Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001220

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001220

Öz

Bu çalışmada merkebin görme duyusu organı (organum
visus) makro-anatomik ve sııbgros olarak incelenmiştir. Bu amaçla Ankara yöresindeli sağ/aııan iO adet ergin merkep klıllall/l/1l1ştır. Diseksiyon
losmen lup, kısmen de steromik rosk op altmda gerçek leştiri/mi.yfir.
)- Merkepte orhita ekseni ortalama 8 cm, iki orbita ekseni arasıııdak i açı ise i iO derece olarak bulıınmuştllr.
2.- Merkepte palpebra inlerior üzerinde ı'e çevresinde uzunlııklart
)-5 cm olan 5--25 adet pili tactiles yer alır. Pa/pebra sııperior üzerinde
ve çevresinde ise uzunIlik lart en feız/a 3 cm ye Iılaşabilen )-4 adet pili
tacti/es bu/ıınur.
3-- GII. tarsa/es sayısı palpehra .I'ııperior'da 40-50, palpeımı inlerioı.'da ise 20-30 adettir.
4 - Merkepte plica semilımaris con;unctivae'nll1 yapısına giren kıkıı'dak hyalin karakterdedir. Kıkırdağm üzerinde sadece seröz yapıda
olan gl. super(icialis bulunııl'. Gl supeı:ficialis'in bıılbus ocl/Ii'ye bakan
yüzünden 4-5 adet akıtıcı kanal çıkar.
5- Gl. lacrimalis'in ağırıııtı 2,6-3,7 gr, boyutlrm ise 4,5 >( 3 cl/l
dil'. AklftCI kanallarm sayl.I'1 )8-24 adet arasmda değişir.
6- Merkepteductus nasolacrimalis'in toplam uzunluğu 2ı--24
C11larasmda de/fişir. Kanal hurun deli/Jinin lateral dııı'an iizerinde 2-3
mm çapmdaki delikle sonlamr.
7-- M. ob/iquus veııtralis, insertio çizgisinde makroskopik olarak
kassel bir yapı gösterir. İnsertio tendm'ıı en geniş olan kas m. rectııs dorsalis, en UZUIl ve dar olaıı kas ise m. obliquus dOl'salis'lir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

R.merih Hazıroğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Hazıroğlu, R. (1987). YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001220
AMA Hazıroğlu R. YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001220
Chicago Hazıroğlu, R.merih. “YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001220.
EndNote Hazıroğlu R (01 Ocak 1987) YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE R. Hazıroğlu, “YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001220.
ISNAD Hazıroğlu, R.merih. “YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001220.
JAMA Hazıroğlu R. YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001220.
MLA Hazıroğlu, R.merih. “YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001220.
Vancouver Hazıroğlu R. YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS) ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).