Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334

Öz

Ça!lşmil, yeni do/tmuş köpek yavrulanl11n kan parametere/eri
ve yaşaıııa güçleri ara.wıdaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapi/dı.
(a!lşl11ada, 40 adedi yeni do:tıııuş yavru köpek ve 5 adedi de bıı
yavru/ann annesi o/an toplam 45 adet köpek materyal olarak kul/ant/dı.
Ça/ışmada kaıılart inceleneli aııa ve yavru köpekler hirlikte 10 ml'lik.
hir oda içerisinde ıııul/{/j(ıza edildiler. Ana köjJeklere özel bir besleııme
rejimi uyglı/anl11akslZln lıol'J}wI g/(Ia ile bes/eııdiler
Bütün hayvanlardan hemen do/tunı sonrasilidan başlIyarak ıo gün
süreyle kan alıııdı. Kan örnekleri köpeklerin vena cepheana antebracii'-
sinden bir iğne yardmııyla yapılan puksiyondan, ı-2 damla (20 IiI)
miktarmda pastör pipet içerisine çekildi. Elde edilen kan örnekleri özel
çözelti sıvısı ile kanştmlarak labaratuvara ilti/di ve i/2 saat içerisinde
kan parametreleri incelendi.
Kan parameteresi olarak alman eritrosit (RBC: 106 mm3), ortalama hücre volümü (MCV,o m'), hematokrikt (HCT,o %), lökosit
(WBC,o 103 mm') değerleri Cel! Caunter (Contraves digicel 3100 H)
ve Hemoglobin (Hb j miktan ise Contraves Haemoce// 400 H, elektronik
saymı aletleri ku//al1llarak yapi/dı.
Elde edilen tüm kan parameterleri, doıtumdan sonra ıO gün içinde
ölen yavrular (Grup I, n = ı8), do/tum sonrası hayatta kalanlar (Grup
ll, n = 22) ve ana köpekler (Grup lll, n = 5) olmak üzzre 3 gruba
aynlarak gruplar içi ve arası istatistik yöntemler/e değerlendirildi.
Çalişma bulgulamıa göre; RBC miktart 1. gruptaki yavru köpeklerde ilk gün ana köpeklere oranla daha düşük (p< 0,05), olmakla
beraber ll. gruptaki yavru köpeklerle benzerdi (p> 0,05). II Grup
köpeklerde 5. günden itibaren ana köpeklerden daha düşük (p< 0,05)
eritrosit saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Salmanoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Salmanoğlu, R. (1990). YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334
AMA Salmanoğlu R. YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001334
Chicago Salmanoğlu, Rıfat. “YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334.
EndNote Salmanoğlu R (01 Ocak 1990) YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE R. Salmanoğlu, “YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001334.
ISNAD Salmanoğlu, Rıfat. “YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001334.
JAMA Salmanoğlu R. YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001334.
MLA Salmanoğlu, Rıfat. “YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001334.
Vancouver Salmanoğlu R. YENİ DOĞMUŞ KÖPEK YAVRULARINDA KAN PARAMETRELERİ VE YAŞAMA GÜÇLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).