Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000554

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000554

Öz

Bu ~'all,mUl, Ankara'da yaYRtn olarak tüketilen bazı baharat ve
hindistun ('eviz:i ıımeklerinin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi amaC/v/a
Hlpl1117I,Çtl1',Bu çerç:evede, 25'i karabiber, 25'i kırml7.l toz biber, 25'i pul biber,
25 'i kimvon ve 25 'i hindistan cevizi olmak üzere Ankara 'daki jiırkltıat/,ı
.lerlerinden alımııı 125 iimek, demıla plak, dııkme plak ve selektif identijikasvon
teknikleri ku!lwlIlarak, to/ılam aerob mezo!il Renel canlı, mikrokok ve swtilokok,
kııagulaz pozitif statı!okok, enterobakteri, ko!ijeJr/n, E. ('oli, entemkok, B, cereus,
sülfit indirgeyen mwerob, C. {)erti'ingens ile maya ve kü!,yiinünden incelenmiştir,
Aerob me?otil genel ('mılı sayısımn karabiber, kını1ta toz biber, pul biher,
kimvıın ve hindistan cevizi ıımeklerinde sırasıyla ortalama, 6. 8x i (f', 3,lxlOf
"
8.,8d05, 9,2xl()4 and 4,4x10~ kobiR olduğu sa[Jtmıml,ltır, Aemb me?ııtil spor
olu,ı'turanlart/l da ben?er düz.evde olduğu giirülmüştür.
I:'ntemhakteriler, karabiberlerin % 76 '.il/ıda, kınntz.ı toz. biberlerin
twnalnında, ve kimyon iimeklerınin o/c 96 'smda LO! koblg, pul biber iimeklerinin
% 48' inde ve hindıstan cevizı limeklerinın % 56 '.il/ıda LO:: koblg olarak
bulımınuştur, Kolite)/'I11düz.eyi, pul biber elt,wıdaki baharat iimeklerinin talnall7/1W
wıkıııında iO::-I 03 kohlg bulunurken, hindistan cevizi iimeklerinin sadece % 8.' inde
i O~'kob~t; olarak bulunmuş'tur,
Cıdıı intoksikasyonlan ylinünden linem ta,ı'ıywı, B, cereus, karahiher
(imeklerinin ()( 80 'inde, kırlnl7.l toz. biber iimeklerinin % 44'iinde, pul biber
(irneklerinin % 36 ',ııııda, kimyon iimeklerinın % 28'inde ve hindistan cı'vizi
(imeklerinin o/c 40'IIlda ortalama 102 koblg düzeyinde saptanmıştır, Sülfit
indirgeyen wweroblar sadece hindiswn ('evızi (ımeklerinin % 36 ',l'lIıdan ve kill1\'on
(imeklerinin % 16 'sından izole edilmiştir,
Maya sayısı, tüm iimeklerde saptama Slntn olan x io: kob~t;' III u ltıııda
kalırken, kü!,sayısı, baharat iimeklerinin ta17WlnllW yaklılında LO! koblg, hindistan
u!\ıiz:i iinıeklerinin ise % 68 'inde LO: koblg olamk bUIUlımu,çfur,
Örneklerden, koagulaz poziti!, statifokok, E. coli ve C. ()erti'ingens i?o{e
edilememi,ı,tir,
Bu çalışmada, anali?i yaptlan baharat iimeklerinin, B cereus gibi gıda
patojenleri de dahilolmak üzere, çeşitli mikroorganizmalann kayna{fını
o{u,ıturdu/Iu Riirülmü,çtür. Sonu~' olarak, hahamtm hi/,venik ko,l'Ullar a{wıda üretim
ve muha!eıwsının yaptlmasının ve ilRili standardlann çıkartılmaSIl1tn gerekli
olduğu giirüşüne vanlmı,wr,

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrfan Erol

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Erol, İ. (1999). ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000554
AMA Erol İ. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000554
Chicago Erol, İrfan. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000554.
EndNote Erol İ (01 Ocak 1999) ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE İ. Erol, “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000554.
ISNAD Erol, İrfan. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000554.
JAMA Erol İ. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000554.
MLA Erol, İrfan. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000554.
Vancouver Erol İ. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN BAZI BAHARATIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).