamıştır, Yumurta aif,ırlığı ile sıcaklık, oransal
nem l'e atmosfer basl1IClarasında sırasl)"a,. -0.50 ::!:: 0,08, -0.28 ::i:: 0.09
ve 0.62 ::!:: 0.07 olarak saptanan korelasyonlar P < 0.01 de ö'nemli bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

H. Osman Korhan Ulusanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Ulusanlı, H. O. K. (1986). BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000991
AMA Ulusanlı HOK. BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000991
Chicago Ulusanlı, H. Osman Korhan. “BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000991.
EndNote Ulusanlı HOK (01 Ocak 1986) BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE H. O. K. Ulusanlı, “BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000000991.
ISNAD Ulusanlı, H. Osman Korhan. “BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000991.
JAMA Ulusanlı HOK. BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000000991.
MLA Ulusanlı, H. Osman Korhan. “BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000000991.
Vancouver Ulusanlı HOK. BEYAZ YUMURTACI TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AGIRLIGI VE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES İÇİ İKLİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).