Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 416 - 433, 01.01.1986

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 416 - 433, 01.01.1986

Öz

Tatltsu SÜ111iilclüsüGyraulus laevİs (Alder) ve Paramphistomum serlcer/eri ile ilgili seri araştırma/ann ikincisi olan bu çaltşma,
Paramphistomu!1l gelişme dönemlerinin sümiikliideki lokalizasyonianm
ve özellik/e slimüklü doku/amıda neden olduklan histopatolojik değişiklik/eri saptamağa yljneliktir.
Binokü/er disseksiyon mikroskobu ku/lamlarak yapi/an kontrollerde
saydam o/an kabuk yapi/amıdan ötürii sümüklü içersindeki sporokist,
redi, serker gibi gelişme dönemlerini görerek enfekte G. laevİs' lerin
ayrl/11I mümkün olabilmektedir.
Histopatolojik yok/ama/ar için aynlan örnekler sert kabuk k1S1111-
lan uzak/aştm/dıktan sonra Bouin sıvısmda tespit, alkol serilerinden
geçirilerek dehidre edilmiş ve ksilolde saydam/aştmldiktan sonra para/in
bloklara alznnllştır. Bu blok/ardan 8-12 (J.111kalmhğmda kesitler yapi/mış
ve hematoksi/en-eozin ile boyamnlştır.
Kesitlerin incelenmesinde,. Paramphistomum/ann sporokist, redi
ve serker gibi gelişme dönem/erine başltea sindirim bezi ve ovotestis'lerde
rast/anl1l1ştır. Bu lokalizasyonlara bağli olarak sindirim bezi tüplerinin
sayısında belirgin bir azalma olduğu, kaybolan doku klSlmlannlıı yerinde
parazİt gelişme dönemlerinin bulunduğu gözlenmiştir. Ovotestis'i çevreleyen kan sinüs/erinde de Paramphistoli1um gelişme dönemlerinin yerleştiği, foliküller içerisinde sporokist ve redilere rast/andığı, dolayısıyla
cinsiyet hücre/erinin de zarar gördüğü saptanmıştır. Bunlara ilaveten,ayak ve höhrek te daha az olarak ParamphistolJlum gelişme dönemlerine
rastlanmıştır. Paramphistomum gelişme dönemleriyle enfekte sümüktülerde, sindirim bezi ve ovotestislerin ençok zarar gören ik i organ 01-
olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Burgu, A. (1986). HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 416-433.
AMA Burgu A. HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(03):416-433.
Chicago Burgu, Ayşe. “HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 03 (Ocak 1986): 416-33.
EndNote Burgu A (01 Ocak 1986) HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 416–433.
IEEE A. Burgu, “HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 03, ss. 416–433, 1986.
ISNAD Burgu, Ayşe. “HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (Ocak 1986), 416-433.
JAMA Burgu A. HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:416–433.
MLA Burgu, Ayşe. “HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 03, 1986, ss. 416-33.
Vancouver Burgu A. HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):416-33.