Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 123 - 128, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001598

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bromokriptin ve GnRH'nın laktasyondaki ratlarda serum prolaktin ve LH konsantrasyonları üzerine etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 123 - 128, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001598

Öz

SUlHIlan çalı~manın amacı. laktasyon sürecindeki raılarda GnRH ve bromokriptin uygulamalarının senıın Lll ve PRL
dıızeylerine etkisini ara~lIrmaktır. Çalışmada materyalolarak postpartum 0- i i. günler arasında bulunan 28 Sprague-Dawley ırkı r,1l
(n=28) kullanıldı. Ratlar her grupta 7 anne bulunan (n=7) 4 gruba aynldı. Grup i (n=7) kontrol grubu olarak ayrıldı ıe ıııtraveniil.
yolla serum fizyolojik uygulandı. Grup Il'de bulunan ratlara (n=7). 25 ng GnRH, Grup IIl'e (n=7) 500 Ilg bromokripıin ve Grup IV'e
(n=7) aynı dozlarda GnRH + bromokriptin intravenöz yolla uygulandı. Yavrularından 6 saat süre ilc ayrı ıııııılan annelerin A. caroıis
l'Oııııııunis'lerine kanlil yerleştirildi ve bu yolla emzirıne öneesi iO. dakikada ve hemen sonrasında kan alındı. Ilaç uygulamalarını
"Ieyen 15. 30.45 ve 60. dakikalarda kan alımına devam edildi. Senım PRL ve LH ölçümleri EIA yöntemine göre yapıldı. KOJllrol
gnıbunü,ı emzırme esnasında senım PRL konsantrasyonu 58.7:t 9.7 ilgli ile 63.7:t 13.2 ilgli arasında degişkenlik gösterdi. On beşincı
dakibda PR L'nın 692.3:to 7. iilglI seviyesine çıkllğl gözlendi. Serum I.H konsantrasyonu ise emıırme sııresınce 18.4:tl.1 pg/l ıle
21 (ı:t4.2 !lg/l sevıyeleri arasında seyreııi ve emzirmeyi izleyen dönemde (15. dakika! 6.1 :tO.9 Ilgll'den 00. dakikada 4.R:tO.6 pg/l
seı. iyesine indı. GnRH uygulaınasıııın (Grup ii) PRI. konsantrasyonu iizerindeki etkisi oldukça belirgin ve ünemlı oranda bulundu.
Serum U~ konsantrasyoıııınun ııygulama öncesi 22.5:t3.9 ilgli olan seviyesi ı5 .. 30. \'e 45. dakikalarda artarak sırasıyla 33.7:t2.5
pgll. 4(1.1:t4.3Ilg/l. 51.4:t4.9 ııgıl'ye çıktı ve 60. dakikada 38.9:t7.2 ilgli 'ye diişüş gösterdi. Bromoknptin uygulaması (Grup iii)
prolakıin salınımıııı uygulama anında 48.5:t3.6Ilg/l'den 60. dakikada 13.4:t4.3 Ilgll'ye düşiirdii. Aynı şekilde. LH salınımında cb
diişıi~ s:ıplandı. CınRH+bromokriptın (Grup IV) PRL konsantrasyoıııınu O. dakikada 52. 9:t 7. ıilgli 'den 15. dak ikada 23. l:t 16 pgll'ye
45. dakibda i1.5:t5.2pg/l'ye diİ~ürürken. serum LH konsantrasyonunda da belirgin bir artışa neden oldu. Sonuç oLırak. emıııe
sıiıııulusu ve PRL'nin laklasyon siirecinde gonadoıropin salınımıııı baskıladığı. bromokriptin'in tek ba~ına veya (,nRH ile bırlıkte
koıııbine uygıılamalan sonucunda senım PRI. konsantrasyonunun azaldığı. dol"yısı ile bu etkinin r,ıtlard;ı galakıopoezısuı
sonl.ıııdırılmasında kııllanılabileceği kanısına varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Kaymaz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kaymaz, M. (2001). Bromokriptin ve GnRH’nın laktasyondaki ratlarda serum prolaktin ve LH konsantrasyonları üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(02), 123-128. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001598
AMA Kaymaz M. Bromokriptin ve GnRH’nın laktasyondaki ratlarda serum prolaktin ve LH konsantrasyonları üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(02):123-128. doi:10.1501/Vetfak_0000001598
Chicago Kaymaz, Mustafa. “Bromokriptin Ve GnRH’nın Laktasyondaki Ratlarda Serum Prolaktin Ve LH Konsantrasyonları üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 02 (Ocak 2001): 123-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001598.
EndNote Kaymaz M (01 Ocak 2001) Bromokriptin ve GnRH’nın laktasyondaki ratlarda serum prolaktin ve LH konsantrasyonları üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 02 123–128.
IEEE M. Kaymaz, “Bromokriptin ve GnRH’nın laktasyondaki ratlarda serum prolaktin ve LH konsantrasyonları üzerine etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 02, ss. 123–128, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001598.
ISNAD Kaymaz, Mustafa. “Bromokriptin Ve GnRH’nın Laktasyondaki Ratlarda Serum Prolaktin Ve LH Konsantrasyonları üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/02 (Ocak 2001), 123-128. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001598.
JAMA Kaymaz M. Bromokriptin ve GnRH’nın laktasyondaki ratlarda serum prolaktin ve LH konsantrasyonları üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:123–128.
MLA Kaymaz, Mustafa. “Bromokriptin Ve GnRH’nın Laktasyondaki Ratlarda Serum Prolaktin Ve LH Konsantrasyonları üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 02, 2001, ss. 123-8, doi:10.1501/Vetfak_0000001598.
Vancouver Kaymaz M. Bromokriptin ve GnRH’nın laktasyondaki ratlarda serum prolaktin ve LH konsantrasyonları üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(02):123-8.

Cited By