Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223

Öz

Çalı~mada, ıçme suyu ile kronik olarak 250 ve ](}()O ppm kurşun (asetat şeklinde) alımının hıihrek \T sinır .sistemi ıiıerine ctkisinin alhino farelcrde ineelenmesi amaçlanmıştır. Aynı deneme koşullarında pelct yem ile heslenen ve aynısııyu tliketcıı 3S40 g a~ırlığında 6 aylık toplam 120 erkek heyaz fare (Swiss alhino) çalışmanın ımıteryalinı oluştıırmuştur. Denemenin ikınl'1. (içlineıı
ve dtirdlinl'li aylarında hayvanlardan kan \'e idrar örnekleri alınarak biriktirilmi~ (pool) ve serum örneklerinde iirc. kre,llinin. alhlinıın.
kreatinin-fosfokınaz. kolinesteraL ve monoaminoksidaL analizleri; idrar örneklerinde ise. protein ei"ktroforezi gerçekle.~tırilnnş ve
Iıay\'anların davranı~ı.ırı izlenmi~tir. Araştırma sonunda, kronik kurşun alımıııın fareİerde höbrek ve sinir sistemini oluııısuı etkiledığı
ve klıııik hiyokimyasal olarak tuhulcr proteinliri. serum eıııim değerlerinde artış, titremeler ve davranı~ hozuklukları ile kcndini gıis
tı:rdıği, titremeıcrin yliksek serum MAO aktivitesi ilc ilişkili olduğu. serıım kreatinin de~erlerinin denemenin dilrdiinl'ii ayında yiik
seldiği saptanmı~ ve serumda CPK ve idrarda 36 kDa protein değer artışlarıııın kronik kurşun alımının dol. ili~kilı helinel,lerı olaInleeeği kaııısına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Altınbaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Altınbaş, A. (2001). İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223
AMA Altınbaş A. İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi’. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000223
Chicago Altınbaş, Arif. “İçme Suyu Ile Farklı Dozda Ve değişik sürede kurşun alımının Albino Farelerde böbrek Ve Sinir Sistemi üzerine etkisi’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223.
EndNote Altınbaş A (01 Ocak 2001) İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE A. Altınbaş, “İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi’”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000000223.
ISNAD Altınbaş, Arif. “İçme Suyu Ile Farklı Dozda Ve değişik sürede kurşun alımının Albino Farelerde böbrek Ve Sinir Sistemi üzerine etkisi’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223.
JAMA Altınbaş A. İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48. doi:10.1501/Vetfak_0000000223.
MLA Altınbaş, Arif. “İçme Suyu Ile Farklı Dozda Ve değişik sürede kurşun alımının Albino Farelerde böbrek Ve Sinir Sistemi üzerine etkisi’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000223.
Vancouver Altınbaş A. İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).