Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000555

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000555

Öz

Bu (,'a!l;'/71a,heya;, peynirin üretiminde, olgunlu","rtlnwsı ve tüketiminde
ur::ıı edilmeven sonu~'lartn dOKmasına nedeı1 olmı mikroor;iani?,nwlarlfı, üretinı
U;\U musuıdak i kon tmninasyon kaynaklartm n hel idenmesi, hulaşma düzevlerin in
'upwnnwsı ve ~'ij7.üm yollart ara,l'lIrtlarak ekonomik kovıplartn (),ılenmesi al17ucıvla vnpılnuş"r,
ÇalışllJ(ula beyaz peynir üretimi slmsll1~a kullamlan pll.ltortze süttel/, tüm
ekiımwndmı (peynir tekI/esi, cendere hezi, hrwıda, kültür kovasl. pıhtı kesici."i),
kaıkı maddelerinden (mezo/ilik ve YOKurt starter kültür'eri, kalsiyum klorür, pevnir mavcısı), sala111umdan, tuzlu ve tuzsu? peynirden, sudan, personelin ellerinden,
/ımıudmı ve üretimin yapt/dı/!,ı ünitedeki duvm:, zemin gihi to/ılcım 25 kontrol nokwwıdmı alU/wı ijrnekler mateı)/al olarak kuu1lfıılnu,"tır, Örneklerin aeroh mew/il genel can/ı' sW/ilokok ve mikrokoli., ko(/gul(/z. poz.itiı",ta/i/okok, entero/mkteri/er,
ko/ifonn /}(I k teri/er, E.coli, enterokok, Pseudomoııas SP/), , /1U/va ve kül.viinünden
mikrobivolojik (/IU/Iiz./eri yapt/nll,I'tır,
Ç(//IŞ/1W sonucunda, beyaz peYilir üretimindeki kritik kontrol ııokwlartl1ln
pastiiriwsvm/ i,ı'lemi, üretimde kul/am/aıı cendere bez.i ve branda gibi nwtervaller
i/e /wva ve personeloldu/fu belir/eıımi,çtir, Süt/iıbrikalartııın/iırklı diwvn ve üreıitn kO,I'Uf/(/mw sahip olduk/art dikk(/te allıwrak, kritik kontrol nokWlart her ja/Jrikad(/ /Jelirlenmelidir,

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aylin Kasımoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kasımoğlu, A. (1999). BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000555
AMA Kasımoğlu A. BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000555
Chicago Kasımoğlu, Aylin. “BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000555.
EndNote Kasımoğlu A (01 Ocak 1999) BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE A. Kasımoğlu, “BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000555.
ISNAD Kasımoğlu, Aylin. “BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000555.
JAMA Kasımoğlu A. BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000555.
MLA Kasımoğlu, Aylin. “BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000555.
Vancouver Kasımoğlu A. BEYAZ PEYNİR ÜRETİM AŞAMASINDA KONT AMİNASYON KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNLEME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).