Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218

Öz

: Pelvis bölgesindeki kemiksel yapılar. çevresindeki kasım ve yıımıı~ak dokular tarafından yeterince koniiNI (b. bu hölge
kırıkl,ırına sıklıkla ra~tlanılmakıadır. Bıı kırıkların nedenleri ise. genellikle hölgeye ııla~an direkt ıravmalardır. \1ııltıpk pelvis kırıkl,ırında. pehıs halka~ıııın slabilil.asyonu önemli ölçiide boıııldıığıı için. bıı ıip kırıklarda pelvi., kırıklarında gÖl.lcnebılecek Iıım
komplıka~yonların geıi~mesı olasılığı vardır. Bu nedenle. multiple pelvis kırıkları daima açık redıihıyon vc illlerıı,11 fikidsyoıı cn
dikasyonıınıı olıı~llIrmaktadır. Bu çalı~ma materyalini. Ankara Üniversitesi Veteriner fakiilte~i. Ortopedı ve Travmatolo]i Bılinı D,ı11
Klinlğı'ne yiiksekten dii~me ve ~ol arka bacağını kullanarnama şikayeti ile gctirilen 3 yaşlı. erkek. Ankara kedi si olu~lıırdlL Olguıııın
yapılan klinik ve radyolojik muaycneleri sonra~ında tek taran! iliımı ve acetabulum kırığı belirlendi. Kedi travımılık şok sağ,ıltııııı
sonra~ında opera~yona .alındL Sol os eoxae'da oluşan kırıkların fikıasyonu ve stabılizasyonu. pelvisin konturlarına göre biikıilcn ')
dclıklı mini litanyuJll plak ve 7 adeı mini tiıanyum vidanın uygulanması ile sağlandı. Operasyon sonrası yapılan klinik vc radyolOJik
kontrollerde herhdngi bir komplikdsyonun gelişmediği ve arzulanan sağaitım sonuçlarına ulaşıldığı gözlendi

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kaya, Ü. (2001). Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218
AMA Kaya Ü. Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000218
Chicago Kaya, Ümit. “Bir Kedide Multiple Pelvis kırığının Mini Titanyum Plak Uygulaması Ile Operatif sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218.
EndNote Kaya Ü (01 Ocak 2001) Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE Ü. Kaya, “Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000000218.
ISNAD Kaya, Ümit. “Bir Kedide Multiple Pelvis kırığının Mini Titanyum Plak Uygulaması Ile Operatif sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218.
JAMA Kaya Ü. Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48. doi:10.1501/Vetfak_0000000218.
MLA Kaya, Ümit. “Bir Kedide Multiple Pelvis kırığının Mini Titanyum Plak Uygulaması Ile Operatif sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000218.
Vancouver Kaya Ü. Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).