Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001209

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001209

Öz

Bıı ('alışmada Gençlik Hasıalı:?lI1dan (Di.\'ıemper) şiiphdi
köpeklerde kaıı gluko:::u ve PCV (Packed Cell Voluıııe) ile serum si{tlik
asit ve protein dii:::eyleriyan/llda albumiıı !glvbu/iıı oranlart iııcelenıııiş
ve sa,rtlıklı Idipek lerde bulunan de/!,erlerle karştlaştınlllllşllr.
Bıılunaıı ortalaıııa de/terler ile gruplararası f(lrklllığll1 istatistik
öııemliliği tablo I'de suıııılmuştur.
Kaıı glukoz değeri ortalamalan sağlıklı hayvanlarda 109.5.1 3.02
mg / dı (93- -120); Distemperli vlaıılarda ı03.3 1- 4.88 ıııg / dı (72- ı32)
olarak teshit edilmiş gruplararası farklılık istatistik olarak eJııelıısi::hııluıımııştur.
Kan PCV düzeyleri sa/llam ve hastalarda sırasıyla /;' 37.7 :+ ı.ı5
(35--45) re % 34.6 :::!:: 0.85 (28-38) olarak saptGlımışlIr. Hastalarda
hir düşüklük g('jrüliiyorsa da gruplarara.ıı farkIThk istatistiki bakmulan
önemli bıılııııamaııl/ştır.
Sel'lllll proteinlerinin incelelimesi soııueuııda total protein ve globuIili düzeylerinin hastalarda sağlıldı olanlanıık indeli yiiksek olduğu leshit edilmiştir (p<0.05) Sel'l1l11albl/min ve A / G oram arısmdan gmplar
arasmda önemli bir farklılık bulıııwmaııııştır. Sel'l1l11tolUl proteiıı 01'-
ıalama değerleri sağltıdı haJ'I'alılarda 5.22 :..: 0.32 g! dı (4.4-6.52)
hasıalarda 6.26 ::J:- 0.33 g / dı (4.88-7.9) olarak hesaplanlJ1lş, serzıııı
globulin ortalamalan ise sağlıklı ı'e hastalarda sırasıyla 2.65 ::.!= O.ı7 g / d/ (1.73--3.55) ve 3.34 :J~0.27 g / d/ (2.31--4.95) olarak tesbit edilmiştir. Serıliii o/buıııin ve A / C oral1/ orta/ama değerleri ise sağlıklı ve
re hasta hayvan/arda sırasıy/a 2.57 ::1::0.27 g / d/ (1.87--4.01); 1.00 ::1::
O.12 (0.55-- 1.0) ve 2.92 1.: O.i9 g / d/ (2.03-3.70); 0.92 = 0.10 (0.60-
1.43) olarak saptannllştır.
Seruın sicilik asit orta/ama değerleri saKlık" köpek/erde 45. i5:1::
2.32 mg / d/ (33.6-56.0) distemper/i köpek/erde ise 60.16 =i:: 2.77 mg /
d/ (40.3---77.0) düzeylerinde tesbit edi/miştir. iki grup araslI1daki farkIrlrk istafistik olarak (ınemli blılrl11l11UŞtU1'(P

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Altınbaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Altınbaş, A. (1987). KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001209
AMA Altınbaş A. KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001209
Chicago Altınbaş, Arif. “KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001209.
EndNote Altınbaş A (01 Ocak 1987) KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE A. Altınbaş, “KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001209.
ISNAD Altınbaş, Arif. “KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001209.
JAMA Altınbaş A. KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001209.
MLA Altınbaş, Arif. “KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001209.
Vancouver Altınbaş A. KÖPEK GENÇLİK HASTALIGINDA (DjSTEMPER) SERUM SİALİK ASİT VE PROTEİN DÜZEYLERİNİN KLİNİK ÖNEM. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).