Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000558

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000558

Öz

Bu ~'alışma, /995 Eylül- / 996 AKustos aylan arasmda yapllml,ltt r.
E!azı/{ yijresi kıl keçilerinde sindirim kanalı nematodlartm araştırmak üzere Iıer
hafta El(mK mezbahasma Kidilerek bir veya iki hayvantn ijzolaKus rektum arası
sindirim kanalını içeren orKanlart alınmıştır. Araştırmada 40 Kenç ve 40 eri,ı'kin
keçi incelenmi,~tir.
Laboratuvarda önce rektumdan alman dışkıda .flotasyon yihıtemiyle ne/11atod
.\iumurtalart arannu,ı.ttr. Toplanan nematodlar % 0.9 'luk tuzlu suda temizlendikten
sonra kayna/11a noktasında % 70'lik etil alkolde tesbit edilmi,ı ve laktofenolde
,ıe{to{landınlmı,ıtır. Mikroskobik ve makroskobik inceleme sonucunda 80 keçinin
tal1wmtlun (% /00) deKi,ıik nematod türleriyle enlekte olduklart Kijrülmüştür.
Gen~: keçilerde sayıca en az bulunan tür TeladorsaKia davtiani (2 adet), en
(:ok bulunan tür OstertaKia circumcincta (/2730 adet) olarak belirlenmiş ve bu
hayvanlarm tamammdan 34R88 nematod toplanmıştır. Eri,ıkin keçilerde en ({?
bulunan tür TrichostronKYlus lOllgispicularis (2 adet), en çok bulunan tür
OsterWKia circumcincta (3529/ adet) olmuş ve bunlann tamammdan da 7/ 23/<.
adet nematod toplanml,ıtır.
Keç:ilerin /4 (%/7.50)'ünde GonKylonema pulchrum, 72 (%90.0) 'sinde
()sterta!!,ia circumcincta, 53 (%66.25)'ünde o.trilurcata, 5/ (%63.75)'inde
Ooccidentalis, 22 (%27.50)'sinde o.osterfaKi, 6 (%7.50)'smda Olyrata. 61
(o/c76.25)'inde Marshallagia marshalli, /2 (%/5.0)'sinde Telado/"SaKia da vtiıııı i,
24 (o/c30.0) 'ünde Hae/11onchus contortus, 32 (%40.0) 'sinde Parabronenw
skıjabini, /5 (% / R.75) 'inde TrichostronKYlus vitrinus, 6 (%7.50 )'stlıda
Tcapricola, Tprobolurus ve Tcolubri/fJlmis, 4 (%5.0) 'ünde Taxei, i
(o/cl.25)'inde TlonKispicu!aris, 40 (%57.50)'smda Nematodiru.s abnor/11alis ve
Nspathiger, 21 (%26.25) 'inde N.filicollis, / (%/.25) 'inde Nlanceolatus, 8
(%/ o.()) 'inde Bunostomum trigonocepha!um, 7 (CJc8. 75) 'sinde StmnKyloides
jhıpil/osus, 4 (%5.0)'ünde Capillaria bo vis, 49 (%6/.25)'unda Trichuris ovis. 29
(%36.25)'u.nda Tskrjabini, /4 (%f7.50)'ünde Tdiscolor, 7 (%8. 75) 'sinde
Skrjabinema ovis, 47 (%5R. 75)'sinde Chabertia ovina ve /6 (%20. O) 'smda
Oesopha/{os/omum venu!osum olmak üzere 29 tür belirlenmi,ı.tir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nurettin Dilgin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Dilgin, N. (1999). ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000558
AMA Dilgin N. ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000558
Chicago Dilgin, Nurettin. “ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000558.
EndNote Dilgin N (01 Ocak 1999) ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE N. Dilgin, “ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000558.
ISNAD Dilgin, Nurettin. “ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000558.
JAMA Dilgin N. ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000558.
MLA Dilgin, Nurettin. “ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000558.
Vancouver Dilgin N. ELAZIĞ YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ NEMA TODLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).