Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS'İN YAYILIŞI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987

Öz

Tripsin metodu kullaııarak kasım- ı988 ile şubat- i989 tarilt!eri
arasıııda Vali me::baha.I'lJ1dakesileıı değişik yaş ve ırkdaki s(~ırla{'{f
ait toplmıı 100 öze/agusuıı Sarcosporidiosis yön/iııden hak iSi yaptldl.
İncelenen özefagııslann 9Tsi eıı/ekte bulııııdu. Bu öze/aguslartıı s(qırlarda
daha önce hildirileıı üç türle enfekte olduklart tespit edildi. Bu türlerin
S. hovieanis, S. bovillOminis ve S. horifelis olduklan görüldii. En(eksı)'on
oralıi, S. hoı'icaııis'te % 92, S. boviııominis'te /~ 21, S.hovifeli.l"te ise
% ıi olarak bulundu. M iks enFeksiyona 15 (% 15) vakada ra.ıtlandı.
Patoienik tür olan S. bOl'icanis'in yüksek oraııda bulunması, bu pa{'(f::itin
yöre slğll'lannda abortlı.l' ve ölt'i do/tıımlartn ııedeııi olabilece,qini göstermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sami Taşçı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Taşçı, S. (1987). VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01).
AMA Taşçı S. VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01).
Chicago Taşçı, Sami. “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987).
EndNote Taşçı S (01 Ocak 1987) VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE S. Taşçı, “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987.
ISNAD Taşçı, Sami. “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987).
JAMA Taşçı S. VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36.
MLA Taşçı, Sami. “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987.
Vancouver Taşçı S. VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIGJRLARDA SARCOSPORlDİOSİS’İN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).