Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001205

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001205

Öz

Bu çalişmada spolltan olaylarda Marek Hastaliğll1lll piliçlerde oluşturduğu deri ve iç organ bulgulamun histopatolojik ve il11mlıııj~
loresan yôntemlerle karşJ!aştll'll1ali olarak teşhisi iııceleıımiştir. Seksen
adet Marek Hastalikli piliç kullamlan çahşmada hastaliğm diagnoZllIlda deri, Il. isehiadieus, bursa rabricii ve iç organlarda oluşan histopatolojik bulgularııı hastalik için karakteristik oldu/lu gözlenmiştir. İmmımfloresaıı yöntemiıı hastaliğm erken ve aYIrJeı talllSlııda histopatolojik
yöntemlere gijre daha güvenilir sonuç' l'erdi.~i saptanmıştır,
AImaıı sonuçlara g6re:
1. Çalişmada 61 olayda deride çok katli yassı epitel altmda ve tüy
lollikiilleri çevresiııde leıı/'osit topluluklan, bazen plazma hücreleri ve
heterofiller görülmüştür. Tüy lollikül epitelierinde intraniiklear iııkliizyoıı cisinıcikleri hiçbir olguda saptanamamıştır,
2. N. isc!liadieus'larda 58 olayda ödem, orW ve küçük boyutlardaki
lenfositler, lenfoblastlar, plazma Micreleri ve oldukça seyrek olarak
histiyositlergözleıımiştir. Aynca 20 olguda Marek Hastaliğı Hücresi
tesbit edilmiştir.
3, Bursa Fabricii'lerde 48 olayda leııfoidi folliküllerde hücre aza/-
ması, nekroz ve kist oluşull1uyla stl'Omada bağ dokusu hücresi artlıl1l
ile inteıfollikiiler leı?foid hücre iı?jıltrasyonu görülmesi bu organııı hastalığ11I diagnozıındak i önemini vurgulamakta(hr,
4, İmmunfluoresan metotla teşhiste, indirekt immunjloresan yölltemi kullamlarak 80 adet Marek Hastalıldı piliçten 29 adedine ait
kemik iliklerinden hazırlanan tuşe prepararlann hepsinde ve kemik ili.~i
hücreleriniıı birçoğuııda iııtrasitoplazmik viral antUen tesbit edilmiştir.
Bu 29 pilicin bazııanndan alman doku önıeklerinin kesitlerinde ise, kemik iliğil1e göre daha az sayıdaki hücrede illfrasitoplazmik viral al1tijenin varlığı s(lptaI11Jl1şl

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Kutsal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kutsal, O. (1987). BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001205
AMA Kutsal O. BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001205
Chicago Kutsal, Osman. “BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001205.
EndNote Kutsal O (01 Ocak 1987) BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE O. Kutsal, “BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001205.
ISNAD Kutsal, Osman. “BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001205.
JAMA Kutsal O. BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001205.
MLA Kutsal, Osman. “BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001205.
Vancouver Kutsal O. BURSA YÖRESI TAVUKLARINDA GÖRÜLEN MAREK HASTALIGINJN TEŞHİSİNDE, DERI VE İÇ ORGAN BULGULARI ÜZERİNDE FLORESAN ANTIKOR (FA) VE HİSTOLOJİK YÖNTEMLER KULLANARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).