Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 628 - 640, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001262

Öz

Sestodlar birçok Iıayvanda ve insanda başlıca bağırsaklarda
lokalize olurlar. Koyun ve sığır/arda bulunan tiir/er çok patojenik olmamakla birlikte büyüklüklerine bağlı olarak çeşitli klinik semptom'lardan
sorumlu tutulmaktadırlar. Atlarda bulunanlar katara!' seyrek olarakda
hemorajik enteritise yol açabilmekte, klinik belirtiler ise hemen Iıemen
gözlenmemek tedir. Köpekler ve dalıa az oranda kediler, bazıları insan
sağlığlfll da ilgilendiren çeşitli şeritlere konakçıltk yapmaktadırlar.
Bir kısmlflltl larvalan ise mezbalıalarda etlerin değerlendirilememesi
veya şartlı değerlendirilmesine yol açtığ//1dan ekonomik kayıplardan
sorumludur. Tavuklarda da pekçok şerit bulunmakta ancak tavuk yetiştiriciliğindeki modem yöntemler şerit enfeksiyonlarımn yayılışım
sınırlamak tadır.
Şeritlerden ileri gelen enleksiyonlar//1 kontrolünde otlatma, yetiştirme ve arakonakçı kontrol yöntemlerinin yamsıra antelmentik kullamnıı da büyük önem taşımaktadır.
Şerit enleksiyonlamıın saltaltım//1da doc~al, organik ve inorganik
maddeler eski zamanlardan beri kullamlmaktadır. Arekoline, erkek eğrelti otu, bakırsülfat ve çeşitli arsenal bileşikleri bunlara örnektir. Ancak, bu gibi maddelerin standardiza,ıyonu zor olduğu gibi, toksik etkileri
de .fazladır.
lık sentetik şerit ilacı diclıloroplıene' dir (yıl 1946), bundan sonra
birçok ilaç geliştirilmiştir. Son zamanlarda dci/w yeni bileşikler,. antibiyotikler (paromomycine), bisulfidler (bithional), diphenylmetlıan' lar
(diclılorophene), salieilik asiranitidler (niclosal11id, resorante!), iso!-
hioeyanat' lar (nitroscaııate), na}famidin' ler (bunamidiıı), benzimidazol
karbamatlar (albendazol, combendazol, jenbendazol, mebeııdazol, oxfendazol, parbeııdazole) ve pra::inisoquinolin derivatlan (praziquantel)
şerit enfeksiyonlanna karşı çok kullaııılmaktadır. Bunların bazıları
tedavi elozlamıın azlığı ve Iıiç toksik etkileri olmaması/w karş//1 genişspek trumlu etkilerinin yaııısıra sestodlara da çok etkilidir. Ses/odlOl'o karşı kullamlan ilaçlartn etki biçimi fark ltdır. Şeritlerin
membranıart, organelleri, enzimleri veya nöyrol11usküler sis/emleri bu
ilaçlardan biyokimyasal veya moleküler düzeyde etkilenebilir. çoğu
an/elmen ti1ilt ise molek üler etk i mek ani:ması haıa hilill/nemek tedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 628 - 640, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001262

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Burgu, A. (1989). EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(03), 628-640. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001262
AMA Burgu A. EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1989;36(03):628-640. doi:10.1501/Vetfak_0000001262
Chicago Burgu, Ayşe. “EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 03 (Ocak 1989): 628-40. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001262.
EndNote Burgu A (01 Ocak 1989) EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 03 628–640.
IEEE A. Burgu, “EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 03, ss. 628–640, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001262.
ISNAD Burgu, Ayşe. “EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/03 (Ocak 1989), 628-640. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001262.
JAMA Burgu A. EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36:628–640.
MLA Burgu, Ayşe. “EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 03, 1989, ss. 628-40, doi:10.1501/Vetfak_0000001262.
Vancouver Burgu A. EVCİL HAYVANLARIN ŞERİT ENFEKSİYONLARININ SAĞALTlMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(03):628-40.