Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000567

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000567

Öz

Bu {'altŞlna, tav,wn embriyolannın Kelişme hızlan ve X kromozoJnUlJ({
bo'!:f/ı enzim aktivusyonlan ile cinsiyetIeri arasmdoki ili,ı'kiyi belirlemek ve bu
iizelliklerin erken diinemde embriyonik cinsiyet saptan/1UlSlııda kullonılobilirli!!,ini
o my ttmUlk wnacıvla yaptldl.
Çalışmaııın huyvan //Ulteryalini 40 di,l'i ve /0 erkek Yeni Zelanda bewc
tav,wl1l olu,ı.turdu. Dişilerden 20'si ç:iftleşmeden sonraki 96. ve di/fer 20'si ise J 20.
watk operasyona almdl. Oviduct ve uterus yıkanarak elde edilen el7lbri,volartn
ge!i,lI11C evreleri belirlendi ve dÜZKün morj(Jlojik ya/n lı embri)'olar gefi,mU'
a,l'ullUlillrt/W Kiire ayn ayn petri kurulanna konularak ell7.im aktivas)'onlart
ii/p:ildü. X kromozol7luna balflt emim aktivasyonunu belirleyerek cinsiyeti
saptamak iç'in Brillimıt eres)'l Blue ve Reaksiyon Kan,wnt kullmııldl. GeliYl17e
oşo/1ut/art ve enzim aktivasyonlan belirlenen embriyolaruı gerçekte fUlI/gi
cinsivette olduklannı saptamak için karyotipleri hm.ırlmıdl.
Çalt
l
ll1Ulda geli,l'IJ1e a,wmalanna Kiire J J 3 di,l'i ve /22 erkek embrivo elde
edildi. G6PD (Klikoz.-6~j(J.ıfat dehidmjenaz.) aktivitesine giire di,l'i el7lbriyolardmı
1((;60.J S'inin, erkek embriyolardan ise %58,2 'sinin tanısı dolfru yapıldı (p>0.05).
KrIııI'lO?OI7l analizi sonucunda, Ke!i,l'IJıe aşamaslıUl giire erkek olarak 0\'1'I1alı
cl17briyo/ardan %53, Tsinde ve di,çi olarak aynlan el17briyolardon o/c50'sinde
cinsivet tWll.ımlıı do{frulu/fu belirlendi.
Çall,ı'ma .ımısıııda enzim aktivitesine Kiire dişi olduklart belirlenen //9
cl17brivodolı o/c55,32'sinin di,çi; erkek olduklan belirlenen //6 embrivodon ise
'((;60'1I1In erkek oldulfu dolfrulandl. Kmmozom analiz.i iç:in kullanılan /47
embriyoııun 92'sinde (%62,59) embriyonik cinsiyet belirlendi. Bu embriyo/artn
4X'inin erkek (%52, /7) ve 44 'ünün (%47.83) di,l'i oldulfu saptandı (p>O,05).
Ça/ı,ıma sonucunda geli,mıe aşamaslıUl giire cinsiyetin erkeklerde %53,7.
di.yilerde Cfe50; G6PD aktivitesi sonU!,:laruUl Kiire de erkeklerde %60, dişi/erde
%55.32 orwlIIıda dolfmlulfu belirlendi. Her iki yiintemde de erkek:di,1'i oranlort
genelde birbirine yakııı bulundu (p>O,05)

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat Fındık

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Fındık, M. (1999). TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000567
AMA Fındık M. TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000567
Chicago Fındık, Murat. “TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000567.
EndNote Fındık M (01 Ocak 1999) TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE M. Fındık, “TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000567.
ISNAD Fındık, Murat. “TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000567.
JAMA Fındık M. TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000567.
MLA Fındık, Murat. “TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000567.
Vancouver Fındık M. TAVŞAN EMBRİYOLARININ GELİŞME HIZLARINI VE X KROMOZOMUNA BAĞLI ENZİM AKTİVASYONLARINI ÖLÇEREK CİNSİYETLERİNİ SAPTAMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).