Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001318

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001318

Öz

Bu çalişııw, i984- ı986 yi/lal'/ arasıııda Aııkara Beytepe
köyü sı/tır/artnda hulunaıı kaıı parazitlerini seroloiik yöntemlerle tespit
amacıyla yapi/ollşur. Bunun için i85 sığır seçilmiş ve hel' sı/tmlan 4
ayda bil' kan almarak toplaııan 494 serumun indirek floresGli antikor
(lFA) testi ve komplement fikzasyon (CF) testi ile muayeneleri yapılollştır. Indirek floresan antikor (lFA) testi ile 185 sığırdaıı 9'unda
Babesia bigemina, 18'inde B. bovis ve 12'siııde Theileria annu]at<ı,
pozitıf olarak saptaıımıştır. Buııa karşılik B. divergens 242 serumıll1
hiçbirinde tespit edilmemiştir. Komplement (ik zasyon (CP) metodu
ise sadece Anaplasımı marginale yönünden yapi/ııl/ş olup, yoklanan
sel'llmlal'/n 4'z'i pozitif' SOI1lIÇvermiştir.
Bu çalişma ile sı/til' kaıı parazitleriniıı semlojik yöııtemler/e te.ıpiti
Türkiye'de ilk kez yapi/nllştır.
Araştll'll1a merkezi 1100 metre yüksek lik te kurulmuş bir kı)))
olup, hayvanlar ektoparazitlere karşı düzenli olarak akarisitlerle ilaçlandığı için, keııe el~f'estG.\yonoraııı oldukça düşük bulul1muştur. Kene
enj'estasyonuna 185 sl/1;1I'I1122'sil1de nwyıs ve temmuz aylal'/nda raslanmıştır, fakat ahıı'larda keneye raslanmamıştır. Teşhis edilen kene
• tür/eri: Hyalomma anatolicum anatolicıım, H. marginatum, Rhipicephalus bursa ve R. tuıanicus dur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Çakmak

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Çakmak, A. (1990). ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001318
AMA Çakmak A. ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001318
Chicago Çakmak, Ayşe. “ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001318.
EndNote Çakmak A (01 Ocak 1990) ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE A. Çakmak, “ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001318.
ISNAD Çakmak, Ayşe. “ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001318.
JAMA Çakmak A. ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001318.
MLA Çakmak, Ayşe. “ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001318.
Vancouver Çakmak A. ANKARA YÖRESİNDE BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE HEMOPARAZİTLERİN İNSİDENSİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).