Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000566

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000566

Öz

Bu ça!tştnada. Ankara ili ve ç:evre ilçelere ait askıda (A) ve yerde (B ı'e
C) kesim yapt/an 3 mezbahada kesime getirilen IRO sı/Iır materyalolarak
kul!wlllIJllşllr. Bu amaçla. slKır karkaslal'll1ll1 3 aYr/ !JNgesinden alınan toplam
540 sıvap ile IRO mezenteriyal lenj' yumrusu ve IRO baKırsak iç.'eriKi olmak üzere
toplam <)00ijrnek salmonella yönünden ([nalize all/ınuştl r.
,.1naliz bulgular/na gijre. slKırlar/n 36'sl (%20) salmonella pozitif: 3 i'i
(%/7.2) salmonella portijr bulunmu,çtur. Swap ijrneklerinin 10'lındwı (% I.R5).
ka rkaslal'lll ise 9 'undan (% 5). mezenteriyal lenf yumrusu ijrneklerinin /2 'sinden (r;'c 66). baKırsak iç:eriKi iimeklerinin ise 26'sındwı (% 14.4) salmoneıla iıole
edilmi,ı)ir.
Yerde kesim ,vapı/an meıbahalarda (B,C) salmoneıla poz.itij" slKır O/Wlll1lll.
askula kesim yapı/an mezbahaya A) oranla fazla olduKU saptanmıştır. Mezbahalar
arası Im/ark, yapı/an ki-kare analizi sonucu iinenıli (17<0.05) bulunmuştur.
Çall,mlUda serotip daKılıml yiinünden yapı/an analizlerde, karkas sv.'ap
iimeklerinden iıole edilen salmonellalann tamamı S. wlUtum, mezenteriyal lent
vumrusu iimeklerinden izole edilenlerin % 66. 7'si S. anatum, % 25 'i S
tvolıimuriUln ve % 8.3 'ü S. telaviv, baKırsak içeriKi ii1'l1eklerinden SalJtwlUnlarl/ı
% 53.8'i S. wlUtum, % 30.R'i S. typhimıırium ve % 15.4 'ü S. tehll'iv olal'({k
identifiye edilmi,ıtir.
Sonuç olarak Ankara ili ve çevre ilçe meıbahalannda kesilen SIKırlal'({ (lit
kurkaslarln kesim esnasl11da salmoneılalar ile iinemli düz.eyde kontamine oldup,u
ve bu durumun salmonelfozis riski yiinündcn iinem ta,lldlKI Körüşüne vanlnuştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem Küplülü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Küplülü, Ö. (1999). SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000566
AMA Küplülü Ö. SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000566
Chicago Küplülü, Özlem. “SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000566.
EndNote Küplülü Ö (01 Ocak 1999) SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE Ö. Küplülü, “SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000566.
ISNAD Küplülü, Özlem. “SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000566.
JAMA Küplülü Ö. SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000566.
MLA Küplülü, Özlem. “SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000566.
Vancouver Küplülü Ö. SIĞIR KARKASLARINDA SALMONELLA KONTAMİNASYONU VE SEROTİP DAĞILIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).