Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 183 - 187, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 183 - 187, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615

Öz

Bu çalı.'ima ile irınli artritisli buzağılarda; klinik. radyografik ve artroskobik bulguların değnlendırılme.sı ılc hastalığın
prognoz ve sağalıım yiJmeminin belırlenmesi amaçlanmışıır. Çall'imada artritis şikayeıi ile getirilen 2 i hu/.ağı değerleııdirıldı
Amımnez alındıktan sonra nnin klinik. radyografik. arlroskohik muayene ile artroskohik olarak eklem ir,ıniıı ırrıg,ısyonu yapıldı.
Klinık olanık huzağiların genel dunımları bozuk olup 14 olguda devamlı yatmaya hağlı fiSliilize olmuş dekubıtus yarası
bıilıınmaklaydı. Yirmi bir olguıııııı i 7'sinde poliartritis. 4'iiııde karpitis lanıs! konuldu. Radyografidc eklem hacmınin arttığı.
kapsıılanın kalınla'iıığı ve opasitesiııde artı'i olduğu belirlendi. Artroskobide eklem içinde kanlı ve irinli ıçerik. sinovial memoranda
hiperemi ve hıperplazı göriildiı. eklem içi anatomik oluşumların iızeri irin ve fibrin ilc kaplıydı. Sonuç olarak; huzağıl,ırda enfcksıyöı
,ınritislerin değerlendirilmesinde klinik muayene ve radyografik hulguların yamsıra artroskopi ilc eklemde miniımil yıkıml;ınma
olıışıurarak cklemin deıaylı muayenesinin yapilabildiği. bu 'iekilde kesin tanı koıııılahildiği ve prognoZlln helirlenehıldii!i. ;ınmskopı
sırasıııda y,lpilan basıııçlı irrigasyon ve kiıretaj sayesindc <:klemde biriken fihrin kitlelerinin uzaklaşıırılması ile sağaltıma hııyıik
ölı;ıide bıkı ,;ağlandığı kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Bumin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Bumin, A. (2001). İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(03), 183-187. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615
AMA Bumin A. İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(03):183-187. doi:10.1501/Vetfak_0000001615
Chicago Bumin, Ali. “İrinli Artritisli buzağıIarda, Klinik, Radyografik Ve Artroskobik bulguların değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 03 (Ocak 2001): 183-87. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615.
EndNote Bumin A (01 Ocak 2001) İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 03 183–187.
IEEE A. Bumin, “İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 03, ss. 183–187, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001615.
ISNAD Bumin, Ali. “İrinli Artritisli buzağıIarda, Klinik, Radyografik Ve Artroskobik bulguların değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/03 (Ocak 2001), 183-187. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615.
JAMA Bumin A. İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:183–187.
MLA Bumin, Ali. “İrinli Artritisli buzağıIarda, Klinik, Radyografik Ve Artroskobik bulguların değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 03, 2001, ss. 183-7, doi:10.1501/Vetfak_0000001615.
Vancouver Bumin A. İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(03):183-7.