Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001202

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI'

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001202

Öz

: Bu araştll'/1Iada, Ankara ve diğer bazı illerden teıııin edilen
60 gıda numunesİnin lııik()IIora ve mikotoksinler yönünden durumlarililli
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştll'/l1alarda ıııikrobiyoh~iik, mikoh!iik, ince tahakcı Fe kolon
k romatografisi ıııetot Ianndan yarm lant/nıışt ır.Öıııeklerde önce kiijre lI1aya sayilan ile mikof/ora .laplaIı1ı1lş,SUIIra aranilacağı belirimeli mikotoksiııler kalitati{ olarak a/"{lI1l11lşflr.Daha
sonra da örneklerde bu/ımaıılann kaııtitaıilolarak tayiilieri ve ida,ıti{ikasyunlan yap iln1lşllr.
KÜll'e maya sayilan kü/Iü re bozuk ııumııııelerde, bazı merciıııek ve
peyilir I1IIJ11uııelerinde,bal, Antep ./iSflğl I'e kmlııl/ş dÖl'mede oldukça
yüksek düze.ır1erde saplanll1lşflr. Bu.'-tday, ııohut, nlisır, yer/i.lll.!!I, ay
çekirdeği, haşhaş, kala da fazlaca küllü bulunmuştur.
Örneklerden mikolojik analizler sonucunda 233 maııtal' iıole edilmişrir. Bunlarııı ın'üııiin (% 52.80) peııicillium, 40'/11/11(% ı7.20) aspergillus, 70'inin ( % 30) ise penicillium re aspergillus dişliıda kalaıı deııteromyceres ı'e zygomycetes' e ait cinsler olduğu saptanmış!lr. Bu soll
grup 21 adet (% 9.0) c!adosporium, 6 adet (% 2.6) rhiıopııs,4'c,. adet
(% 1.7) mucor, lusarium, piptocephalis, 3'er adet (% 1.3) ırichoderma,
helminthosporil,m re 25 adet de (/ıı 10.7) diğer ciııslerden oluşmaktadır.
Örneklerde domiııaııl olarak saptamlan penicillium cinsiııc ait izole
edilen ı23 SUŞllll 112'si (% 91.00) tür seviyesinde identifiye edilmiş ve
identifiye edilen türlerin 19 Iarkli türe ait olduğu saptanmıştır. Penicillium'lamı türleı ine göre dağiilliılan sırasıyla 40 adet (% 32.50) P.
chrysogenum, 20 adet (% 16.26) P. verrUCOSUI11, ı4 adet (% 11.38) P.
brevicompactull1, 5 adet (% 4) P. expansull1, 4 adet (% 3.2) P. griseo/'ulvum, 4 adet (% 3.2) P. corylophilum, 4 adet (% 3.2) P. roqııe{orti re
3 adet (% 2.4) P. variabile olarak saptal11l1lşflr.Ayrıca oldukça aı lI1iktarlarda ise P. ji'equentans, P. camemberti, P. ./ilııiculosull1, P. italicum,
P. citrim/m, P. rugulosum, P. paraherquei, P. nalgiovense, P. noratıım,
P. spinulosum ve P. c1wnlesii tesbit edilmişrir.
Örnekler göz önüne alm(liğında, penicillium haklılımdan en fazla
kontamine olanlarııı sıra:nyla hulgur, mercimek, fiııdık, haşhaş, pirimç
ve ııohut olduğu ve buıılan b11.'tdaydÜl'Il1esikll'lllasl, susam ve buğday dövmesiniıı takip ettiği gözlemlelimiştir.
İkinci derecede dominant olan aspergillus ciıısine ait izole edileıı 40
suşıın 3Tsinil1 (% 92.50) tür düzeyinde identi{ikasyonu yapiimış ve hwılarm 13 farklı türe ait olduğu tesbit edilmiştir. Aspergillus türlerinin dağılımlan sn'asıyla 8 adet (% 20.0) A. versicolvr, 6 adet (% 15.0) A. glaııcus, 6 adet (% ı5.0) A. sdOIFii,4 adet (% ı0.0) A. ııiger, 3 adet Cl;'; 7.5)
A . ./lavus, 2 adet (% 5.0) A. oryzae ve 2 adet (% 5.0) A. terfeus olarak
tesbit edilmiştir. Diğer rastlaııılaıı türler ise A. ııidulans, A. ırClltii,
A. Iumigatus, A. phoenicis, A. chevalieri Fe A. caııdic!us'tu

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Demirer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Demirer, M. (1987). BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001202
AMA Demirer M. BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001202
Chicago Demirer, Mehmet. “BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001202.
EndNote Demirer M (01 Ocak 1987) BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE M. Demirer, “BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001202.
ISNAD Demirer, Mehmet. “BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001202.
JAMA Demirer M. BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001202.
MLA Demirer, Mehmet. “BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001202.
Vancouver Demirer M. BAZI GIDA MADDELERiNDE MYCOFLORA VE MYCOTOXIN ARAŞTIRMALARI’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).