Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 614 - 627, 01.01.1989

Öz

ı988 yIlı Ocak ve AralTk aylan arasmda Ankara E.B.K.
mezbahası her hafta ziyaret edilerek 2662 sığır, 5794 koyun ince bağıI'-
sağı Anoplocepha/idae etkenleri yönünden kontrol ('dilmiştir. Bu amaçla,
mezbahada basmçIT çeşme suyu ba<~ırsaklumeııindeıı geçirilerek parazitler hir süzgeç içinde tOjJlal1lnlştır. LahariJtuvarda parazitler % 70
/ik alkolde tespit edilıni'i ve çoğunun identifikasyonu doğrudan lamlamel arasmda mikroskopta yapIimıştır. A: bir kmnıııın identifikasyonu ise laktofenolde şeflaflandmldıktan ya da boraksITkarmin'le boyandıktan sonra olmuştur.
Kontrol edilen 5794 koyundan 900 ünde (% ı5.53) Anoplocepha/idae
türlerine rastlannuştlr. Enfeksiyon koy/mlara oranla kuzularda daha
yüksek (% ı8.76) bulwll11Uştur. Dört Anoploceplwlidae türiine (M. expansa, A. centripunctata, M. benedeni, T. ovil/a) rastlal11nlş, bunlann
arasmda en yaygm türün M. expaıısa olduğu gözlenmiştir. Enfekte hayvanlardaki para::it sayısı ıile 29 arasmda değişmiş, e/~reksiyonlar başITca bir türden (% 91.88) daha seyrek olarak 2 I'eya 3 türden ileri gelmiştir.
Kontrol edilen 2662.slğırdan 40' i (% 1.50) Anoplocepha/idae türleri
ile enfekte bulunmuştur. Enfeksiyona yaşlı hayvanlarda daha fazla (%
1.73) rastlanmıştır. Koyunlarda bulunan ayııı türlere sığırlarda da rastIanmış, dominaııt türün ise M. benedeni olduğu gözleıımiştir. Enjekte
sığırlarda parazi! sayısı ı-7 arasmda deltişmiş ve enFeksiyonlar yalııızca
tek şerit türünden ileri gelmiştir.
Bu çalTşma sonuçları Anoplocephalidae'lerilı koyuıılardaki yayIlıŞllllll hala küçümsenmiyecek düzeyde olduğunu göstermekte ve pratik
olarak bu enfeksiyoıılann kontrolünde sağaitım esas olmaktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Tiğin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Tiğin, Y. (1989). KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(03), 614-627.
AMA Tiğin Y. KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1989;36(03):614-627.
Chicago Tiğin, Yılmaz. “KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 03 (Ocak 1989): 614-27.
EndNote Tiğin Y (01 Ocak 1989) KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 03 614–627.
IEEE Y. Tiğin, “KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 03, ss. 614–627, 1989.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/03 (Ocak 1989), 614-627.
JAMA Tiğin Y. KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36:614–627.
MLA Tiğin, Yılmaz. “KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 03, 1989, ss. 614-27.
Vancouver Tiğin Y. KOYUN VE SIĞIRLARDA ANOPLOCEPHALİDAE TÜRLERİNİN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(03):614-27.