Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, - , 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255

Öz

Bıı çalışma dışkı yoklamalan ile saptanabiIeli helmint e/ıleksiyonlarınm AOÇ Hayvanat Bahçesilideki bazı memeli ve kanatlt1ardaki
genel durumuııu belirlemek için yaptımışur. Bu amaçla 1988 yılı Ocak
ve Aralzk aylan arasıı:da Hayvanat Bahçesi her ay ziyaref edilerek hayvalilarm buluııduğu kajes, bölme ve padoklardan dışkı örnek/eri a/mmıştır. Bu şekilde 161 ünite (64 ii kaııat!T, 45 i kamivor, 38 i herbivor ve
i4 ii omııivor!ara ait) kontrol edilmiştir. Dışk i nmeklerinin kontrolü
laboratuvarda hayvan türüııe ilgili olarak natiı; yiizdürme, sedimentasyon ve Bearmen- Wetzel yöntemleri ile yaptlllllşur.
Helmint enFeksiyolı oraııı omııivorlarda en yüksek (% 50) bulunmuş, bunu sırasıyla herhivor (%39.4), kanatlz (~~ 34.3) ve karnivorlar
(/~ 28.8) izlemiştir. Hayvan gruplarında saptanan helmint/er aşağıda
liste halinde verilmiştir.
Kanatldarda: Heterakis spp., Strongyloideo\ spp., Ascaridia spp.,
Capillaria spp., ve Trichostroııgylidae spp.
Karnİvorlarda: T. canis, T. leoııina, T. eati, Vııcinaria spp., Stroııgyloides spp., Trichuris spp., Taenia spp. ve D. caninum.
Herbivorlarda: Tr;chostrongylidae spp., M. capillaris, C. ocrea!us,
Protostrongylus spp., Trichııris spp., S. ovis, Strongylus spp. ve P.
ambiguus
Omnivorlarda: Trichuris spp., Strongyloides spp. ve Eııterobius spp.
Bütün hayvan gruplannda ağır helmint enfeksiyon/arma rastlanmamıştır. AOÇ Hayvana! Bahçesindeki hayvanlarm mtin kontrol ve etkili ilaçlarla saıtaittiması muhtemelen helmin! enFeksiyonlarmıli s/l/ırlı
olmasmda rol oyııaıııqour

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Tiğin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Tiğin, Y. (1989). ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255
AMA Tiğin Y. ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1989;36(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001255
Chicago Tiğin, Yılmaz. “ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 03 (Ocak 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255.
EndNote Tiğin Y (01 Ocak 1989) ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 03
IEEE Y. Tiğin, “ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 03, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001255.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/03 (Ocak 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001255.
JAMA Tiğin Y. ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001255.
MLA Tiğin, Yılmaz. “ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 03, 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001255.
Vancouver Tiğin Y. ANKARA HAVVANAT BAHÇESINDEKi BAZI MEMELI VE KANATLı DIŞKILARININ HELMiNT YÖNÜNDEN İNCELENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(03).