Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 261 - 280, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001495

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER

Yıl 1993, Cilt: 40 Sayı: 02, 261 - 280, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001495

Öz

Çalışma Retikuloperitoııitis Traı'matikalı 17 süt ineğinde yapılmıştır. Hastaların pre- i'e postaperalif klinik mııayene/eri ve operasyon bulgulrm belirlenmiştir.
ineklarleki biyokinl)'asal mııay'enela pıwpcratif re postoperatif olarak
l., 2., i'e 4. günlerde ]apılmıştıı-. Hastaların klinik mıwyenelerinde sindirim
sistemine ait iinemli bo.;,uklııklar saptanmıştır.
B£yokim)'asal muayene/erdı' ortalama kan pl rsı (7,35) ve total lökosit
sayıs11lda (5,1 i .i03/mm3) postoperatif p <: 0,05 düzeyinde azalma saptanmıştır. inorganik fosfor miktmı preoperatif (4,98 % mg) ve operaS)'ondan
sonra ı. gün (5, i4 % mg) de/fpleri, 2. ve :.1. gün değerlerine nazaran p <
0,01 ve p <: 0.05 dü.;,eyiııde düşük bulunmuştur. Kan semmu klor miktarı
posto/malif ı. gün de/!,eri (96,41 mEq ii) 4. güne nazaran p <: 0.05 düze-
.yinde azalma gö'stermiştir. Postoperatif dönemdeki total protein miktarları preoperatif dö'neme (8,14 % gr.:1 nazaran artış gö'stermiştir. Kan semmu kalsi)'ıım
miktarı preoperat(f dönemde (7.74 % mg) postoperatif ı. ve 2. gün d'ierlerine
itüre p <. O .05 dü<.C)'indedüşük bulunmuştur.
Prevperatif ortalama de.~erlerin a)'I'llıtılı inrelenmesinde iııeklerde delişik
omıılarda metabolik asido::. (% 35), metabolik alkalo,:;, (% 12), anemi (%
76), lökosito,: L% 18), lö'kopeni (% 18), hiponatremi (% 41), hipokalemi
(%) 59), hipokloremi (% 2+), hipofosfatemi (% 24), hi,bokalsemi (% 53),
hipomagne::.emi (% 24), hipoalbıımiııemi (% 100), hiperproteinemi (% 53)
ve üremi (% 14) OIIlŞtll,~11saptanmıştır. Postoperatif dönemde ise metabolik
asidoz (% 53), anemi (% 53), lökopeni (% 18), lökosito,:( % 12),hiponatremi
(% 59), hipokalemi (% .17), hipokloremi (% 18), hipokalsemi (% 41),
lıipomagr'.czcmi (% 12), hipo({lInwıilıemi (% 100), hipeıproteinemi (% 53)
ve /iremi (% 3:))'llill dn'am etti}i gii.;.Immiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Şahal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993Cilt: 40 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Şahal, M. (1993). RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(02), 261-280. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001495
AMA Şahal M. RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1993;40(02):261-280. doi:10.1501/Vetfak_0000001495
Chicago Şahal, Mehmet. “RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, sy. 02 (Ocak 1993): 261-80. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001495.
EndNote Şahal M (01 Ocak 1993) RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 02 261–280.
IEEE M. Şahal, “RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 40, sy. 02, ss. 261–280, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001495.
ISNAD Şahal, Mehmet. “RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/02 (Ocak 1993), 261-280. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001495.
JAMA Şahal M. RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40:261–280.
MLA Şahal, Mehmet. “RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 40, sy. 02, 1993, ss. 261-80, doi:10.1501/Vetfak_0000001495.
Vancouver Şahal M. RETİKULOPERİTONİTİS TRAVMATİKALI SÜT İNEKLERİNDE PRE- VE POSTOPERATİF KLİNİK YE BİYOKİMYASAL ASAL DEĞiŞİKLiKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(02):261-80.