Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000829

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000829

Öz

Bu rallııma Türk fernıente sucuifunun florasındaki donıinant laktobasi L
türlerinin, sucukların organoleptik nitelikleri ile iliııkisini belirlenıek amacıyla yapıldı. Bu ralı,mza kapsamında, deneyselolarak üretilen sueuklar Grup A, ticari
sueuk üretim i,~letmelerinden dolumu takiben almarak, deneysel sueuklar/a ayJ1l
koşullarda olgunla,ı.tırılan sucuklar Grup B ve piyasada satışa sunulmu,~ olan
sucuklar ise Grup C olarak adlandlrtldı. Deneysel sucuklar ile ticari sueuk üretim
(~letmelerinden dolumu takiben alman sucuklar, AÜ Veteriner Fakültesi Besin
HUyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı et ünitesinde 20°C'de, % 9R-75 relatıf
rutubette ve 0.4-0.R m/sn hava akımında R gün süreyle fermentasyona bıraktldl.
Fennentasyonu takiben sueuk numuneleri 16°C'de ve % 70 relatif rutubette 2/.
güne kadar kurumaya bırakıldı. A ve B grubunda bulunan sueuklar olgunla,~manııı
2.. 5., 7., 14. ve 2/. günlerinde, piyasadan satm alınan sueuklar ise temin
edildikleri gün laktobasiller yönünden analiz edilmiştir.
holasyon ve identifıkasyonu yapılan toplam 252 su,~dan; 207 suş (% R2. /) L.
sake, 20 suş (% 7.9) L. eurvatus, 7 suş (% 2.R) L. plantarum, 7 sU,I'(% 2,R) L
viridescens, 9 suş (% 3.5) muhtemelen L. agilis benzeri, f SU,I'(% 0.4) L. wmis, /
SU,I'(% 0.4) L. easei subs. rhamnosus olarak identifıye edilmiştir.
Analiz edilen tüm sucuk numunelerinde L. sake % 45-100 düzeyi ile dominant
grubu olu,ı.tururken, bunu % 7-27 düzeyiyle L. eurvatus izlemiş, L. plantarum ise %
3-7 düzeyinde bulunurken, Grup A ve Grup C'de L. sake'nin oram, Grup B'ye
oranla daha fazla bulunmuştur.
Sonuç olarak, 20°C'de ve % 98-70 relatif rutubette olKunlaştlrtlan Türk
.fennente sueuklarında, L sake 'nin dominant .florayı olu,~turarak, olgunla,,'mada
etkin roloynadığı ve ,!lorada bulunma orantna bağlı olarak, sueuklartl1
organoleptik niteliklerini olumlu yönde etkilediği saptanml,wr.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Haydar Özdemir

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Özdemir, H. (1999). TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000829
AMA Özdemir H. TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000829
Chicago Özdemir, Haydar. “TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000829.
EndNote Özdemir H (01 Ocak 1999) TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE H. Özdemir, “TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000829.
ISNAD Özdemir, Haydar. “TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000829.
JAMA Özdemir H. TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000829.
MLA Özdemir, Haydar. “TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000829.
Vancouver Özdemir H. TÜRK FERMENTE SUCUĞUNUN FLORASINDAKİ DOMİNANT LAKTOBASİL TÜRLERİNİN SUCUĞUN ORGANOLEPTİK NİTELİKLERİ İLE İLİŞKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).