Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000765

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000765

Öz

Bu çalışmanın amacı danojloksasin ve enrofloksasin gibijlorokinolonlarla mangan, bakır, kalsiyum ve çinko gibi iz mineraller arasındaki etkileşimi ortaya Iwymakıır. Bu amaçla ıBO yarka seçilmiş ve bunlar 12 gruba ayrılmıştır; her grubun ağırlığı 16.B5 ile 19.B kg ve yaşları 12 ile 14 hafta arasında
değişmiştir. Yarkalara verilmek için %13.45 oranında ham protein ve 2743
kca//kg metabolik enerji için katkısu yem ile mineral ve antibakteriyel ilaç içermeyen yem hazırlanmış ve 6 torbaya bölünmüştür. Torbalardan biri Iwntrol
yemi olarak ayrılmış ve diğer torbalara, sırasıyla, 250 mg/kg mangan, 35 mg/kg
balar, 6 ()()O mg/kg kalsiyum, 250 mg/kg çinko ve mineral karışımı (250 mg/kg
mangan+35 mg/kg bakır-6 000 mg/kg kalsiyum+250 mg/kg çinko) katılmıştır. i
ve VII, II ve VIII, III ve iX ve V ve XI, VI ve XII olarak ayrılan gruplara, sırasıyla, Iwntrol yemi, manganlı yem, bakırlı yem, kalsiyumlu yem, çinkolu yem ve mineral karışımlı yem verilerek bir hafta süreyle beslenmiş ve böylece yarkaların
hem ortama ve hem de yeme alışmaları sağlanmıştır. Sonra I., Il., III., IV., V. ve
VI. Gruba 5 mg/kg dozda hesaplanarak danofloksasin, VII., VIII., IX., X., XI. ve
XII. Gruba LO mg/kg dozda enrofloksasin suya katılarak 3 gün boyunca verilmiştir. Yarkalar ilaç verilmeden bir gece önce susuz bırakılmış ve ilaçlar yarkaların 2.5-3.0 saatte tüketebilecekleri suya (yaklaşık 1L) katılmışlardır. Ilaç verilmesini takiben 0.5,1.5,3,6,12,24,27,30,36, 4B, 51, 54, 60, 72 ve 96.
saatlerde yarkaların kanat altı venasından (Vena cutenea ulnaris) kan alınmış,
serum kısmı ayrılmış ve bunlardaki ilaç yoğunlukları agar jel difuzyon yöntemiyle analiz edilmişlerdir. Buna göre, danofloksasin verilen gruplarda serumdaki pik antibakteriyel ilaç yoğunluğu (CmaJ, j.1g/ml olarak şöyle olmuştur: I.
Grup 0.77iiJ.13; ll. Grup 0.6BifJ.I; lll. Grup O.7lifJ.ll; IY. Grup 0.68ifJ.09;
V. Grup 0.77iiJ.ll ve VI. Grup O.64:iO.13. Eğrinin altındaki alanlar (EAAo.n),
j.1gsaat/ml olarak, sırasıyla, 31.0B:tD.I{5; 30.91:t3.59; 30.32:t1.B3; 27.5B:t4.33;
32.36:t5.09 ve 27.19:t2.35. Bağıl biyoyararlanım değerleri (Frel) ise Il. Grupda
0.99:iO.12; lll. Grupda 0.97iiJ.06; IV. Grupda 0.B9ifJ.14; V. Grupda 1.04:iO.16
ve VI. Grupda 0.B7iiJ.OB şeklinde hesaplanmıştır. Enrofloksasin verilen gruplarda ise Cma.x. j.1g/ml olarak Vii. Grup 1.B2ifJ.41; VIJI. Grup 1.66iiJ.25; IX.
Grup I.B9iiJ.46; X. Grup 1.65iiJ.44; XI. Grup I.B3iiJ.4 ve XII. Grup
1.6IiiJ.29, EAAo.96 j.1g saat/ml olarak, sırasıyla, 64.75:t4.33; 65. 13:t5. 16,'
67.2B:t7.61; 61.4:t3.42; 66.35:t2.71 ve 60.04:tD.52, Fre/ değerleri ise VIII. Grupda 1.0iiJ.OB; IX. Grupda 1.04iiJ.12; X. Grupda 0.95ifJ.05; XI. Grupda
1.02:iO.04 ve Xii. Grupda 0.92ifJ.l şeklinde bulunmuştur.
Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesiyle yarkalara çeşitli amaçlar için
sürekli halde verilen mangan, bakır, kalsiyum ve çinko gibi minerallerin, kullanılan danojloksasin veya enrofloksasin' in sindirim kanalında emilimini düşük
oranlarda engellediği, ancak bu etkileşirnin ilaçların antibakteriyel etkilerinin
ortaya çıkmasını ve devamını önlemediği ortaya konulmuştur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan Filazi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Filazi, A. (1995). KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000765
AMA Filazi A. KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000765
Chicago Filazi, Ayhan. “KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 03 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000765.
EndNote Filazi A (01 Ocak 1995) KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 03
IEEE A. Filazi, “KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 03, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000765.
ISNAD Filazi, Ayhan. “KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/03 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000765.
JAMA Filazi A. KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000765.
MLA Filazi, Ayhan. “KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 03, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000765.
Vancouver Filazi A. KANATLILARDA BAZI İKİ DEĞERLİ İZ MİNERALLERİN, FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN AĞIZDAN BİYOYARARLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(03).