Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000559

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000559

Öz

Bu çallımwnm amacı Follikül teka kistleri (FTK) ve Follikül lutein
kistleri (FLK)'nin ultrasonografi araeillKI ile ayLrlCl talUsııwı yapılması ve bu
ovaryum kisti Fmnlannuı IJrogesteron deKerleri (P4) ile arasmdaki ilişkiyi
saptamaktır. Ayru:a ovaryum kisti, [(dik asit, 1312 vitamini ve üısülin de,qerleri
a rasındaki ilişkide araştmlmıştır.
Çalişma 50 inekte yapilnllştır. Ovaryum kistleri post partum diinemde 15.,
25., 35. ve 45. günlerde yapilan kontroller sırasmda (rektal palpasyon,
ultmsonografi: Pie Medikal 450, 5, O Mhz) saptanmlıçtır. Kistler ultrasonogmfik
resimlere göre follikiil teka kistleri (FTK) ve follikül lutein kistleri (FLK) olarak
gruplandı nlmi,ı.tlr.
FTK yalnrzea Reeeptal@ (Ruserelin, 5 ml, i.m.) FLK ise lliren@ (Tiaprost
trometamol, 5ml, i.m.) ve üç gün sonra Reeeptal@ (5ml, i.m.) kutlU/ıılurak
sa,qalıılmı,çtl r.
Kan örnekleri iki ovaryum kisti tipinde de sağaltlın günü, saKaltllndarı altl giin
(FTK) veya üç gün (FLK) sonra ve corpus luteum gelişim günü almml,ı!ır.
P4, Bl2 vitamini, folik asit, glukoz ve insülin değerleri, bu iki ovw:vum kisti
tipi arasuıda kw}tla,çtmlmıştır. Folik asit ve 1312 vitamin deKerleri ovaryum kisti
saptanan ve puerperal sorun gijzlenmeyen inekler amsuıda da
kw}ılaşt inlmı,ı'lardır.
FTK'leri nin anekoien, yuvarlaktan ovale deKin deKi,l'en veya parç;alı bir
yapıda oldukları saptanml,l'ltr. Bu yapiların ya {-'ok ince hypoekojen bir duvar ile
çevrelenmiş olduKU yada öyle bir duvar bulunmadıKI gözlendi. FLK' leri ise
ekosuz, yuvarlaktan. ovale deKin deKiıçen ve hypoekojen kalın duvarlı olarak
saptanmışlardır.
P4 deKerleri FTK'lerinde 0,64 ile 2,20 nmol/l amsıııda de,ifi,ımekteydi.
FLK'nin P4 değerleri ise daha yüksekti (11,40-29,0 nmol/l).
l:'lde edilen folik asit ve B12 vitamini deKerleri, normal seyreden puerperal
dönemde (22,45:k8,R4 ng/ml; 205,24:k73,61 ng/ml) , oparyum kistlerine gijre
(11,25:k2,40 ng/ml; 142,29:k76,92 ng/ml) daha yüksek bulunmuş.tur.
Ovaryum kistlerinin taıu ve iyileşmenin olduKU günler arasll1da da insülin
deKerleri bakımıııdan istatistiksel yijnden önemli bir farklılik (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selim Aslan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Aslan, S. (1999). İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000559
AMA Aslan S. İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000559
Chicago Aslan, Selim. “İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000559.
EndNote Aslan S (01 Ocak 1999) İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE S. Aslan, “İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000559.
ISNAD Aslan, Selim. “İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000559.
JAMA Aslan S. İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000559.
MLA Aslan, Selim. “İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000559.
Vancouver Aslan S. İNEKLERDE ULTRASONOGRAFİ VE PROGESTERON TESTİ YARDIMIYLA FOLLİKÜL TEKA VE FOLLİKÜL LUTEİN KİSTLERİNİN AYIRI Ci TANISININ YAPILMASI VE FOLİK ASİT, VİTAMİN BI2, İNSÜLİN İLE İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).