Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001216

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ iLE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001216

Öz

ı987 ve ı988 yrl/amıda Van ili ve çevresindeki sığır ve koyunlarda bulunan kene türlerinin dağılımı ve bu hayvanlarda mevcut kan
parazitleriyle ilişkisi araştmM.Bıı araştmıwda; Vali il ıııerkezi, Gôllii Köyii, Geı'aş ilçesi ı'e Bardakçı Köyü olmak iizere dört iiııite seçilıııiştir. Toplam 3850 sıltıI' re
3878 koyuıı I/1l1ayeııeediIiliiş, buıılardaıı 2576 keııe toplaııııııştır. Keııeler; R/tipicephalus bıırsa. R. sangııiııeus, R. tııraııicl/s, IIyalomma detritum, H. anatolicıım aııatolicıım, H.a. excavatwl1, Haemaphysalis otop-
/tila, Omit!ıodom.\' la!ıoreıısis re Dermacentor ıııargiııatlls olarak teşhis
edilmişlerdir. Enfestasyon oran:nJl1 sığırlarda bölgelere göre % 43.47--
72.78, koyıınlarda ise % 29.81--73.67 araslı/da değiştiğigörülmüştiir.
13u /tayvanlarda, kaıı parazit; protozooıılal'l araştmnal {ll1/(/cıyla!ıer
Itayvandaıı periler koli Fotisi yapilarak Giemsa methodu ile hayaıımış
re ıııevcut koli paraziti protozoonlar immersiyon obejktiji yardll/ııyla incelenmiş/erdir. Üzeriilde kene bulıınan sıltır/artll % 3.61' de t!ıeileriosi:/e,
koyunlann ~;;;0.85' de ise bahesiosis'e rastlaıınllşftr. R!ıipicephalus türlerineMayıs-Haziran, flyalomma türleriilc ise Teml11l1z-Ağustos aylannda diğer aylara göre dalta fazla sayu/a rastlaııııııştır. Omirlwdoros
la!ıorensis kayıııı ağıılanııda lter ıııevsim görüldii,ili !ıalde koyuıılar üze
rinde sadece loş aylannda bl/luıımuştur. flacmopltysalis türü soııba!ıar
aylal'lnda, Demıacentor türü ise ilkbahar ve yaz aylartııda gôriilmiiştür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sami Taşçı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Taşçı, S. (1987). VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ iLE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001216
AMA Taşçı S. VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ iLE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001216
Chicago Taşçı, Sami. “VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ ILE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001216.
EndNote Taşçı S (01 Ocak 1987) VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ iLE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE S. Taşçı, “VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ iLE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001216.
ISNAD Taşçı, Sami. “VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ ILE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001216.
JAMA Taşçı S. VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ iLE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001216.
MLA Taşçı, Sami. “VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ ILE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001216.
Vancouver Taşçı S. VAN BÖLGESİNDE SlGIR VE KOYUNLARDA GÖRÜLEN KENE TÜRLERİ iLE BlUNLARIN TAŞIDIĞIKAN PARAZİTLERİ (PROTOZOON) ARASINDAKİ İLİİŞKİLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).