Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219

Öz

Çalışma materyalini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Bilim D~ı11Klinıği'ne sağ kdnadını etkıleyen direkt travma nedeniyle oluşan açık kırıgın sagaltımı amacıyla getirilen pelikan oluşlUrdu. Bölgenin yarılan klinık
ve radyolOJık muayeneleri sonucunda sag kanadında açık. ohlik. distal humerlls kırığı helirlenen pelikanda kırığın açık <ııması nedeniyle hemen sagaltım girişiminde bulunuldıı, Kanatlılarda, özelliklerde iri yarılı olanlarda. uzun kpmiklerde mediıller kanalın çok
geniş_ kemik korteksinin çok ince ve kemikleri n pnömotik özellikte olması nedeiliYle intramediiller pın. plak ve ekstemal fıkz'l'iyon
vöntemlerinin ııygu!dnma,ında bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu olguda, kırık hattının yeterli uwnlukta, obıık. kısmen srll~ı1
ve mediiller kanalında oldukça geniş olması nedeniyle kırığın fikzasyonu sadece serklaj tellerinin yardımıyla. kırık h~ıttıııın izin veıdiği ölçiıde birbirine paralel ve yaklaşık 15 mm aralıklarla 3 (,ım serklaj uygulaması ilc sağlanmıştır_ Postorcraıif dönemde i O \e 30.
gıinlerde yapılan klinik ve radyolojik kontrollerde kırığın sağaItımının başarıyla sağlandığı gözlenmiştir. Bölgenin h,ııekeısiz.llğı. ılk
on giinliık dönemde bölgeye b~ındaj uygulaması, daha sonra da pelikaııın dar bir kafes içinde istir~ıhat ettirilmesi ile k<ırıınmıışııır. 13ıı
gözlcmde. yardımcı fıkzasyon materyallerindeıı olmakla birlikte, serklaj tellerinin iri yarılı kanatlılarda oblik kırıkların ,ağ,ı1tımıncla
başarı ılc kullanılabileceği belirlenmiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kaya, Ü. (2001). Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219
AMA Kaya Ü. Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000219
Chicago Kaya, Ümit. “Bir Pelikanda Oblik Distal Humerus kırığının Operatif sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219.
EndNote Kaya Ü (01 Ocak 2001) Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE Ü. Kaya, “Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000000219.
ISNAD Kaya, Ümit. “Bir Pelikanda Oblik Distal Humerus kırığının Operatif sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219.
JAMA Kaya Ü. Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48. doi:10.1501/Vetfak_0000000219.
MLA Kaya, Ümit. “Bir Pelikanda Oblik Distal Humerus kırığının Operatif sağaltımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000219.
Vancouver Kaya Ü. Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).