Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 201 - 205, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 201 - 205, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618

Öz

Sunulan çalışmanın amacı. iıı viıro maLurasyonda kullanılacak sığır oosiLlerinin aspire edildikleri folliktillcrın
btiytiklıiklcrınin, oosiLlerin maLııra.syon kapasiLesi tizerine eLkisinin araşLırılmasıdır. Oosit kaynağı olarak mCl.bah;ldan toplanan
Loplam 30() sığır ovaryuınu kullanıldı. Ovaryum üzerindekı folliküller sayıldı ve hüyüklüklerine göre (Grup ı. 1-3 mın: Grup IL. 3-6
mm ve Grup ııı. 6-1(J ınm) gflıplandırıldı. rollikiillerin punksiyoıııı yapıldı ve aspire edilen oosİtler stereoııııkroskop allında
morfolojik dUfllııılarına göre incelenip sınıflandırıldı. Yalnızca etrafları dört veya daha fazla eumulus hiiere katımmı ıle çevrıli ve
kumlu bir oophızma görüntüsü veren oositler maıurasyon vasatlarına (TCM-199 + % iO ECS) aktarıldı. Maııırasyon külıiirti 39°C'de,
°+5 CO: gaz aLmosferinde 24 saaL süreyle yapıldı. Maııırasyon sonunda oosiıler mikroskop altında ineelendi ve birinci kULUPhiıcresilöi alan ınallıre oosiı sayıları kaydedildi. Çalışma gruplarında (Grup i. ii ve III) elde edilen maııırasyon yüzeleleri sırasıyla: %6 ı.
°le76 ve 'h..74 olarak hulundu. Sonuç olarak, follikül büyükliiğünün, sığır oosiılerinin iıı viıro maturasyon haşarısını belirgin iilçtide CL
kiledıği ve follikül büytikliiğü arttıkça maLurasy~n başarısının yükseldiği kanaaLine varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Küplülü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Küplülü, Ş. (2001). Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(03), 201-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618
AMA Küplülü Ş. Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(03):201-205. doi:10.1501/Vetfak_0000001618
Chicago Küplülü, Şükrü. “Sığırlarda follikül büyüklüğünün Oositlerin in Vitro Maturasyonu üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 03 (Ocak 2001): 201-5. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618.
EndNote Küplülü Ş (01 Ocak 2001) Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 03 201–205.
IEEE Ş. Küplülü, “Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 03, ss. 201–205, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001618.
ISNAD Küplülü, Şükrü. “Sığırlarda follikül büyüklüğünün Oositlerin in Vitro Maturasyonu üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/03 (Ocak 2001), 201-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618.
JAMA Küplülü Ş. Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:201–205.
MLA Küplülü, Şükrü. “Sığırlarda follikül büyüklüğünün Oositlerin in Vitro Maturasyonu üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 03, 2001, ss. 201-5, doi:10.1501/Vetfak_0000001618.
Vancouver Küplülü Ş. Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(03):201-5.